« Prev Isaiah 14 Next »

Chapter 14

1 הוהי םחרי יכ
דוע רחבו בקעי־תא
םחינהו לארשיב
הולנו םתמדא־לע
וחפסנו םהילע רגה
׃בקעי תיב־לע 2 םימע םוחקלו
םמוקמ־לא םואיבהו
םולחנתהו
תמדא לע לארשי־תיב
םידבעל הוהי
םיבש ויהו תוחפשלו
ודרו םהיבשל
׃םהישגנב 3 חינה םויב היהו
ךבצעמ ךל הוהי
הדבעה־ןמו ךזגרמו
׃ךב ־דבע רשא השקה 4 הזה לשמה תאשנו
תרמאו לבב ךלמ־לע
התבש שגנ תבש ךיא
׃הבהדמ 5 הטמ הוהי רבש
׃םילשמ טבש םיעשר 6 הרבעב םימע הכמ
הדר הרס יתלב תכמ
ילב ףדרמ םיוג ףאב
׃ךשח 7 ץראה־לכ הטקש החנ
׃הנר וחצפ 8 ךל וחמש םישורב־םג
זאמ ןונבל יזרא
תרכה הלעי־אל תבכש
׃ונילע 9 ךל הזגר תחתמ לואש
ררוע ךאוב תארקל
ידותע־לכ םיאפר ךל
םתואסכמ םיקה ץרא
׃םיוג יכלמ לכ 10 ורמאיו ונעי םלכ
תילח התא־םג ךילא
ונילא ונומכ
׃תלשמנ 11 ךנואג לואש דרוה
ךיתחת ךילבנ תימה
ךיסכמו המר עצי
׃העלות 12 םימשמ תלפנ ךיא
תעדגנ רחש־ןב לליה
שלוח ץראל
׃םיוג־לע 13 ךבבלב תרמא התאו
לעממ הלעא םימשה
םירא לא־יבכוכל
־רהב בשאו יאסכ
׃ןופצ יתכריב דעומ 14 בע יתמב־לע הלעא
׃ןוילעל המדא 15 דרות לואש־לא ךא
׃רוב־יתכרי־לא 16 וחיגשי ךילא ךיאר
הזה וננובתי ךילא
ץראה זיגרמ שיאה
׃תוכלממ שיערמ 17 רבדמכ לבת םש
ויריסא סרה וירעו
׃התיב חתפ־אל 18 םלכ םיוג יכלמ־לכ
שיא דובכב ובכש
׃ותיבב 19 ךרבקמ תכלשה התאו
שובל בעתנ רצנכ
ברח ינעטמ םיגרה
־לא ידרוי
רגפכ רוב־ינבא
׃סבומ 20 הרובקב םתא דחת־אל
ךמע תחש ךצרא־יכ
ארקי־אל תגרה
׃םיערמ ערז םלועל 21 חבטמ וינבל וניכה
םתובא ןועב
ץרא ושריו ומקי־לב
לבת־ינפ ואלמו
׃םירע 22 םאנ םהילע יתמקו
יתרכהו תואבצ הוהי
ןינו ראשו םש לבבל
׃הוהי ־םאנ דכנו 23 דפק שרומל היתמשו
םימ־ימגאו
אטאטמב היתאטאטו
הוהי םאנ דמשה
׃תואבצ 24 תואבצ הוהי עבשנ
רשאכ אל־םא רמאל
התיה ןכ יתימד
איה יתצעי רשאכו
׃םוקת 25 יצראב רושא רבשל
ונסובא ירה־לעו
ולע םהילעמ רסו
ומכש לעמ ולבסו
׃רוסי 26 הצועיה הצעה תאז
תאזו ץראה־לכ־לע
היוטנה דיה
׃םיוגה־לכ־לע 27 ץעי תואבצ הוהי־יכ
ודיו רפי ימו
ימו היוטנה
׃הנבישי 28 זחא ךלמה תומ־תנשב
׃הזה אשמה היה 29 ךלכ תשלפ יחמשת־לא
ךכמ טבש רבשנ יכ
אצי שחנ שרשמ־יכ
ףרש וירפו עפצ
׃ףפועמ 30 םילד ירוכב וערו
חטבל םינויבאו
בערב יתמהו וצברי
ךתיראשו ךשרש
׃גרהי 31 רעש יליליה
גומנ ריע־יקעז
ןופצמ יכ ךלכ תשלפ
דדוב ןיאו אב ןשע
׃וידעומב 32 הנעי־המו
הוהי יכ יוג־יכאלמ
וסחי הבו ןויצ דסי
׃ומע יינע

« Prev Isaiah 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |