« Prev Jeremiah 20 Next »

Chapter 20

1 רוחשפ עמשיו
ןהכה רמא־ןב
דיגנ דיקפ־אוהו
הוהי תיבב
אבנ והימרי־תא
׃הלאה םירבדה־תא 2 תא רוחשפ הכיו
ןתיו איבנה והימרי
רשא תכפהמה־לע ותא
ןוילעה ןמינב רעשב
׃הוהי תיבב רשא 3 אציו תרחממ יהיו
והימרי־תא רוחשפ
רמאיו תכפהמה־ןמ
אל והימרי וילא
הוהי ארק רוחשפ
רוגמ־םא יכ ךמש
׃ביבסמ 4 הוהי רמא הכ יכ
רוגמל ךנתנ יננה
ךיבהא־לכלו ךל
םהיביא ברחב ולפנו
תואר ךיניעו
ןתא הדוהי־לכ־תאו
םלגהו לבב־ךלמ דיב
׃ברחב םכהו הלבב 5 ןסח־לכ־תא יתתנו
תאזה ריעה
העיגי־לכ־תאו
תאו הרקי־לכ־תאו
יכלמ תורצוא ־לכ
דיב ןתא הדוהי
םוזזבו םהיביא
םואיבהו םוחקלו
׃הלבב 6 לכו רוחשפ התאו
וכלת ךתיב יבשי
אובת לבבו יבשב
רבקת םשו תומת םשו
ךיבהא־לכו התא
םהל תאבנ־רשא
׃רקשב 7 תפאו הוהי ינתיתפ
לכותו ינתקזח
קוחשל יתייה
געל הלכ םויה־לכ
׃יל 8 קעזא רבדא ידמ־יכ
ארקא דשו סמח
הוהי־רבד היה־יכ
סלקלו הפרחל יל
׃םויה־לכ 9 ונרכזא־אל יתרמאו
ומשב דוע רבדא־אלו
שאכ יבלב היהו
יתמצעב רצע תרעב
אלו לכלכ יתיאלנו
׃לכוא 10 םיבר תבד יתעמש יכ
ודיגה ביבסמ רוגמ
שונא לכ ונדיגנו
יעלצ ירמש ימולש
הלכונו התפי ילוא
ונתמקנ החקנו ול
׃ונממ 11 רובגכ יתוא הוהיו
יפדר ןכ־לע ץירע
ולכי אלו ולשכי
אל ־יכ דאמ ושב
םלוע תמלכ וליכשה
׃חכשת אל 12 ןחב תואבצ הוהיו
תוילכ האר קידצ
ךתמקנ הארא בלו
יתילג ךילא יכ םהמ
׃יביר־תא 13 וללה הוהיל וריש
ליצה יכ הוהי־תא
דימ ןויבא שפנ־תא
׃םיערמ 14 רשא םויה רורא
םוי וב יתדלי
ימא ינתדלי־רשא
׃ךורב יהי־לא 15 רשב רשא שיאה רורא
רמאל יבא־תא
חמש רכז ןב ךל־דלי
׃והחמש 16 אוהה שיאה היהו
ךפה־רשא םירעכ
עמשו םחנ אלו הוהי
העורתו רקבב הקעז
׃םירהצ תעב 17 ינתתומ־אל רשא
ימא יל־יהתו םחרמ
תרה המחרו ירבק
׃םלוע 18 יתאצי םחרמ הז המל
ןוגיו למע תוארל
׃ימי תשבב ולכיו

« Prev Jeremiah 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |