« Prev Isaiah 48 Next »

Chapter 48

1 בקעי־תיב תאז־ועמש
לארשי םשב םיארקנה
ואצי הדוהי יממו
הוהי םשב םיעבשנה
לארשי יהלאבו
תמאב אל וריכזי
׃הקדצב אלו 2 שדקה ריעמ־יכ
יהלא־לעו וארקנ
הוהי וכמסנ לארשי
׃ומש תואבצ 3 יתדגה זאמ תונשארה
םעימשאו ואצי יפמו
יתישע םאתפ
׃הנאבתו 4 התא השק יכ יתעדמ
ךפרע לזרב דיגו
׃השוחנ ךחצמו 5 םרטב זאמ ךל דיגאו
ךיתעמשה אובת
םשע יבצע רמאת־ןפ
׃םוצ יכסנו ילספו 6 םתאו הלכ הזח תעמש
ודיגת אולה
תושדח ךיתעמשה
אלו תורצנו התעמ
׃םתעדי 7 זאמ אלו וארבנ התע
אלו םוי־ינפלו
הנה רמאת־ןפ םתעמש
׃ןיתעדי 8 אל םג תעמש־אל םג
זאמ םג תעדי
יכ ךנזא החתפ־אל
דוגבת דוגב יתעדי
׃ךל ארק ןטבמ עשפו 9 ךיראא ימש ןעמל
יתלהתו יפא
יתלבל ךל־םטחא
׃ךתירכה 10 אלו ךיתפרצ הנה
רוכב ךיתרחב ףסכב
׃ינע 11 השעא ינעמל ינעמל
ידובכו לחי ךיא יכ
׃ןתא־אל רחאל 12 בקעי ילא עמש
יארקמ לארשיו
ןושאר ינא אוה־ינא
׃ןורחא ינא ףא 13 ץרא הדסי ידי־ףא
םימש החפט ינימיו
םהילא ינא ארק
׃ודחי ודמעי 14 ועמשו םכלכ וצבקה
דיגה םהב ימ
ובהא הוהי הלא־תא
לבבב וצפח השעי
׃םידשכ וערזו 15 יתרבד ינא ינא
ויתאיבה ויתארק־ףא
׃וכרד חילצהו 16 תאז־ועמש ילא וברק
רתסב שארמ אל
התויה תעמ יתרבד
ינדא התעו ינא םש
׃וחורו ינחלש הוהי 17 ךלאג הוהי רמא־הכ
ינא לארשי שודק
ךדמלמ ךיהלא הוהי
ךכירדמ ליעוהל
׃ךלת ךרדב 18 יתוצמל תבשקה אול
ךמולש רהנכ יהיו
׃םיה ילגכ ךתקדצו 19 ךערז לוחכ יהיו
ךיעמ יאצאצו
תרכי־אל ויתעמכ
ומש דמשי־אלו
׃ינפלמ 20 וחרב לבבמ ואצ
הנר לוקב םידשכמ
תאז ועימשה ודיגה
הצק ־דע הואיצוה
לאג ורמא ץראה
׃בקעי ודבע הוהי 21 תוברחב ואמצ אלו
רוצמ םימ םכילוה
ומל ליזה
ובזיו רוצ־עקביו
׃םימ 22 הוהי רמא םולש ןיא
׃םיעשרל

« Prev Isaiah 48 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |