« Prev Jeremiah 26 Next »

Chapter 26

1 תוכלממ תישארב
והישאי־ןב םיקיוהי
היה הדוהי ךלמ
הוהי תאמ הזה רבדה
׃רמאל 2 דמע הוהי רמא הכ
הוהי־תיב רצחב
ירע־לכ־לע תרבדו
םיאבה הדוהי
הוהי־תיב תוחתשהל
רשא םירבדה־לכ תא
םהילא רבדל ךיתיוצ
׃רבד ערגת־לא 3 ובשיו ועמשי ילוא
הערה וכרדמ שיא
הערה־לא יתמחנו
בשח יכנא רשא
ער ינפמ םהל תושעל
׃םהיללעמ 4 הכ םהילא תרמאו
אל־םא הוהי רמא
תכלל ילא ועמשת
יתתנ רשא יתרותב
׃םכינפל 5 ידבע ירבד־לע עמשל
יכנא רשא םיאבנה
םכשהו םכילא חלש
׃םתעמש אלו חלשו 6 הזה תיבה־תא יתתנו
ריעה־תאו הלשכ
הללקל ןתא התאזה
׃ץראה ייוג לכל 7 םינהכה ועמשיו
םעה־לכו םיאבנהו
רבדמ והימרי־תא
הלאה םירבדה־תא
׃הוהי תיבב 8 והימרי תולככ יהיו
תא רבדל
הוהי הוצ־רשא־לכ
םעה־לכ־לא רבדל
םינהכה ותא ושפתיו
םעה־לכו םיאבנהו
׃תומת תומ רמאל 9 תיבנ עודמ
רמאל הוהי־םשב
תיבה היהי ולשכ
תאזה ריעהו הזה
בשוי ןיאמ ברחת
םעה־לכ להקיו
תיבב והימרי־לא
׃הוהי 10 הדוהי ירש ועמשיו
הלאה םירבדה תא
ךלמה־תיבמ ולעיו
ובשיו הוהי תיב
הוהי־רעש חתפב
׃שדחה 11 םינהכה ורמאיו
םירשה־לא םיאבנהו
רמאל םעה־לכ־לאו
הזה שיאל תומ־טפשמ
ריעה־לא אבנ יכ
םתעמש רשאכ תאזה
׃םכינזאב 12 והימרי רמאיו
םירשה־לכ־לא
רמאל םעה־לכ־לאו
אבנהל ינחלש הוהי
הזה תיבה ־לא
תא תאזה ריעה־לאו
רשא םירבדה־לכ
׃םתעמש 13 וביטיה התעו
םכיללעמו םכיכרד
הוהי לוקב ועמשו
הוהי םחניו םכיהלא
רבד רשא הערה־לא
׃םכילע 14 םכדיב יננה ינאו
רשיכו בוטכ יל־ושע
׃םכיניעב 15 יכ ועדת עדי ךא
יתא םתא םיתממ־םא
םתא יקנ םד־יכ
םכילע םינתנ
תאזה ריעה־לאו
תמאב יכ היבשי־לאו
םכילע הוהי ינחלש
תא םכינזאב רבדל
׃הלאה םירבדה־לכ 16 םירשה ורמאיו
םינהכה־לא םעה־לכו
םיאיבנה־לאו
הזה שיאל־ןיא
םשב יכ תומ ־טפשמ
רבד וניהלא הוהי
׃ונילא 17 ינקזמ םישנא ומקיו
ורמאיו ץראה
םעה להק־לכ־לא
׃רמאל 18 היה יתשרומה היכימ
והיקזח ימיב אבנ
רמאיו הדוהי־ךלמ
הדוהי םע־לכ־לא
הוהי רמא־הכ רמאל
הדש ןויצ תואבצ
םילשוריו שרחת
רהו היהת םייע
׃רעי תומבל תיבה 19 והיקזח והתמה תמהה
הדוהי־ךלמ
ארי אלה הדוהי־לכו
לחיו הוהי־תא
םחניו הוהי ינפ־תא
הערה־לא הוהי
םהילע רבד־רשא
הער םישע ונחנאו
הלודג
׃וניתושפנ־לע 20 אבנתמ היה שיא־םגו
והירוא הוהי םשב
תירקמ והיעמש־ןב
אבניו םירעיה
תאזה ריעה־לע
לככ תאזה ץראה־לעו
׃והימרי ירבד 21 עמשיו
םיקיוהי־ךלמה
וירובג־לכו
םירשה־לכו
שקביו וירבד־תא
עמשיו ותימה ךלמה
חרביו אריו והירוא
׃םירצמ אביו 22 ךלמה חלשיו
םישנא םיקיוהי
ןתנלא תא םירצמ
םישנאו רובכע־ןב
׃םירצמ־לא ותא 23 והירוא־תא ואיצויו
והאביו םירצממ
םיקיוהי ךלמה־לא
ךלשיו ברחב והכיו
ירבק־לא ותלבנ־תא
׃םעה ינב 24 םקיחא די ךא
התיה ןפש־ןב
יתלבל והימרי־תא
םעה־דיב ותא־תת
׃ותימהל

« Prev Jeremiah 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |