« Prev Isaiah 47 Next »

Chapter 47

1 רפע־לע יבשו ידר
לבב־תב תלותב
אסכ־ןיא ץראל־יבש
אל יכ םידשכ־תב
ךל־וארקי יפיסות
׃הגנעו הכר 2 ינחטו םיחר יחק
ךתמצ ילג חמק
קוש־ילג לבש־יפשח
׃תורהנ ירבע 3 הארת םג ךתורע לגת
אלו חקא םקנ ךתפרח
׃םדא עגפא 4 תואבצ הוהי ונלאג
׃לארשי שודק ומש 5 יאבו םמוד יבש
יכ םידשכ־תב ךשחב
יפיסות אל
תרבג ךל־וארקי
׃תוכלממ 6 ימע־לע יתפצק
םנתאו יתלחנ יתללח
םהל תמש־אל ךדיב
ןקז־לע םימחר
׃דאמ ךלע תדבכה 7 היהא םלועל ירמאתו
תמש־אל דע תרבג
אל ךבל־לע הלא
׃התירחא תרכז 8 תאז־יעמש התעו
חטבל תבשויה הנידע
ינא הבבלב הרמאה
בשא אל דוע יספאו
עדא אלו הנמלא
׃לוכש 9 הלא־יתש ךל הנאבתו
לוכש דחא םויב עגר
ואב םמתכ ןמלאו
ךיפשכ ברב ךילע
׃דאמ ךירבח תמצעב 10 תרמא ךתערב יחטבתו
ךתמכח ינאר ןיא
ךתבבוש איה ךתעדו
ינא ךבלב ירמאתו
׃דוע יספאו 11 אל הער ךילע אבו
לפתו הרחש יעדת
ילכות אל הוה ךילע
ךילע אבתו הרפכ
אל האוש םאתפ
׃יעדת 12 ךירבחב אנ־ידמע
רשאב ךיפשכ ברבו
ילוא ךירוענמ תעגי
ילוא ליעוה ילכות
׃יצורעת 13 ךיתצע ברב תיאלנ
ךעישויו אנ־ודמעי
םיזחה םימש ורבה
םעידומ םיבכוכב
ואבי רשאמ םישדחל
׃ךילע 14 שא שקכ ויה הנה
וליצי־אל םתפרש
הבהל דימ םשפנ־תא
רוא םמחל תלחג־ןיא
׃ודגנ תבשל 15 רשא ךל־ויה ןכ
ךירחס תעגי
ורבעל שיא ךירוענמ
׃ךעישומ ןיא ועת

« Prev Isaiah 47 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |