« Prev Genesis 35 Next »

Chapter 35

1 םיהלא רמאיו
הלע םוק בקעי־לא
םש־בשו לא־תיב
לאל חבזמ םש־השעו
ךחרבב ךילא הארנה
׃ךיחא ושע ינפמ 2 בקעי רמאיו
לאו ותיב־לא
ורסה ומע רשא־לכ
רשא רכנה יהלא־תא
ורהטהו םככתב
׃םכיתלמש ופילחהו 3 הלענו המוקנו
םש־השעאו לא־תיב
יתא הנעה לאל חבזמ
יהיו יתרצ םויב
רשא ךרדב ידמע
׃יתכלה 4 תא בקעי־לא ונתיו
רשא רכנה יהלא־לכ
םימזנה־תאו םדיב
ןמטיו םהינזאב רשא
הלאה תחת בקעי םתא
׃םכש־םע רשא 5 תתח יהיו ועסיו
םירעה־לע םיהלא
אלו םהיתוביבס רשא
ינב ירחא ופדר
׃בקעי 6 הזול בקעי אביו
אוה ןענכ ץראב רשא
אוה לא־תיב
׃ומע־רשא םעה־לכו 7 חבזמ םש ןביו
לא םוקמל ארקיו
ולגנ םש יכ לא־תיב
וחרבב םיהלאה וילא
׃ויחא ינפמ 8 תקנימ הרבד תמתו
תחתמ רבקתו הקבר
ןולאה תחת לא־תיבל
ןולא ומש ארקיו
׃תוכב 9 םיהלא אריו
ואבב דוע בקעי־לא
ךרביו םרא ןדפמ
׃ותא 10 םיהלא ול־רמאיו
ארקי־אל בקעי ךמש
יכ בקעי דוע ךמש
ךמש היהי לארשי־םא
ומש־תא ארקיו
׃לארשי 11 םיהלא ול רמאיו
הרפ ידש לא ינא
להקו יוג הברו
ךממ היהי םיוג
ךיצלחמ םיכלמו
׃ואצי 12 יתתנ רשא ץראה־תאו
ךל קחצילו םהרבאל
ךערזלו הננתא
־תא ןתא ךירחא
׃ץראה 13 םיהלא וילעמ לעיו
רבד־רשא םוקמב
׃ותא 14 הבצמ בקעי בציו
ותא רבד־רשא םוקמב
ךסיו ןבא תבצמ
קציו ךסנ הילע
׃ןמש הילע 15 םש־תא בקעי ארקיו
ותא רבד רשא םוקמה
׃לא־תיב םיהלא םש 16 לא תיבמ ועסיו
דוע־יהיו
אובל ץראה־תרבכ
לחר דלתו התרפא
׃התדלב שקתו 17 התדלב התשקהב יהיו
תדלימה הל רמאתו
הז־םג־יכ יארית־לא
׃ןב ךל 18 יכ השפנ תאצב יהיו
ומש ארקתו התמ
ויבאו ינוא־ןב
׃ןימינב ול־ארק 19 רבקתו לחר תמתו
אוה התרפא ךרדב
׃םחל תיב 20 הבצמ בקעי בציו
תבצמ אוה התרבק־לע
׃םויה־דע לחר־תרבק 21 טיו לארשי עסיו
האלהמ הלהא
׃רדע־לדגמל 22 לארשי ןכשב יהיו
ךליו אוהה ץראב
בכשיו ןבואר
שגליפ ההלב־תא
לארשי עמשיו ויבא
בקעי־ינב ויהיו
׃רשע םינש 23 בקעי רוכב האל ינב
יולו ןועמשו ןבואר
רכששיו הדוהיו
׃ןולבזו 24 ףסוי לחר ינב
׃ןמינבו 25 תחפש ההלב ינבו
׃ילתפנו ןד לחר 26 תחפש הפלז ינבו
הלא רשאו דג האל
רשא בקעי ינב
׃םרא ןדפב ול־דלי 27 קחצי־לא בקעי אביו
תירק ארממ ויבא
ןורבח אוה עבראה
םהרבא םש־רג־רשא
׃קחציו 28 קחצי ימי ויהיו
םינמשו הנש תאמ
׃הנש 29 תמיו קחצי עוגיו
ןקז וימע־לא ףסאיו
ורבקיו םימי עבשו
בקעיו ושע ותא
׃וינב

« Prev Genesis 35 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |