« Prev Isaiah 45 Next »

Chapter 45

1 הוהי רמא־הכ
שרוכל וחישמל
ונימיב יתקזחה־רשא
םיוג וינפל־דרל
חתפא םיכלמ ינתמו
םיתלד וינפל חתפל
׃ורגסי אל םירעשו 2 ךלא ךינפל ינא
רשוא םירודהו
רבשא השוחנ תותלד
׃עדגא לזרב יחירבו 3 תורצוא ךל יתתנו
םירתסמ ינמטמו ךשח
ינא־יכ עדת ןעמל
ךמשב ארוקה הוהי
׃לארשי יהלא 4 בקעי ידבע ןעמל
יריחב לארשיו
ךמשב ךל ארקאו
׃ינתעדי אלו ךנכא 5 דוע ןיאו הוהי ינא
םיהלא ןיא יתלוז
׃ינתעדי אלו ךרזאא 6 ועדי ןעמל
הברעממו שמש־חרזממ
ינא ידעלב ספא־יכ
׃דוע ןיאו הוהי 7 ארובו רוא רצוי
םולש השע ךשח
הוהי ינא ער ארובו
׃הלא־לכ השע 8 לעממ םימש ופיערה
קדצ־ולזי םיקחשו
ץרא־חתפת
הקדצו עשי־ורפיו
ינא דחי חימצת
׃ויתארב הוהי 9 ורצי־תא בר יוה
המדא ישרח־תא שרח
ורציל רמח רמאיה
ךלעפו השעת־המ
׃ול םידי־ןיא 10 באל רמא יוה
השאלו דילות־המ
׃ןיליחת־המ 11 שודק הוהי רמא־הכ
ורציו לארשי
ינולאש תויתאה
לעפ־לעו ינב־לע
׃ינוצת ידי 12 ץרא יתישע יכנא
יתארב הילע םדאו
םימש וטנ ידי ינא
׃יתיוצ םאבצ־לכו 13 קדצב והתריעה יכנא
רשיא ויכרד־לכו
יריע הנבי־אוה
אל חלשי יתולגו
דחשב אלו ריחמב
׃תואבצ הוהי רמא 14 עיגי הוהי רמא הכ
שוכ־רחסו םירצמ
הדמ ישנא םיאבסו
ךלו ורבעי ךילע
וכלי ךירחא ויהי
ךילאו ורבעי םיקזב
ךילא ווחתשי
לא ךב ךא וללפתי
ספא דוע ןיאו
׃םיהלא 15 רתתסמ לא התא ןכא
׃עישומ לארשי יהלא 16 ומלכנ־םגו ושוב
וכלה ודחי םלכ
׃םיריצ ישרח המלכב 17 הוהיב עשונ לארשי
םימלוע תעושת
ומלכת־אלו ושבת־אל
׃דע ימלוע־דע 18 הוהי־רמא הכ יכ
אוה םימשה ארוב
ץראה רצי םיהלאה
הננוכ אוה השעו
תבשל הארב והת־אל
הוהי ינא הרצי
׃דוע ןיאו 19 יתרבד רתסב אל
אל ךשח ץרא םוקמב
בקעי ערזל יתרמא
ינא ינושקב והת
דיגמ קדצ רבד הוהי
׃םירשימ 20 ושגנתה ואבו וצבקה
םיוגה יטילפ ודחי
םיאשנה ועדי אל
םלספ ץע־תא
אל לא־לא םיללפתמו
׃עישוי 21 ףא ושיגהו ודיגה
ימ ודחי וצעוי
םדקמ תאז עימשה
אולה הדיגה זאמ
דוע־ןיאו הוהי ינא
ידעלבמ םיהלא
עישומו קידצ־לא
׃יתלוז ןיא 22 ועשוהו ילא־ונפ
יכ ץרא־יספא־לכ
׃דוע ןיאו לא־ינא 23 יפמ אצי יתעבשנ יב
בושי אלו רבד הקדצ
ךרב־לכ ערכת יל־יכ
׃ןושל־לכ עבשת 24 רמא יל הוהיב ךא
וידע זעו תוקדצ
לכ ושביו אובי
׃וב םירחנה 25 וקדצי הוהיב
ערז־לכ וללהתיו
׃לארשי

« Prev Isaiah 45 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |