« Prev Genesis 20 Next »

Chapter 20

1 םהרבא םשמ עסיו
בשיו בגנה הצרא
רוש ןיבו שדק־ןיב
׃ררגב רגיו 2 םהרבא רמאיו
יתחא ותשא הרש־לא
ךלמיבא חלשיו אוה
־תא חקיו ררג ךלמ
׃הרש 3 םיהלא אביו
םולחב ךלמיבא־לא
ול רמאיו הלילה
השאה־לע תמ ךנה
אוהו תחקל ־רשא
׃לעב תלעב 4 ברק אל ךלמיבאו
ינדא רמאיו הילא
קידצ־םג יוגה
׃גרהת 5 יל־רמא אוה אלה
אוה יתחא
הרמא אוה־םג־איהו
יבבל־םתב אוה יחא
יתישע יפכ ןיקנבו
׃תאז 6 םיהלאה וילא רמאיו
יכנא םג םלחב
ךבבל־םתב יכ יתעדי
ךשחאו תאז תישע
ךתוא יכנא־םג
ןכ־לע יל־וטחמ
עגנל ךיתתנ־אל
׃הילא 7 שיאה־תשא בשה התעו
אוה איבנ־יכ
היחו ךדעב ללפתיו
עד בישמ ךניא־םאו
התא תומת תומ־יכ
׃ךל־רשא־לכו 8 רקבב ךלמיבא םכשיו
וידבע־לכל ארקיו
רבדיו
הלאה םירבדה־לכ־תא
וארייו םהינזאב
׃דאמ םישנאה 9 ךלמיבא ארקיו
ול רמאיו םהרבאל
ונל תישע־המ
ךל יתאטח־המו
ילע תאבה־יכ
האטח יתכלממ־לעו
רשא םישעמ הלדג
תישע ושעי־אל
׃ידמע 10 ךלמיבא רמאיו
תיאר המ םהרבא־לא
רבדה־תא תישע יכ
׃הזה 11 יכ םהרבא רמאיו
תארי־ןיא קר יתרמא
הזה םוקמב םיהלא
רבד ־לע ינוגרהו
׃יתשא 12 יתחא הנמא־םגו
אל ךא אוה יבא־תב
יל־יהתו ימא־תב
׃השאל 13 ועתה רשאכ יהיו
תיבמ םיהלא יתא
הז הל רמאו יבא
ישעת רשא ךדסח
םוקמה־לכ לא ידמע
המש אובנ רשא
׃אוה יחא יל־ירמא 14 ןאצ ךלמיבא חקיו
תחפשו םידבעו רקבו
בשיו םהרבאל ןתיו
׃ותשא הרש תא ול 15 הנה ךלמיבא רמאיו
בוטב ךינפל יצרא
׃בש ךיניעב 16 הנה רמא הרשלו
ףסכ ףלא יתתנ
ךל־אוה הנה ךיחאל
לכל םיניע תוסכ
לכ תאו ךתא רשא
׃תחכנו 17 םהרבא ללפתיו
אפריו םיהלאה־לא
ךלמיבא־תא םיהלא
ויתהמאו ותשא־תאו
׃ודליו 18 הוהי רצע רצע־יכ
תיבל םחר־לכ דעב
הרש רבד־לע ךלמיבא
׃םהרבא תשא

« Prev Genesis 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |