« Prev Jeremiah 12 Next »

Chapter 12

1 יכ הוהי התא קידצ
ךא ךילא בירא
ךתוא רבדא םיטפשמ
םיעשר ךרד עודמ
ידגב־לכ ולש החלצ
׃דגב 2 ושרש־םג םתעטנ
ירפ ושע־םג וכלי
םהיפב התא בורק
׃םהיתוילכמ קוחרו 3 ינתעדי הוהי התאו
יבל תנחבו ינארת
ןאצכ םקתה ךתא
םויל םשדקהו החבטל
׃הגרה 4 ץראה לבאת יתמ־דע
שביי הדשה־לכ בשעו
התפס הב־יבשי תערמ
יכ ףועו תומהב
הארי אל ורמא
׃ונתירחא־תא 5 התצר םילגר־תא יכ
הרחתת ךיאו ךואליו
ץראבו םיסוסה־תא
חטוב התא םולש
ןואגב השעת ךיאו
׃ןדריה 6 ךיחא־םג יכ
המה־םג ךיבא־תיבו
המה־םג ךב ודגב
אלמ ךירחא וארק
םב ןמאת ־לא
ךילא ורבדי־יכ
׃תובוט 7 יתיב־תא יתבזע
יתלחנ־תא יתשטנ
תודדי־תא יתתנ
׃היביא ףכב ישפנ 8 יתלחנ יל־התיה
הנתנ רעיב היראכ
ןכ־לע הלוקב ילע
׃היתאנש 9 יתלחנ עובצ טיעה
הילע ביבס טיעה יל
תיח־לכ ופסא וכל
׃הלכאל ויתה הדשה 10 ותחש םיבר םיער
וססב ימרכ
ונתנ יתקלח־תא
יתדמח תקלח־תא
׃הממש רבדמל 11 הלבא הממשל המש
המשנ הממש ילע
ןיא יכ ץראה־לכ
׃בל־לע םש שיא 12 רבדמב םיפש־לכ־לע
ברח יכ םידדש ואב
הלכא הוהיל
הצק ־דעו ץרא־הצקמ
םולש ןיא ץראה
׃רשב־לכל 13 םיצקו םיטח וערז
אל ולחנ ורצק
ושבו ולעוי
ןורחמ םכיתאובתמ
׃הוהי ־ףא 14 הוהי רמא הכ
םיערה ינכש־לכ־לע
הלחנב םיעגנה
ימע־תא יתלחנה־רשא
יננה לארשי־תא
םתמדא לעמ םשתנ
הדוהי תיב־תאו
׃םכותמ שותא 15 ישתנ ירחא היהו
םיתמחרו בושא םתוא
שיא םיתבשהו
שיאו ותלחנל
׃וצראל 16 ודמלי דמל־םא היהו
עבשהל ימע יכרד־תא
רשאכ הוהי־יח ימשב
עבשהל ימע־תא ודמל
ךותב ונבנו לעבב
׃ימע 17 ועמשי אל םאו
יוגה־תא יתשתנו
דבאו שותנ אוהה
׃הוהי־םאנ

« Prev Jeremiah 12 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |