« Prev Genesis 22 Next »

Chapter 22

1 םירבדה רחא יהיו
הסנ םיהלאהו הלאה
רמאיו םהרבא־תא
רמאיו םהרבא וילא
׃יננה 2 אנ־חק רמאיו
ךדיחי־תא ךנב־תא
קחצי־תא תבהא־רשא
ץרא־לא ךל־ךלו
םש והלעהו הירמה
םירהה דחא לע הלעל
׃ךילא רמא רשא 3 רקבב םהרבא םכשיו
ורמח־תא שבחיו
וירענ ינש־תא חקיו
ונב קחצי תאו ותא
הלע יצע עקביו
ךליו םקיו
םוקמה־לא
ול־רמא־רשא
׃םיהלאה 4 אשיו ישילשה םויב
ויניע־תא םהרבא
םוקמה־תא אריו
׃קחרמ 5 םהרבא רמאיו
םכל־ובש וירענ־לא
ינאו רומחה־םע הפ
הכ ־דע הכלנ רענהו
הבושנו הוחתשנו
׃םכילא 6 יצע־תא םהרבא חקיו
קחצי־לע םשיו הלעה
ודיב חקיו ונב
־תאו שאה־תא
וכליו תלכאמה
׃ודחי םהינש 7 קחצי רמאיו
ויבא םהרבא־לא
רמאיו יבא רמאיו
רמאיו ינב יננה
םיצעהו שאה הנה
׃הלעל השה היאו 8 םיהלא םהרבא רמאיו
הלעל השה ול־הארי
םהינש וכליו ינב
׃ודחי 9 םוקמה־לא ואביו
םיהלאה ול־רמא רשא
םהרבא םש ןביו
ךרעיו חבזמה־תא
דקעיו םיצעה־תא
םשיו ונב קחצי־תא
לעממ חבזמה־לע ותא
׃םיצעל 10 םהרבא חלשיו
חקיו ודי־תא
טחשל תלכאמה־תא
׃ונב־תא 11 ךאלמ וילא ארקיו
םימשה־ןמ הוהי
םהרבא םהרבא רמאיו
׃יננה רמאיו 12 ךדי חלשת־לא רמאיו
שעת־לאו רענה־לא
התע יכ המואמ ול
ארי ־יכ יתעדי
אלו התא םיהלא
ךנב־תא תכשח
׃ינממ ךדיחי־תא 13 םהרבא אשיו
אריו ויניע־תא
זחאנ רחא ליא־הנהו
ךליו וינרקב ךבסב
חקיו םהרבא
והלעיו ליאה־תא
׃ונב תחת הלעל 14 םהרבא ארקיו
אוהה םוקמה־םש
רשא הארי הוהי
רהב םויה רמאי
׃הארי הוהי 15 הוהי ךאלמ ארקיו
תינש םהרבא־לא
׃םימשה־ןמ 16 יתעבשנ יב רמאיו
ןעי יכ הוהי־םאנ
רבדה־תא תישע רשא
תכשח אלו הזה
׃ךדיחי־תא ךנב־תא 17 ךכרבא ךרב־יכ
הברא הברהו
יבכוככ ךערז־תא
רשא לוחכו םימשה
שריו םיה תפש ־לע
רעש תא ךערז
׃ויביא 18 לכ ךערזב וכרבתהו
רשא בקע ץראה ייוג
׃ילקב תעמש 19 םהרבא בשיו
ומקיו וירענ־לא
ראב־לא ודחי וכליו
םהרבא בשיו עבש
׃עבש ראבב 20 םירבדה ירחא יהיו
םהרבאל דגיו הלאה
הדלי הנה רמאל
םינב אוה־םג הכלמ
׃ךיחא רוחנל 21 ורכב ץוע־תא
ויחא זוב־תאו
יבא לאומק־תאו
׃םרא 22 וזח־תאו דשכ־תאו
ףלדי־תאו שדלפ־תאו
׃לאותב תאו 23 דלי לאותבו
הלא הנמש הקבר־תא
רוחנל הכלמ הדלי
׃םהרבא יחא 24 המשו ושגליפו
אוה־םג דלתו המואר
םחג־תאו חבט־תא
־תאו שחת־תאו
׃הכעמ

« Prev Genesis 22 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |