« Prev Isaiah 41 Next »

Chapter 41

1 םייא ילא ושירחה
חכ ופילחי םימאלו
ורבדי זא ושגי
׃הברקנ טפשמל ודחי 2 קדצ חרזממ ריעה ימ
ןתי ולגרל והארקי
םיכלמו םיוג וינפל
וברח רפעכ ןתי דרי
׃ותשק ףדנ שקכ 3 םולש רובעי םפדרי
אל וילגרב חרא
׃אובי 4 ארק השעו לעפ־ימ
ינא שארמ תורדה
ןושאר הוהי
םינרחא־תאו
׃אוה־ינא 5 וארייו םייא ואר
ודרחי ץראה תוצק
׃ןויתאיו וברק 6 ורזעי והער־תא שיא
׃קזח רמאי ויחאלו 7 ףרצ־תא שרח קזחיו
שיטפ קילחמ
רמא םעפ םלוה־תא
אוה בוט קבדל
םירמסמב והקזחיו
׃טומי אל 8 ידבע לארשי התאו
ךיתרחב רשא בקעי
׃יבהא םהרבא ערז 9 תוצקמ ךיתקזחה רשא
היליצאמו ץראה
ךל רמאו ךיתארק
ךיתרחב התא־ידבע
׃ךיתסאמ אלו 10 יכ ארית־לא
עתשת־לא ינא־ךמע
ךיהלא ינא־יכ
ךיתרזע־ףא ךיתצמא
ןימיב ךיתכמת ־ףא
׃יקדצ 11 לכ ומלכיו ושבי ןה
ויהי ךב םירחנה
ישנא ודבאיו ןיאכ
׃ךביר 12 םאצמת אלו םשקבת
ויהי ךתצמ ישנא
ישנא ספאכו ןיאכ
׃ךתמחלמ 13 ךיהלא הוהי ינא יכ
רמאה ךנימי קיזחמ
ינא ארית־לא ךל
׃ךיתרזע 14 תעלות יארית־לא
לארשי יתמ בקעי
ךיתרזע ינא
ךלאגו הוהי־םאנ
׃לארשי שודק 15 גרומל ךיתמש הנה
לעב שדח ץורח
םירה שודת תויפיפ
ץמכ תועבגו קדתו
׃םישת 16 םאשת חורו םרזת
םתוא ץיפת הרעסו
הוהיב ליגת התאו
לארשי שודקב
׃ללהתת 17 םינויבאהו םיינעה
ןיאו םימ םישקבמ
התשנ אמצב םנושל
םנעא הוהי ינא
אל לארשי יהלא
׃םבזעא 18 םייפש־לע חתפא
תועקב ךותבו תורהנ
רבדמ םישא תוניעמ
היצ ץראו םימ־םגאל
׃םימ יאצומל 19 הטש זרא רבדמב ןתא
םישא ןמש ץעו סדהו
רהדת שורב הברעב
׃ודחי רושאתו 20 ועדיו וארי ןעמל
וליכשיו ומישיו
הוהי־די יכ ודחי
שודקו תאז התשע
׃הארב לארשי 21 רמאי םכביר וברק
ושיגה הוהי
ךלמ רמאי םכיתומצע
׃בקעי 22 ונל ודיגיו ושיגי
הנירקת רשא תא
הנה המ תונשארה
ונבל המישנו ודיגה
וא ןתירחא העדנו
׃ונעימשה תואבה 23 תויתאה ודיגה
יכ העדנו רוחאל
םתא םיהלא
וערתו וביטית־ףא
׃ודחי ארנו העתשנו 24 ןיאמ םתא־ןה
הבעות עפאמ םכלעפו
׃םכב רחבי 25 ןופצמ יתוריעה
שמש־חרזממ תאיו
אביו ימשב ארקי
רמח־ומכ םינגס
רצוי ומכו
׃טיט־סמרי 26 שארמ דיגה־ימ
םינפלמו העדנו
ףא קידצ רמאנו
ןיא ףא דיגמ־ןיא
עמש־ןיא ףא עימשמ
׃םכירמא 27 הנה ןויצל ןושאר
רשבמ םלשורילו םנה
׃ןתא 28 שיא ןיאו אראו
ץעוי ןיאו הלאמו
ובישיו םלאשאו
׃רבד 29 ספא ןוא םלכ ןה
והתו חור םהישעמ
׃םהיכסנ

« Prev Isaiah 41 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |