« Prev Isaiah 6 Next »

Chapter 6

1 ךלמה תומ־תנשב
האראו והיזע
בשי ינדא־תא
אשנו םר אסכ־לע
םיאלמ וילושו
׃לכיהה־תא 2 לעממ םידמע םיפרש
שש םיפנכ שש ול
םיתשב דחאל םיפנכ
םיתשבו וינפ הסכי
םיתשבו וילגר הסכי
׃ףפועי 3 הז־לא הז ארקו
שודק שודק רמאו
תואבצ הוהי שודק
ץראה־לכ אלמ
׃ודובכ 4 םיפסה תומא ועניו
תיבהו ארוקה לוקמ
׃ןשע אלמי 5 יל־יוא רמאו
שיא יכ יתימדנ־יכ
יכנא םיתפש־אמט
אמט־םע ךותבו
בשוי יכנא םיתפש
הוהי ךלמה־תא יכ
׃יניע ואר תואבצ 6 דחא ילא ףעיו
ודיבו םיפרשה־ןמ
חקל םיחקלמב הפצר
׃חבזמה לעמ 7 רמאיו יפ־לע עגיו
הז עגנ הנה
ךנוע רסו ךיתפש־לע
׃רפכת ךתאטחו 8 ינדא לוק־תא עמשאו
חלשא ימ־תא רמא
רמאו ונל־ךלי ימו
׃ינחלש יננה 9 תרמאו ךל רמאיו
עומש ועמש הזה םעל
וארו וניבת־לאו
׃ועדת־לאו ואר 10 הזה םעה־בל ןמשה
דבכה וינזאו
עשה ויניעו
ויניעב הארי־ןפ
עמשי וינזאבו
בשו ןיבי ובבלו
׃ול אפרו 11 ינדא יתמ־דע רמאו
רשא דע רמאיו
ןיאמ םירע ואש־םא
ןיאמ םיתבו בשוי
האשת המדאהו םדא
׃הממש 12 םדאה־תא הוהי קחרו
ברקב הבוזעה הברו
׃ץראה 13 הירשע הב דועו
רעבל התיהו הבשו
רשא ןולאכו הלאכ
ערז םב תבצמ תכלשב
׃התבצמ שדק

« Prev Isaiah 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |