« Prev Isaiah 29 Next »

Chapter 29

1 לאירא לאירא יוה
ופס דוד הנח תירק
םיגח הנש־לע הנש
׃ופקני 2 לאיראל יתוקיצהו
הינאו הינאת התיהו
׃לאיראכ יל התיהו 3 ךילע רודכ יתינחו
בצמ ךילע יתרצו
ךילע יתמיקהו
׃תרצמ 4 ירבדת ץראמ תלפשו
ךתרמא חשת רפעמו
ץראמ בואכ היהו
ךתרמא רפעמו ךלוק
׃ףצפצת 5 ןומה קד קבאכ היהו
רבע ץמכו ךירז
היהו םיצירע ןומה
׃םאתפ עתפל 6 תואבצ הוהי םעמ
שערבו םערב דקפת
הפוס לודג לוקו
שא בהלו הרעסו
׃הלכוא 7 ןוזח םולחכ היהו
ןומה הליל
םיאבצה םיוגה־לכ
היבצ־לכו לאירא־לע
םיקיצמהו התדצמו
׃הל 8 םלחי רשאכ היהו
לכוא הנהו בערה
ושפנ הקירו ץיקהו
אמצה םלחי רשאכו
ץיקהו התש הנהו
ושפנו ףיע הנהו
היהי ןכ הקקוש
םיוגה־לכ ןומה
רה־לע םיאבצה
׃ןויצ 9 והמתו והמהמתה
ורכש ועשו ועשעתשה
אלו וענ ןיי־אלו
׃רכש 10 הוהי םכילע ךסנ־יכ
םצעיו המדרת חור
םכיניע־תא
־תאו םיאיבנה־תא
׃הסכ םיזחה םכישאר 11 לכה תוזח םכל יהתו
םותחה רפסה ירבדכ
ותא ונתי־רשא
רמאל רפסה עדוי־לא
אל רמאו הז־אנ ארק
׃אוה םותח יכ לכוא 12 רשא לע רפסה ןתנו
רמאל רפס עדי־אל
אל רמאו הז־אנ ארק
׃רפס יתעדי 13 יכ ןעי ינדא רמאיו
ויפב הזה םעה שגנ
ינודבכ ויתפשבו
ינממ קחר ובלו
יתא םתארי יהתו
׃הדמלמ םישנא תוצמ 14 ףסוי יננה ןכל
הזה־םעה־תא אילפהל
הדבאו אלפו אלפה
תניבו וימכח תמכח
׃רתתסת וינבנ 15 םיקימעמה יוה
הצע רתסל הוהימ
םהישעמ ךשחמב היהו
ונאר ימ ורמאיו
׃ונעדוי ימו 16 רמחכ־םא םככפה
רמאי־יכ בשחי רציה
אל והשעל השעמ
רמא רציו ינשע
׃ןיבה אל ורצויל 17 רעזמ טעמ דוע־אולה
למרכל ןונבל בשו
׃בשחי רעיל למרכהו 18 אוהה־םויב ועמשו
רפס־ירבד םישרחה
יניע ךשחמו לפאמו
׃הניארת םירוע 19 הוהיב םיונע ופסיו
םדא ינויבאו החמש
לארשי שודקב
׃וליגי 20 הלכו ץירע ספא־יכ
ידקש־לכ ותרכנו ץל
׃ןוא 21 רבדב םדא יאיטחמ
רעשב חיכומלו
והתב וטיו ןושקי
׃קידצ 22 הוהי רמא־הכ ןכל
רשא בקעי תיב־לא
םהרבא־תא הדפ
בקעי שובי התע־אל
וינפ התע אלו
׃ורוחי 23 וידלי ותארב יכ
וברקב ידי השעמ
ימש ושידקי
שודק־תא ושידקהו
יהלא־תאו בקעי
׃וצירעי לארשי 24 חור־יעת ועדיו
םינגורו הניב
׃חקל־ודמלי

« Prev Isaiah 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |