« Prev Jeremiah 30 Next »

Chapter 30

1 היה רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
׃רמאל הוהי 2 יהלא הוהי רמא־הכ
ךל־בתכ רמאל לארשי
םירבדה־לכ תא
ךילא יתרבד־רשא
׃רפס־לא 3 םיאב םימי הנה יכ
יתבשו הוהי־םאנ
לארשי ימע תובש־תא
הוהי רמא הדוהיו
ץראה־לא םיתבשהו
םתובאל יתתנ־רשא
׃הושריו 4 רשא םירבדה הלאו
לארשי־לא הוהי רבד
׃הדוהי־לאו 5 הוהי רמא הכ־יכ
ונעמש הדרח לוק
׃םולש ןיאו דחפ 6 וארו אנ־ולאש
עודמ רכז דלי־םא
וידי רבג־לכ יתיאר
הדלויכ ויצלח־לע
םינפ־לכ וכפהנו
׃ןוקריל 7 םויה לודג יכ יוה
והמכ ןיאמ אוהה
בקעיל איה הרצ־תעו
׃עשוי הנממו 8 אוהה םויב היהו
תואבצ הוהי םאנ
לעמ ולע רבשא
ךיתורסומו ךראוצ
וב־ודבעי־אלו קתנא
׃םירז דוע 9 הוהי תא ודבעו
דוד תאו םהיהלא
םיקא רשא םכלמ
׃םהל 10 ידבע ארית־לא התאו
הוהי־םאנ בקעי
יכ לארשי תחת־לאו
קוחרמ ךעישומ יננה
ץראמ ךערז־תאו
בקעי בשו םיבש
ןיאו ןנאשו טקשו
׃דירחמ 11 ינא ךתא־יכ
ךעישוהל הוהי־םאנ
הלכ השעא יכ
רשא םיוגה־לכב
ךתא ךא םש ךיתוצפה
הלכ השעא־אל
טפשמל ךיתרסיו
׃ךקנא אל הקנו 12 הוהי רמא הכ יכ
הלחנ ךרבשל שונא
׃ךתכמ 13 רוזמל ךניד ןד־ןיא
ןיא הלעת תואפר
׃ךל 14 ךוחכש ךיבהאמ־לכ
יכ ושרדי אל ךתוא
ךיתיכה ביוא תכמ
בר לע ירזכא רסומ
׃ךיתאטח ומצע ךנוע 15 ךרבש־לע קעזת־המ
בר לע ךבאכמ שונא
ךיתאטח ומצע ךנוע
׃ךל הלא יתישע 16 ךילכא־לכ ןכל
ךירצ־לכו ולכאי
וכלי יבשב םלכ
הסשמל ךיסאש ויהו
ןתא ךיזזב־לכו
׃זבל 17 ךל הכרא הלעא יכ
ךאפרא ךיתוכממו
החדנ יכ הוהי־םאנ
איה ןויצ ךל וארק
׃הל ןיא שרד 18 הוהי רמא הכ
ילהא תובש בש־יננה
ויתנכשמו בוקעי
ריע התנבנו םחרא
ןומראו הלת־לע
׃בשי וטפשמ־לע 19 הדות םהמ אציו
םיקחשמ לוקו
וטעמי אלו םיתברהו
אלו םיתדבכהו
׃ורעצי 20 םדקכ וינב ויהו
ןוכת ינפל ותדעו
לע יתדקפו
׃ויצחל־לכ 21 ונממ ורידא היהו
אצי וברקמ ולשמו
ילא שגנו ויתברקהו
ברע הז ־אוה ימ יכ
ילא תשגל ובל־תא
׃הוהי־םאנ 22 םעל יל םתייהו
םכל היהא יכנאו
׃םיהלאל 23 המח הוהי תרעס הנה
ררוגתמ רעס האצי
םיעשר שאר לע
׃לוחי 24 ןורח בושי אל
ותשע־דע הוהי־ףא
תומזמ ומיקה־דעו
םימיה תירחאב ובל
׃הב וננובתת

« Prev Jeremiah 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |