« Prev Jeremiah 45 Next »

Chapter 45

1 רבד רשא רבדה
איבנה והימרי
הירנ־ןב ךורב־לא
םירבדה־תא ובתכב
יפמ רפס־לע הלאה
הנשב והימרי
םיקיוהיל תיעברה
ךלמ והישאי־ןב
׃רמאל הדוהי 2 יהלא הוהי רמא־הכ
׃ךורב ךילע לארשי 3 יל אנ־יוא תרמא
ןוגי הוהי ףסי־יכ
יתעגי יבאכמ־לע
אל החונמו יתחנאב
׃יתאצמ 4 הכ וילא רמאת הכ
הנה הוהי רמא
סרה ינא יתינב־רשא
ינא יתעטנ־רשא תאו
ץראה־לכ־תאו שתנ
׃איה 5 ךל־שקבת התאו
יכ שקבת־לא תולדג
הער איבמ יננה
־םאנ רשב־לכ־לע
ךל יתתנו הוהי
לע ללשל ךשפנ־תא
רשא תומקמה־לכ
׃םש־ךלת

« Prev Jeremiah 45 Next »





Advertisements



| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |