« Prev Haggai 2 Next »

Chapter 2

1 םירשעב יעיבשב
היה שדחל דחאו
יגח־דיב הוהי־רבד
׃רמאל איבנה 2 לבברז־לא אנ־רמא
תחפ לאיתלש־ןב
עשוהי־לאו הדוהי
ןהכה קדצוהי־ןב
תיראש־לאו לודגה
׃רמאל םעה 3 רשא ראשנה םכב ימ
הזה תיבה־תא האר
המו ןושארה ודובכב
התע ותא םיאר םתא
ןיאכ והמכ אולה
׃םכיניעב 4 לבברז קזח התעו
קזחו הוהי־םאנ
קדצוהי־ןב עשוהי
קזחו לודגה ןהכה
ץראה םע־לכ
ושעו הוהי־םאנ
םאנ םכתא ינא־יכ
׃תואבצ הוהי 5 יתרכ־רשא רבדה־תא
םכתאצב םכתא
תדמע יחורו םירצממ
׃וארית ־לא םככותב 6 הוהי רמא הכ יכ
טעמ תחא דוע תואבצ
שיערמ ינאו איה
־תאו םימשה־תא
םיה־תאו ץראה
׃הברחה־תאו 7 יתשערהו
ואבו םיוגה־לכ־תא
םיוגה־לכ תדמח
תיבה־תא יתאלמו
הוהי רמא דובכ הזה
׃תואבצ 8 בהזה ילו ףסכה יל
׃תואבצ הוהי םאנ 9 דובכ היהי לודג
ןורחאה הזה תיבה
רמא ןושארה־ןמ
םוקמבו תואבצ הוהי
םאנ םולש ןתא הזה
׃תואבצ הוהי 10 העבראו םירשעב
םיתש תנשב יעישתל
היה שוירדל
יגח־לא הוהי־רבד
׃רמאל איבנה 11 תואבצ הוהי רמא הכ
םינהכה־תא אנ־לאש
׃רמאל הרות 12 שיא־אשי ןה
ודגב ףנכב שדק־רשב
ופנכב עגנו
דיזנה־לאו םחלה־לא
ןמש־לאו ןייה־לאו
שדקיה לכאמ־לכ־לאו
םינהכה ונעיו
׃אל ורמאיו 13 עגי־םא יגח רמאיו
הלא־לכב שפנ־אמט
ונעיו אמטיה
ורמאיו םינהכה
׃אמטי 14 ןכ רמאיו יגח ןעיו
יוגה־ןכו הזה־םעה
הוהי־םאנ ינפל הזה
השעמ ־לכ ןכו
ובירקי רשאו םהידי
׃אוה אמט םש 15 אנ־ומיש התעו
הזה םויה־ןמ םכבבל
םרטמ הלעמו
ןבא־לא ןבא־םוש
׃הוהי לכיהב 16 תמרע־לא אב םתויהמ
הרשע התיהו םירשע
ףשחל בקיה־לא אב
התיהו הרופ םישמח
׃םירשע 17 ןופדשב םכתא יתיכה
תא דרבבו ןוקריבו
םכידי השעמ־לכ
ילא םכתא־ןיאו
׃הוהי־םאנ 18 םכבבל אנ־ומיש
הלעמו הזה םויה־ןמ
העבראו םירשע םוימ
םויה ־ןמל יעישתל
הוהי־לכיה דסי־רשא
׃םכבבל ומיש 19 הרוגמב ערזה דועה
הנאתהו ןפגה־דעו
תיזה ץעו ןומרהו
םויה ־ןמ אשנ אל
׃ךרבא הזה 20 הוהי־רבד יהיו
יגח־לא תינש
העבראו םירשעב
׃רמאל שדחל 21 לבברז־לא רמא
רמאל הדוהי־תחפ
שיערמ ינא
םימשה־תא
׃ץראה־תאו 22 תוכלממ אסכ יתכפהו
קזח יתדמשהו
םיוגה תוכלממ
הבכרמ יתכפהו
ודריו היבכרו
שיא םהיבכרו םיסוס
׃ויחא ברחב 23 אוהה םויב
תואבצ הוהי־םאנ
לבברז ךחקא
ידבע לאיתלאש־ןב
ךיתמשו הוהי־םאנ
יתרחב ךב־יכ םתוחכ
׃תואבצ הוהי םאנ

« Prev Haggai 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |