« Prev Jeremiah 48 Next »

Chapter 48

1 הוהי רמא־הכ באומל
לארשי יהלא תואבצ
יכ ובנ־לא יוה
הדכלנ השיבה הדדש
השיבה םיתירק
׃התחו בגשמה 2 באומ תלהת דוע ןיא
הילע ובשח ןובשחב
הנתירכנו וכל הער
ןמדמ ־םג יוגמ
ךלת ךירחא ימדת
׃ברח 3 םינורחמ הקעצ לוק
׃לודג רבשו דש 4 ועימשה באומ הרבשנ
׃הירועצ הקעז 5 תוחלה הלעמ יכ
יכ יכב־הלעי יכבב
ירצ םינרוח דרומב
׃ועמש רבש־תקעצ 6 םכשפנ וטלמ וסנ
רעורעכ הנייהתו
׃רבדמב 7 ךחטב ןעי יכ
ךיתורצואבו ךישעמב
אציו ידכלת תא־םג
וינהכ הלוגב שימכ
׃דחי וירשו 8 דדש אביו
אל ריעו ריע־לכ־לא
קמעה דבאו טלמת
רשא רשימה דמשנו
׃הוהי רמא 9 יכ באומל ץיצ־ונת
הירעו אצת אצנ
ןיאמ הנייהת המשל
׃ןהב בשוי 10 תכאלמ השע רורא
רוראו הימר הוהי
׃םדמ וברח ענמ 11 וירוענמ באומ ןנאש
וירמש־לא אוה טקשו
ילכמ קרוה־אלו
אל הלוגבו ילכ־לא
דמע ןכ־לע ךלה
אל וחירו וב ומעט
׃רמנ 12 םיאב םימי־הנה ןכל
הוהי־םאנ
םיעצ ול־יתחלשו
וקירי וילכו והעצו
׃וצפני םהילבנו 13 שומכמ באומ שבו
תיב ושב־רשאכ
לא תיבמ לארשי
׃םחטבמ 14 םירובג ורמאת ךיא
ליח־ישנאו ונחנא
׃המחלמל 15 הירעו באומ דדש
וירוחב רחבמו הלע
חבטל ודרי
הוהי ךלמה־םאנ
׃ומש תואבצ 16 באומ־דיא בורק
הרהמ ותערו אובל
׃דאמ 17 ויביבס־לכ ול ודנ
ורמא ומש יעדי לכו
זע־הטמ רבשנ הכיא
׃הראפת לקמ 18 יבשי דובכמ ידר
תבשי אמצב
דדש־יכ ןוביד־תב
תחש ךב הלע באומ
׃ךירצבמ 19 יפצו ידמע ךרד־לא
רעורע תבשוי
הטלמנו סנ־ילאש
׃התיהנ־המ ירמא 20 התח־יכ באומ שיבה
יקעזו יליליה
יכ ןונראב ודיגה
׃באומ דדש 21 ץרא־לא אב טפשמו
ןולח־לא רשימה
הצהי־לאו
׃תעפומ־לעו 22 ובנ־לעו ןוביד־לעו
׃םיתלבד תיב־לעו 23 םיתירק לעו
לומג תיב־לעו
׃ןועמ תיב־לעו 24 תוירק־לעו
לעו הרצב־לעו
באומ ץרא ירע־לכ
׃תוברקהו תוקחרה 25 באומ ןרק העדגנ
םאנ הרבשנ וערזו
׃הוהי 26 יכ והריכשה
לידגה הוהי־לע
ואיקב באומ קפסו
׃אוה־םג קחשל היהו 27 היה קחשה אול םאו
לארשי ךל
האצמנ םיבנגב־םא
וב ךירבד ידמ־יכ
׃דדונתת 28 ונכשו םירע ובזע
באומ יבשי עלסב
ןנקת הנויכ ויהו
׃תחפ־יפ ירבעב 29 באומ־ןואג ונעמש
והבג דאמ האג
םרו ותואגו ונואגו
׃ובל 30 יתעדי ינא
ותרבע הוהי־םאנ
ןכ־אל וידב ןכ־אלו
׃ושע 31 באומ־לע ןכ־לע
הלכ באומלו ליליא
ישנא־לא קעזא
׃הגהי שרח־ריק 32 ךל־הכבא רזעי יכבמ
ךיתשיטנ המבש ןפגה
םי דע םי ורבע
ךציק־לע ועגנ רזעי
דדש ךריצב־לעו
׃לפנ 33 ליגו החמש הפסאנו
באומ ץראמו למרכמ
יתבשה םיבקימ ןייו
דדיה דדיה ךרדי־אל
׃דדיה אל 34 ןובשח תקעזמ
ץהי־דע הלעלא־דע
רעצמ םלוק ונתנ
תלגע םינרח־דע
ימ־םג יכ הישלש
תומשמל םירמנ
׃ויהי 35 באומל יתבשהו
המב הלעמ הוהי־םאנ
׃ויהלאל ריטקמו 36 באומל יבל ןכ־לע
יבלו המהי םיללחכ
שרח־ריק ישנא־לא
המהי םילילחכ
השע תרתי ןכ־לע
׃ודבא 37 החרק שאר־לכ יכ
לע הערג ןקז־לכו
תדדג םידי־לכ
׃קש םינתמ־לעו 38 באומ תוגג־לכ לע
דפסמ הלכ היתבחרבו
באומ־תא יתרבש־יכ
וב ץפח ־ןיא ילככ
׃הוהי־םאנ 39 וליליה התח ךיא
באומ ףרע־הנפה ךיא
באומ היהו שוב
התחמלו קחשל
׃ויביבס־לכל 40 הוהי רמא הכ־יכ
האדי רשנכ הנה
ויפנכ שרפו
׃באומ־לא 41 תוירקה הדכלנ
השפתנ תודצמהו
ירובג בל היהו
אוהה םויב באומ
׃הרצמ השא בלכ 42 יכ םעמ באומ דמשנו
׃לידגה הוהי־לע 43 ךילע חפו תחפו דחפ
באומ בשוי
׃הוהי־םאנ 44 דחפה ינפמ סינה
הלעהו תחפה־לא לפי
חפב דכלי תחפה־ןמ
הילא איבא־יכ
םתדקפ תנש באומ־לא
׃הוהי־םאנ 45 ודמע ןובשח לצב
שא־יכ םיסנ חכמ
הבהלו ןובשחמ אצי
לכאתו ןוחיס ןיבמ
דקדקו באומ תאפ
׃ןואש ינב 46 דבא באומ ךל־יוא
וחקל־יכ שומכ־םע
ךיתנבו יבשב ךינב
׃היבשב 47 באומ־תובש יתבשו
םימיה תירחאב
הנה־דע הוהי־םאנ
׃באומ טפשמ

« Prev Jeremiah 48 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |