« Prev Isaiah 60 Next »

Chapter 60

1 אב יכ ירוא ימוק
הוהי דובכו ךרוא
׃חרז ךילע 2 ךשחה הנה־יכ
לפרעו ץרא־הסכי
חרזי ךילעו םימאל
ךילע ודובכו הוהי
׃הארי 3 ךרואל םיוג וכלהו
׃ךחרז הגנל םיכלמו 4 ךיניע ביבס־יאש
וצבקנ םלכ יארו
קוחרמ ךינב ךל־ואב
דצ־לע ךיתנבו ואבי
׃הנמאת 5 תרהנו יארת זא
ךבבל בחרו דחפו
ןומה ךילע ךפהי־יכ
ואבי םיוג ליח םי
׃ךל 6 ךסכת םילמג תעפש
הפיעו ןידמ ירכב
בהז ואבי אבשמ םלכ
תלהתו ואשי הנובלו
׃ורשבי הוהי 7 וצבקי רדק ןאצ־לכ
תויבנ יליא ךל
ולעי ךנותרשי
יחבזמ ןוצר־לע
׃ראפא יתראפת תיבו 8 בעכ הלא־ימ
םינויכו הניפועת
׃םהיתברא־לא 9 ווקי םייא יל־יכ
שישרת תוינאו
ךינב איבהל הנשארב
םבהזו םפסכ קוחרמ
הוהי םשל םתא
שודקלו ךיהלא
׃ךראפ יכ לארשי 10 רכנ־ינב ונבו
םהיכלמו ךיתמח
יפצקב יכ ךנותרשי
ינוצרבו ךיתיכה
׃ךיתמחר 11 דימת ךירעש וחתפו
אל הלילו םמוי
ךילא איבהל ורגסי
םהיכלמו םיוג ליח
׃םיגוהנ 12 הכלממהו יוגה־יכ
ךודבעי־אל רשא
ברח םיוגהו ודבאי
׃וברחי 13 ךילא ןונבלה דובכ
רהדת שורב אובי
ראפל ודחי רושאתו
םוקמו ישדקמ םוקמ
׃דבכא ילגר 14 חוחש ךילא וכלהו
ווחתשהו ךינעמ ינב
ךילגר תופכ־לע
וארקו ךיצאנמ־לכ
ןויצ הוהי ריע ךל
׃לארשי שודק 15 הבוזע ךתויה תחת
רבוע ןיאו האונשו
םלוע ןואגל ךיתמשו
׃רודו רוד שושמ 16 םיוג בלח תקניו
יקנית םיכלמ דשו
הוהי ינא יכ תעדיו
ריבא ךלאגו ךעישומ
׃בקעי 17 איבא תשחנה תחת
לזרבה תחתו בהז
תחתו ףסכ איבא
תחתו תשחנ םיצעה
יתמשו לזרב םינבאה
ךישגנו םולש ךתדקפ
׃הקדצ 18 סמח דוע עמשי־אל
רבשו דש ךצראב
תארקו ךילובגב
ךיתמוח העושי
׃הלהת ךירעשו 19 דוע ךל־היהי־אל
םמוי רואל שמשה
חריה הגנלו
ךל ריאי־אל
רואל הוהי ךל־היהו
ךיהלאו םלוע
׃ךתראפתל 20 ךשמש דוע אובי־אל
יכ ףסאי אל ךחריו
רואל ךל־היהי הוהי
ימי ומלשו םלוע
׃ךלבא 21 םיקידצ םלכ ךמעו
ץרא ושריי םלועל
ידי השעמ ועטמ רצנ
׃ראפתהל 22 ףלאל היהי ןטקה
םוצע יוגל ריעצהו
התעב הוהי ינא
׃הנשיחא

« Prev Isaiah 60 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |