« Prev Isaiah 66 Next »

Chapter 66

1 םימשה הוהי רמא הכ
םדה ץראהו יאסכ
תיב הז־יא ילגר
יל־ונבת רשא
םוקמ הז־יאו
׃יתחונמ 2 ידי הלא־לכ־תאו
הלא־לכ ויהיו התשע
הז־לאו הוהי־םאנ
ינע־לא טיבא
דרחו חור־הכנו
׃ירבד־לע 3 שיא־הכמ רושה טחוש
בלכ ףרע השה חבוז
ריזח־םד החנמ הלעמ
ךרבמ הנבל ריכזמ
ורחב המה־םג ןוא
םהיצוקשבו םהיכרדב
׃הצפח םשפנ 4 רחבא ינא־םג
םתרוגמו םהיללעתב
ןעי םהל איבא
הנוע ןיאו יתארק
ועמש אלו יתרבד
יניעב ערה ושעיו
יתצפח־אל רשאבו
׃ורחב 5 הוהי־רבד ועמש
ורבד־לא םידרחה
םכיאנש םכיחא ורמא
ימש ןעמל םכידנמ
הארנו הוהי דבכי
׃ושבי םהו םכתחמשב 6 לוק ריעמ ןואש לוק
הוהי לוק לכיהמ
׃ויביאל לומג םלשמ 7 הדלי ליחת םרטב
הל לבח אובי םרטב
׃רכז הטילמהו 8 ימ תאזכ עמש־ימ
לחויה הלאכ האר
דחא םויב ץרא
םעפ יוג דלוי־םא
הלח־יכ תחא
ןויצ הדלי־םג
׃הינב־תא 9 אלו ריבשא ינאה
הוהי רמאי דילוא
דילומה ינא־םא
׃ךיהלא רמא יתרצעו 10 םלשורי־תא וחמש
היבהא־לכ הב וליגו
שושמ התא ושיש
׃הילע םילבאתמה־לכ 11 םתעבשו וקנית ןעמל
ןעמל הימחנת דשמ
םתגנעתהו וצמת
׃הדובכ זיזמ 12 הוהי רמא הכ־יכ
הילא־הטנ יננה
לחנכו םולש רהנכ
םיוג דובכ ףטוש
דצ־לע םתקניו
םיכרב־לעו ואשנת
׃ועשעשת 13 ומא רשא שיאכ
יכנא ןכ ונמחנת
םלשוריבו םכמחנא
׃ומחנת 14 םכבל ששו םתיארו
אשדכ םכיתומצעו
העדונו הנחרפת
וידבע ־תא הוהי־די
׃ויביא־תא םעזו 15 שאב הוהי הנה־יכ
הפוסכו אובי
בישהל ויתבכרמ
ותרעגו ופא המחב
׃שא־יבהלב 16 טפשנ הוהי שאב יכ
רשב־לכ־תא וברחבו
׃הוהי יללח וברו 17 םירהטמהו םישדקתמה
דחא רחא תונגה־לא
רשב ילכא ךותב
ץקשהו ריזחה
ופסי ודחי רבכעהו
׃הוהי־םאנ 18 םהישעמ יכנאו
האב םהיתבשחמו
םיוגה־לכ־תא ץבקל
וארו ואבו תונשלהו
׃ידובכ־תא 19 תוא םהב יתמשו
םיטילפ םהמ יתחלשו
שישרת םיוגה־לא
תשק יכשמ דולו לופ
םייאה ןויו לבת
רשא םיקחרה
יעמש־תא ועמש־אל
ידובכ־תא ואר־אלו
ידובכ־תא ודיגהו
׃םיוגב 20 ואיבהו
םכיחא־לכ־תא
החנמ םיוגה־לכמ
םיסוסב הוהיל
םיבצבו בכרבו
תורכרכבו םידרפבו
םלשורי ישדק רה לע
רשאכ הוהי רמא
לארשי ינב ואיבי
ילכב החנמה־תא
׃הוהי תיב רוהט 21 חקא םהמ־םגו
רמא םיולל םינהכל
׃הוהי 22 םימשה רשאכ יכ
ץראהו םישדחה
השע ינא רשא השדחה
־םאנ ינפל םידמע
דמעי ןכ הוהי
׃םכמשו םכערז 23 שדח־ידמ היהו
תבש ידמו ושדחב
רשב־לכ אובי ותבשב
רמא ינפל תוחתשהל
׃הוהי 24 ירגפב וארו ואציו
יב םיעשפה םישנאה
תומת אל םתעלות יכ
ויהו הבכת אל םשאו
׃רשב־לכל ןוארד

« Prev Isaiah 66 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |