« Prev Jeremiah 32 Next »

Chapter 32

1 היה־רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
תירשעה תנשב הוהי
הדוהי ךלמ והיקדצל
הנשה איה
הנש הרשע־הנמש
׃רצארדכובנל 2 לבב ךלמ ליח זאו
םלשורי־לע םירצ
היה איבנה והימריו
הרטמה רצחב אולכ
ךלמ־תיב רשא
׃הדוהי 3 והיקדצ ואלכ רשא
רמאל הדוהי־ךלמ
רמאל אבנ התא עודמ
יננה הוהי רמא הכ
תאזה ריעה־תא ןתנ
לבב־ךלמ דיב
׃הדכלו 4 הדוהי ךלמ והיקדצו
דימ טלמי אל
ןתנה יכ םידשכה
לבב־ךלמ דיב ןתני
ויפ־םע ויפ־רבדו
וניע־תא ויניעו
׃הניארת 5 ךלוי לבבו
םשו והיקדצ־תא
ותא ידקפ־דע היהי
ומחלת יכ הוהי־םאנ
אל םידשכה ־תא
׃וחילצת 6 היה והימרי רמאיו
ילא הוהי־רבד
׃רמאל 7 םלש־ןב לאמנח הנה
רמאל ךילא אב ךדד
רשא ידש־תא ךל הנק
טפשמ ךל יכ תותנעב
׃תונקל הלאגה 8 לאמנח ילא אביו
הוהי רבדכ ידד־ןב
הרטמה רצח־לא
אנ הנק ילא רמאיו
תותנעב־רשא ידש־תא
ןימינב ץראב רשא
השריה טפשמ ךל־יכ
ךל־הנק הלאגה ךלו
הוהי־רבד יכ עדאו
׃אוה 9 תאמ הדשה־תא הנקאו
רשא ידד־ןב לאמנח
ול־הלקשאו תותנעב
העבש ףסכה־תא
׃ףסכה הרשעו םילקש 10 םתחאו רפסב בתכאו
לקשאו םידע דעאו
׃םינזאמב ףסכה 11 הנקמה רפס־תא חקאו
הוצמה םותחה־תא
׃יולגה־תאו םיקחהו 12 רפסה־תא ןתאו
ךורב־לא הנקמה
היסחמ־ןב הירנ־ןב
ידד לאמנח יניעל
םידעה יניעלו
הנקמה רפסב םיבתכה
םידוהיה־לכ יניעל
רצחב םיבשיה
׃הרטמה 13 ךורב תא הוצאו
׃רמאל םהיניעל 14 תואבצ הוהי רמא־הכ
חוקל לארשי יהלא
תא הלאה םירפסה־תא
תאו הזה הנקמה רפס
רפס תאו םותחה
םתתנו הזה יולגה
ןעמל שרח־ילכב
׃םיבר םימי ודמעי 15 הוהי רמא הכ יכ
לארשי יהלא תואבצ
םיתב ונקי דוע
ץראב םימרכו תודשו
׃תאזה 16 הוהי־לא ללפתאו
רפס־תא יתת ירחא
ךורב־לא הנקמה
׃רמאל הירנ־ןב 17 הנה הוהי ינדא ההא
םימשה־תא תישע התא
ךחכב ץראה־תאו
ךערזבו לודגה
אלפי־אל היוטנה
׃רבד־לכ ךממ 18 םיפלאל דסח השע
תובא ןוע םלשמו
םהינב קיח־לא
לודגה לאה םהירחא
תואבצ הוהי רובגה
׃ומש 19 ברו הצעה לדג
ךיניע־רשא הילילעה
יכרד־לכ־לע תוחקפ
שיאל תתל םדא ינב
ירפכו ויכרדכ
׃ויללעמ 20 תותא תמש־רשא
םירצמ־ץראב םיתפמו
הזה םויה־דע
םדאבו לארשיבו
םויכ םש ךל־השעתו
׃הזה 21 ךמע־תא אצתו
ץראמ לארשי־תא
תותאב םירצמ
דיבו םיתפומבו
עורזאבו הקזח
ארומבו היוטנ
׃לודג 22 ץראה־תא םהל ןתתו
תעבשנ־רשא תאזה
םהל תתל םתובאל
׃שבדו בלח תבז ץרא 23 התא ושריו ואביו
ךלוקב ועמש־אלו
וכלה־אל ךתורתבו
התיוצ רשא־לכ תא
ושע אל תושעל םהל
תא םתא ארקתו
׃תאזה הערה־לכ 24 ואב תוללסה הנה
ריעהו הדכלל ריעה
םידשכה דיב הנתנ
ינפמ הילע םימחלנה
רבדהו בערהו ברחה
היה תרבד רשאו
׃האר ךנהו 25 ילא תרמא התאו
ךל־הנק הוהי ינדא
דעהו ףסכב הדשה
הנתנ ריעהו םידע
׃םידשכה דיב 26 הוהי־רבד יהיו
׃רמאל והימרי־לא 27 יהלא הוהי ינא הנה
אלפי ינממה רשב־לכ
׃רבד־לכ 28 הוהי רמא הכ ןכל
ריעה־תא ןתנ יננה
םידשכה דיב תאזה
רצארדכובנ דיבו
׃הדכלו לבב־ךלמ 29 םידשכה ואבו
ריעה־לע םימחלנה
ותיצהו תאזה
שאב תאזה ריעה־תא
םיתבה תאו הופרשו
ורטק רשא
לעבל םהיתוגג־לע
םיכסנ וכסהו
ןעמל םירחא םיהלאל
׃ינסעכה 30 לארשי־ינב ויה־יכ
ךא הדוהי ינבו
יניעב ערה םישע
יכ םהיתרענמ
ךא לארשי־ינב
השעמב יתא םיסעכמ
׃הוהי־םאנ םהידי 31 יפא־לע יכ
יל התיה יתמח־לעו
תאזה ריעה
ונב רשא םויה־ןמל
הזה םויה דעו התוא
׃ינפ לעמ הריסהל 32 תער־לכ לע
ינבו לארשי־ינב
ושע רשא הדוהי
המה ינסעכהל
םהירש םהיכלמ
םהיאיבנו םהינהכ
יבשיו הדוהי שיאו
׃םלשורי 33 אלו ףרע ילא ונפיו
םתא דמלו םינפ
םניאו דמלו םכשה
׃רסומ תחקל םיעמש 34 םהיצוקש ומישיו
ימש־ארקנ־רשא תיבב
׃ואמטל וילע 35 תומב־תא ונביו
איגב רשא לעבה
ריבעהל םנה־ןב
־תאו םהינב־תא
רשא ךלמל םהיתונב
אלו םיתיוצ־אל
תושעל יבל־לע התלע
ןעמל תאזה הבעותה
׃הדוהי־תא יטחה 36 רמא־הכ ןכל התעו
לארשי יהלא הוהי
רשא תאזה ריעה־לא
הנתנ םירמא םתא
ברחב לבב־ךלמ דיב
׃רבדבו בערבו 37 םצבקמ יננה
רשא תוצראה־לכמ
יפאב םש םיתחדה
לודג ףצקבו יתמחבו
םוקמה־לא םיתבשהו
׃חטבל םיתבשהו הזה 38 ינאו םעל יל ויהו
׃םיהלאל םהל היהא 39 דחא בל םהל יתתנו
האריל דחא ךרדו
םימיה־לכ יתוא
םהינבלו םהל בוטל
׃םהירחא 40 תירב םהל יתרכו
בושא־אל רשא םלוע
יביטיהל םהירחאמ
יתארי ־תאו םתוא
יתלבל םבבלב ןתא
׃ילעמ רוס 41 ביטהל םהילע יתששו
ץראב םיתעטנו םתוא
יבל־לכב תמאב תאזה
׃ישפנ ־לכבו 42 הוהי רמא הכ־יכ
םעה־לא יתאבה רשאכ
הערה־לכ תא הזה
ןכ תאזה הלודגה
םהילע איבמ יכנא
רשא הבוטה־לכ־תא
׃םהילע רבד יכנא 43 ץראב הדשה הנקנו
םתא רשא תאזה
איה הממש םירמא
המהבו םדא ןיאמ
׃םידשכה דיב הנתנ 44 ונקי ףסכב תודש
םותחו רפסב בותכו
ץראב םידע דעהו
יביבסבו ןמינב
ירעבו םלשורי
רהה ירעבו הדוהי
ירעבו הלפשה ירעבו
־תא בישא־יכ בגנה
׃הוהי־םאנ םתובש

« Prev Jeremiah 32 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |