« Prev Isaiah 56 Next »

Chapter 56

1 ורמש הוהי רמא הכ
הקדצ ושעו טפשמ
יתעושי הבורק־יכ
יתקדצו אובל
׃תולגהל 2 שונא ירשא
םדא־ןבו תאז־השעי
תבש רמש הב קיזחי
ודי רמשו וללחמ
׃ער־לכ תושעמ 3 רכנה־ןב רמאי־לאו
הוהי־לא הולנה
ינלידבי לדבה רמאל
ומע לעמ הוהי
ןה סירסה רמאי־לאו
׃שבי ץע ינא 4 הוהי רמא הכ־יכ
ורמשי רשא םיסירסל
ורחבו יתותבש־תא
יתצפח רשאב
׃יתירבב םיקיזחמו 5 יתיבב םהל יתתנו
םשו די יתמוחבו
תונבמו םינבמ בוט
ול ־ןתא םלוע םש
׃תרכי אל רשא 6 םיולנה רכנה ינבו
ותרשל הוהי־לע
הוהי םש־תא הבהאלו
םידבעל ול תויהל
וללחמ תבש רמש־לכ
׃יתירבב םיקיזחמו 7 רה־לא םיתואיבהו
תיבב םיתחמשו ישדק
םהיתלוע יתלפת
ןוצרל םהיחבזו
יתיב יכ יחבזמ־לע
ארקי הלפת־תיב
׃םימעה־לכל 8 הוהי ינדא םאנ
לארשי יחדנ ץבקמ
וילע ץבקא דוע
׃ויצבקנל 9 ויתא ידש ותיח לכ
ותיח־לכ לכאל
׃רעיב 10 אל םלכ םירוע ופצ
םיבלכ םלכ ועדי
ולכוי אל םימלא
םיבכש םיזה חבנל
׃םונל יבהא 11 שפנ־יזע םיבלכהו
המהו העבש ועדי אל
ןיבה ועדי אל םיער
שיא ונפ םכרדל םלכ
׃והצקמ ועצבל 12 ןיי־החקא ויתא
היהו רכש האבסנו
לודג רחמ םוי הזכ
׃דאמ רתי

« Prev Isaiah 56 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |