« Prev Jeremiah 14 Next »

Chapter 14

1 הוהי־רבד היה רשא
ירבד־לע והימרי־לא
׃תורצבה 2 הירעשו הדוהי הלבא
ץראל ורדק וללמא
םלשורי תחוצו
׃התלע 3 וחלש םהירדאו
ואב םימל םהירועצ
ואצמ־אל םיבג־לע
םהילכ ובש םימ
ומלכהו ושב םקיר
׃םשאר ופחו 4 התח המדאה רובעב
םשג היה־אל יכ
םירכא ושב ץראב
׃םשאר ופח 5 הדשב תליא־םג יכ
יכ בוזעו הדלי
׃אשד היה־אל 6 ודמע םיארפו
חור ופאש םיפש־לע
םהיניע ולכ םינתכ
׃בשע ןיא־יכ 7 ונב ונע ונינוע־םא
ךמש ןעמל השע הוהי
וניתבושמ ובר־יכ
׃ונאטח ךל 8 ועישומ לארשי הוקמ
היהת המל הרצ תעב
חראכו ץראב רגכ
׃ןולל הטנ 9 שיאכ היהת המל
רובגכ םהדנ
עישוהל לכוי־אל
הוהי ונברקב התאו
ארקנ ונילע ךמשו
׃ונחנת־לא 10 םעל הוהי רמא־הכ
עונל ובהא ןכ הזה
וכשח אל םהילגר
התע םצר אל הוהיו
דקפיו םנוע רכזי
׃םתאטח 11 ילא הוהי רמאיו
םעה־דעב ללפתת־לא
׃הבוטל הזה 12 עמש ינניא ומצי יכ
ולעי יכו םתנר־לא
ינניא החנמו הלע
בערבו ברחב יכ םצר
הלכמ יכנא רבדבו
׃םתוא 13 ינדא ההא רמאו
םיאבנה הנה הוהי
וארת־אל םהל םירמא
היהי ־אל בערו ברח
תמא םולש־יכ םכל
םוקמב םכל ןתא
׃הזה 14 ילא הוהי רמאיו
םיאבנ םיאבנה רקש
םיתחלש אל ימשב
אלו םיתיוצ אלו
ןוזח םהילא יתרבד
לולאו םסקו רקש
המה םבל תומרתו
׃םכל םיאבנתמ 15 הוהי רמא־הכ ןכל
םיאבנה םיאבנה־לע
ינאו ימשב
המהו םיתחלש־אל
אל בערו ברח םירמא
תאזה ץראב היהי
ומתי בערבו ברחב
׃המהה םיאבנה 16 המה־רשא םעהו
ויהי םהל םיאבנ
תוצחב םיכלשמ
בערה ינפמ םלשורי
רבקמ ןיאו ברחהו
םהישנ המה המהל
םהיתנבו םהינבו
־תא םהילע יתכפשו
׃םתער 17 םהילא תרמאו
הנדרת הזה רבדה־תא
הליל העמד יניע
הנימדת ־לאו םמויו
הרבשנ לודג רבש יכ
הכמ ימע־תב תלותב
׃דאמ הלחנ 18 הדשה יתאצי־םא
םאו ברח־יללח הנהו
הנהו ריעה יתאב
־יכ בער יאולחת
ןהכ־םג איבנ־םג
אלו ץרא־לא ורחס
׃ועדי 19 תסאמ סאמה
ןויצב־םא הדוהי־תא
עודמ ךשפנ הלעג
ונל ןיאו ונתיכה
םולשל הוק אפרמ
תעלו בוט ןיאו
׃התעב הנהו אפרמ 20 ונעשר הוהי ונעדי
יכ וניתובא ןוע
׃ךל ונאטח 21 ךמש ןעמל ץאנת־לא
ךדובכ אסכ לבנת־לא
ךתירב רפת־לא רכז
׃ונתא 22 םיוגה ילבהב שיה
םימשה־םאו םימשגמ
אלה םיבבר ונתי
הוהי אוה־התא
ךל־הוקנו וניהלא
תישע התא־יכ
׃הלא־לכ־תא

« Prev Jeremiah 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |