« Prev Isaiah 54 Next »

Chapter 54

1 הדלי אל הרקע ינר
ילהצו הנר יחצפ
םיבר־יכ הלח־אל
ינבמ הממוש־ינב
׃הוהי רמא הלועב 2 ךלהא םוקמ יביחרה
ךיתונכשמ תועיריו
יכשחת־לא וטי
ךירתימ יכיראה
׃יקזח ךיתדתיו 3 לואמשו ןימי־יכ
םיוג ךערזו יצרפת
תומשנ םירעו שריי
׃ובישוי 4 אל־יכ יארית־לא
ימלכת־לאו ישובת
יכ יריפחת אל יכ
יחכשת ךימולע תשב
אל ךיתונמלא תפרחו
׃דוע־ירכזת 5 ךישע ךילעב יכ
ומש תואבצ הוהי
לארשי שודק ךלאגו
ץראה־לכ יהלא
׃ארקי 6 הבוזע השאכ־יכ
ךארק חור תבוצעו
םירוענ תשאו הוהי
רמא סאמת יכ
׃ךיהלא 7 ךיתבזע ןטק עגרב
םילדג םימחרבו
׃ךצבקא 8 יתרתסה ףצק ףצשב
דסחבו ךממ עגר ינפ
רמא ךיתמחר םלוע
׃הוהי ךלאג 9 יל תאז חנ ימ־יכ
רבעמ יתעבשנ רשא
ץראה־לע דוע חנ־ימ
ףצקמ יתעבשנ ןכ
׃ךב־רעגמו ךילע 10 ושומי םירהה יכ
הנטומת תועבגהו
ךתאמ ידסחו
תירבו שומי־אל
רמא טומת אל ימולש
׃הוהי ךמחרמ 11 המחנ אל הרעס הינע
ץיברמ יכנא הנה
ךינבא ךופב
׃םיריפסב ךיתדסיו 12 ךיתשמש דכדכ יתמשו
חדקא ינבאל ךירעשו
ךלובג־לכו
׃ץפח־ינבאל 13 ידומל ךינב־לכו
םולש ברו הוהי
׃ךינב 14 יקחר יננוכת הקדצב
יארית אל־יכ קשעמ
ברקת־אל יכ התחממו
׃ךילא 15 ספא רוגי רוג ןה
ךתא רג־ימ יתואמ
׃לופי ךילע 16 שרח יתארב יכנא ןה
םחפ שאב חפנ
והשעמל ילכ איצומו
תיחשמ יתארב יכנאו
׃לבחל 17 ךילע רצוי ילכ־לכ
ןושל־לכו חלצי אל
טפשמל ךתא־םוקת
תלחנ תאז יעישרת
םתקדצו הוהי ידבע
׃הוהי־םאנ יתאמ

« Prev Isaiah 54 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |