« Prev Genesis 27 Next »

Chapter 27

1 קחצי ןקז־יכ יהיו
תארמ ויניע ןיהכתו
ונב ושע־תא ארקיו
וילא רמאיו לדגה
וילא רמאיו ינב
׃יננה 2 אנ־הנה רמאיו
יתעדי אל יתנקז
׃יתומ םוי 3 ךילכ אנ־אש התעו
אצו ךתשקו ךילת
יל הדוצו הדשה
׃הדיצ 4 םימעטמ יל־השעו
האיבהו יתבהא רשאכ
רובעב הלכאו יל
םרטב ישפנ ךכרבת
׃תומא 5 רבדב תעמש הקברו
ונב ושע־לא קחצי
הדשה ושע ךליו
׃איבהל דיצ דוצל 6 הרמא הקברו
רמאל הנב בקעי־לא
ךיבא־תא יתעמש הנה
ךיחא ושע־לא רבדמ
׃רמאל 7 דיצ יל האיבה
םימעטמ יל־השעו
הככרבאו הלכאו
ינפל הוהי ינפל
׃יתומ 8 ילקב עמש ינב התעו
הוצמ ינא רשאל
׃ךתא 9 ןאצה־לא אנ־ךל
ינש םשמ יל־חקו
םיבט םיזע יידג
םימעטמ םתא השעאו
׃בהא רשאכ ךיבאל 10 לכאו ךיבאל תאבהו
ךכרבי רשא רבעב
׃ותומ ינפל 11 בקעי רמאיו
ןה ומא הקבר־לא
רעש שיא יחא ושע
׃קלח שיא יכנאו 12 יבא ינשמי ילוא
ויניעב יתייהו
ילע יתאבהו עתעתמכ
׃הכרב אלו הללק 13 ילע ומא ול רמאתו
עמש ךא ינב ךתללק
׃יל־חק ךלו ילקב 14 אביו חקיו ךליו
ומא שעתו ומאל
בהא רשאכ םימעטמ
׃ויבא 15 ידגב־תא הקבר חקתו
לדגה הנב ושע
התא רשא תדמחה
־תא שבלתו תיבב
׃ןטקה הנב בקעי 16 יידג תרע תאו
השיבלה םיזעה
תקלח לעו וידי־לע
׃ויראוצ 17 םימעטמה־תא ןתתו
התשע רשא םחלה־תאו
׃הנב בקעי דיב 18 ויבא־לא אביו
רמאיו יבא רמאיו
׃ינב התא ימ יננה 19 בקעי רמאיו
ושע יכנא ויבא־לא
רשאכ יתישע ךרכב
אנ־םוק ילא תרבד
ידיצמ הלכאו הבש
ינכרבת רובעב
׃ךשפנ 20 ונב־לא קחצי רמאיו
אצמל תרהמ הז־המ
הרקה יכ רמאיו ינב
׃ינפל ךיהלא הוהי 21 קחצי רמאיו
אנ־השג בקעי־לא
הז התאה ינב ךשמאו
׃אל־םא ושע ינב 22 קחצי־לא בקעי שגיו
רמאיו והשמיו ויבא
בקעי לוק לקה
׃ושע ידי םידיהו 23 ויה־יכ וריכה אלו
ושע ידיכ וידי
תרעש ויחא
׃והכרביו 24 ינב הז התא רמאיו
׃ינא רמאיו ושע 25 יל השגה רמאיו
ינב דיצמ הלכאו
ישפנ ךכרבת ןעמל
לכאיו ול־שגיו
׃תשיו ןיי ול אביו 26 קחצי וילא רמאיו
אנ־השג ויבא
׃ינב יל־הקשו 27 חריו ול־קשיו שגיו
וידגב חיר־תא
האר רמאיו והכרביו
הדש חירכ ינב חיר
׃הוהי וכרב רשא 28 םיהלאה ךל־ןתיו
ינמשמו םימשה לטמ
ןגד ברו ץראה
׃שריתו 29 םימע ךודבעי
םימאל ךל וחתשיו
ךיחאל ריבג הוה
ינב ךל ווחתשיו
רורא ךיררא ךמא
׃ךורב ךיכרבמו 30 הלכ רשאכ יהיו
בקעי־תא ךרבל קחצי
אצי אצי ךא יהיו
קחצי ינפ תאמ בקעי
אב ויחא ושעו ויבא
׃ודיצמ 31 אוה־םג שעיו
ויבאל אביו םימעטמ
םקי ויבאל רמאיו
דיצמ לכאיו יבא
ינכרבת רבעב ונב
׃ךשפנ 32 קחצי ול רמאיו
רמאיו התא־ימ ויבא
׃ושע ךרכב ךנב ינא 33 הדרח קחצי דרחיו
רמאיו דאמ־דע הלדג
אוה אופא־ימ
יל אביו דיצ־דצה
םרטב לכמ לכאו
והכרבאו אובת
׃היהי ךורב־םג 34 ירבד־תא ושע עמשכ
הקעצ קעציו ויבא
דאמ־דע הרמו הלדג
ינכרב ויבאל רמאיו
׃יבא ינא־םג 35 ךיחא אב רמאיו
׃ךתכרב חקיו המרמב 36 ומש ארק יכה רמאיו
הז ינבקעיו בקעי
יתרכב־תא םימעפ
חקל התע הנהו חקל
רמאיו יתכרב
׃הכרב יל תלצא־אלה 37 רמאיו קחצי ןעיו
ריבג ןה ושעל
ךל ויתמש
יתתנ ויחא־לכ־תאו
ןגדו םידבעל ול
הכלו ויתכמס שריתו
׃ינב השעא המ אופא 38 ויבא־לא ושע רמאיו
ךל־אוה תחא הכרבה
ינא־םג ינכרב יבא
ולק ושע אשיו יבא
׃ךביו 39 ויבא קחצי ןעיו
הנה וילא רמאיו
היהי ץראה ינמשמ
םימשה לטמו ךבשומ
׃לעמ 40 היחת ךברח־לעו
דבעת ךיחא־תאו
דירת רשאכ היהו
לעמ ולע תקרפו
׃ךראוצ 41 בקעי־תא ושע םטשיו
וכרב רשא הכרבה־לע
ושע רמאיו ויבא
ימי וברקי ובלב
הגרהאו יבא לבא
׃יחא בקעי־תא 42 הקברל דגיו
הנב ושע ירבד־תא
ארקתו חלשתו לדגה
ןטקה הנב בקעיל
הנה וילא רמאתו
ךל םחנתמ ךיחא ושע
׃ךגרהל 43 ילקב עמש ינב התעו
ךל־חרב םוקו
׃הנרח יחא ןבל־לא 44 םימי ומע תבשיו
בושת־רשא דע םידחא
׃ךיחא תמח 45 ךיחא־ףא בוש־דע
תא חכשו ךממ
ול תישע־רשא
ךיתחקלו יתחלשו
לכשא המל םשמ
׃דחא םוי םכינש־םג 46 הקבר רמאתו
ייחב יתצק קחצי־לא
תח תונב ינפמ
השא בקעי חקל־םא
הלאכ תח־תונבמ
יל המל ץראה תונבמ
׃םייח

« Prev Genesis 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |