« Prev Genesis 49 Next »

Chapter 49

1 בקעי ארקיו
רמאיו וינב־לא
םכל הדיגאו ופסאה
םכתא ארקי־רשא תא
׃םימיה תירחאב 2 ינב ועמשו וצבקה
ועמשו בקעי
׃םכיבא לארשי־לא 3 התא ירכב ןבואר
ינוא תישארו יחכ
׃זע רתיו תאש רתי 4 רתות־לא םימכ זחפ
יבכשמ תילע יכ
תללח זא ךיבא
׃הלע יעוצי 5 םיחא יולו ןועמש
׃םהיתרכמ סמח ילכ 6 ישפנ אבת־לא םדסב
ידבכ דחת־לא םלהקב
שיא וגרה םפאב יכ
׃רוש־ורקע םנצרבו 7 זע יכ םפא רורא
התשק יכ םתרבעו
בקעיב םקלחא
׃לארשיב םציפאו 8 ךודוי התא הדוהי
ףרעב ךדי ךיחא
ךל ווחתשי ךיביא
׃ךיבא ינב 9 הדוהי הירא רוג
ערכ תילע ינב ףרטמ
איבלכו היראכ ץבר
׃ונמיקי ימ 10 טבש רוסי־אל
ןיבמ קקחמו הדוהימ
אבי־יכ דע וילגר
תהקי ולו הליש
׃םימע 11 הריע ןפגל ירסא
ונתא ינב הקרשלו
ושבל ןייב סבכ
׃התוס םיבנע־םדבו 12 ןיימ םיניע ילילכח
׃בלחמ םינש־ןבלו 13 םימי ףוחל ןלובז
ףוחל אוהו ןכשי
ותכריו תינא
׃ןדיצ־לע 14 ץבר םרג רמח רכששי
׃םיתפשמה ןיב 15 בוט יכ החנמ אריו
המענ יכ ץראה־תאו
לבסל ומכש טיו
׃דבע ־סמל יהיו 16 דחאכ ומע ןידי ןד
׃לארשי יטבש 17 שחנ ןד־יהי
ןפיפש ךרד־ילע
ךשנה חרא־ילע
לפיו סוס־יבקע
׃רוחא ובכר 18 יתיוק ךתעושיל
׃הוהי 19 ונדוגי דודג דג
׃בקע דגי אוהו 20 ומחל הנמש רשאמ
ןתי אוהו
׃ךלמ־ינדעמ 21 החלש הליא ילתפנ
׃רפש־ירמא ןתנה 22 ןב ףסוי תרפ ןב
תונב ןיע־ילע תרפ
׃רוש־ילע הדעצ 23 וברו והררמיו
ילעב והמטשיו
׃םיצח 24 ותשק ןתיאב בשתו
וידי יערז וזפיו
בקעי ריבא ידימ
ןבא הער םשמ
׃לארשי 25 ךרזעיו ךיבא לאמ
ךכרביו ידש תאו
לעמ םימש תכרב
תצבר םוהת תכרב
םידש תכרב תחת
׃םחרו 26 ורבג ךיבא תכרב
ירוה תכרב־לע
םלוע תעבג תואת־דע
ףסוי שארל ןייהת
׃ויחא ריזנ דקדקלו 27 ףרטי באז ןימינב
דע לכאי רקבב
׃ללש קלחי ברעלו 28 לארשי יטבש הלא־לכ
תאזו רשע םינש
םהיבא םהל רבד־רשא
שיא םתוא ךרביו
ךרב ותכרבכ רשא
׃םתא 29 רמאיו םתוא וציו
ףסאנ ינא םהלא
יתא ורבק ימע־לא
הרעמה ־לא יתבא־לא
ןורפע הדשב רשא
׃יתחה 30 הדשב רשא הרעמב
רשא הלפכמה
ץראב ארממ־ינפ־לע
הנק רשא ןענכ
תאמ הדשה־תא םהרבא
יתחה ןרפע
׃רבק־תזחאל 31 םהרבא־תא ורבק המש
המש ותשא הרש תאו
תאו קחצי־תא ורבק
המשו ותשא הקבר
׃האל־תא יתרבק 32 הרעמהו הדשה הנקמ
תאמ וב־רשא
׃תח־ינב 33 תוצל בקעי לכיו
ףסאיו וינב־תא
הטמה־לא וילגר
־לא ףסאיו עוגיו
׃וימע

« Prev Genesis 49 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |