« Prev Genesis 39 Next »

Chapter 39

1 המירצמ דרוה ףסויו
רפיטופ והנקיו
רש הערפ סירס
ירצמ שיא םיחבטה
רשא םילאעמשיה דימ
׃המש והדרוה 2 ףסוי־תא הוהי יהיו
חילצמ שיא יהיו
וינדא תיבב יהיו
׃ירצמה 3 יכ וינדא אריו
לכו ותא הוהי
הוהי השע אוה־רשא
׃ודיב חילצמ 4 ןח ףסוי אצמיו
ותא תרשיו ויניעב
ותיב־לע והדקפיו
ןתנ ול־שי־לכו
׃ודיב 5 דיקפה זאמ יהיו
לעו ותיבב ותא
ול־שי רשא־לכ
תיב־תא הוהי ךרביו
ףסוי ללגב ירצמה
הוהי תכרב יהיו
ול־שי רשא־לכב
׃הדשבו תיבב 6 ול־רשא־לכ בזעיו
עדי־אלו ףסוי־דיב
יכ המואמ ותא
אוה־רשא םחלה־םא
ףסוי יהיו לכוא
הפיו ראת־הפי
׃הארמ 7 םירבדה רחא יהיו
אשתו הלאה
וינדא־תשא
ףסוי־לא היניע־תא
׃ימע הבכש רמאתו 8 רמאיו ןאמיו
ןה וינדא תשא־לא
יתא עדי־אל ינדא
־רשא לכו תיבב־המ
׃ידיב ןתנ ול־שי 9 תיבב לודג ונניא
ךשח־אלו ינממ הזה
יכ המואמ ינממ
רשאב ךתוא־םא
השעא ךיאו ותשא־תא
תאזה הלדגה הערה
׃םיהלאל יתאטחו 10 הרבדכ יהיו
םוי םוי ףסוי־לא
בכשל הילא עמש־אלו
׃המע תויהל הלצא 11 הזה םויהכ יהיו
תושעל התיבה אביו
שיא ןיאו ותכאלמ
םש תיבה ישנאמ
׃תיבב 12 ודגבב והשפתתו
ימע הבכש רמאל
הדיב ודגב בזעיו
׃הצוחה אציו סניו 13 התוארכ יהיו
הדיב ודגב בזע־יכ
׃הצוחה סניו 14 התיב ישנאל ארקתו
רמאל םהל רמאתו
שיא ונל איבה ואר
אב ונב קחצל ירבע
ימע בכשל ילא
׃לודג לוקב ארקאו 15 ועמשכ יהיו
ילוק יתמירה־יכ
ודגב בזעיו ארקאו
אציו סניו ילצא
׃הצוחה 16 הלצא ודגב חנתו
וינדא אוב־דע
׃ותיב־לא 17 םירבדכ וילא רבדתו
ילא־אב רמאל הלאה
ירבעה דבעה
קחצל ונל תאבה־רשא
׃יב 18 ילוק ימירהכ יהיו
ודגב בזעיו ארקאו
׃הצוחה סניו ילצא 19 וינדא עמשכ יהיו
רשא ותשא ירבד־תא
רמאל וילא הרבד
השע הלאה םירבדכ
׃ופא רחיו ךדבע יל 20 ףסוי ינדא חקיו
תיב־לא והנתיו ותא
םוקמ רהסה
ךלמה ירוסא־רשא
םש־יהיו םירוסא
׃רהסה תיבב 21 ףסוי־תא הוהי יהיו
ןתיו דסח וילא טיו
רש יניעב ונח
׃רהסה־תיב 22 רהסה־תיב רש ןתיו
תא ףסוי־דיב
רשא םריסאה־לכ
־לכ תאו רהסה תיבב
אוה םש םישע רשא
׃השע היה 23 רהסה־תיב רש ןיא
המואמ־לכ־תא האר
הוהי רשאב ודיב
השע אוה־רשאו ותא
׃חילצמ הוהי

« Prev Genesis 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |