« Prev Isaiah 39 Next »

Chapter 39

1 ךדרמ חלש אוהה תעב
ןדאלב־ןב ןדאלב
םירפס לבב־ךלמ
והיקזח ־לא החנמו
הלח יכ עמשיו
׃קזחיו 2 םהילע חמשיו
םאריו והיקזח
התכנ תיב־תא
בהזה־תאו ףסכה־תא
תאו םימשבה ־תאו
תאו בוטה ןמשה
תאו וילכ תיב־לכ
אצמנ רשא־לכ
היה ־אל ויתרצאב
םארה־אל רשא רבד
ותיבב והיקזח
׃ותלשממ־לכבו 3 איבנה והיעשי אביו
והיקזח ךלמה־לא
המ וילא רמאיו
הלאה םישנאה ורמא
ךילא ואבי ןיאמו
ץראמ והיקזח רמאיו
ילא ואב הקוחר
׃לבבמ 4 ואר המ רמאיו
רמאיו ךתיבב
רשא־לכ תא והיקזח
היה־אל ואר יתיבב
רשא רבד
םיתיארה־אל
׃יתרצואב 5 והיעשי רמאיו
עמש והיקזח־לא
׃תואבצ הוהי־רבד 6 םיאב םימי הנה
ךתיבב רשא־לכ אשנו
ךיתבא ורצא רשאו
לבב הזה םויה־דע
רמא רבד רתוי־אל
׃הוהי 7 ואצי רשא ךינבמו
דילות רשא ךממ
םיסירס ויהו וחקי
׃לבב ךלמ לכיהב 8 והיקזח רמאיו
בוט והיעשי־לא
תרבד רשא הוהי־רבד
היהי יכ רמאיו
׃ימיב תמאו םולש

« Prev Isaiah 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |