« Prev Genesis 2 Next »

Chapter 2

1 ץראהו םימשה ולכיו
׃םאבצ־לכו 2 םויב םיהלא לכיו
רשא ותכאלמ יעיבשה
םויב תבשיו השע
־לכמ יעיבשה
׃השע רשא ותכאלמ 3 םיהלא ךרביו
יעיבשה םוי־תא
וב יכ ותא שדקיו
ותכאלמ־לכמ תבש
םיהלא ארב ־רשא
׃תושעל 4 םימשה תודלות הלא
םויב םארבהב ץראהו
םיהלא הוהי תושע
׃םימשו ץרא 5 םרט הדשה חיש לכו
בשע־לכו ץראב היהי
יכ חמצי םרט הדשה
הוהי ריטמה אל
ץראה־לע םיהלא
דבעל ןיא םדאו
׃המדאה־תא 6 ץראה־ןמ הלעי דאו
הקשהו
׃המדאה־ינפ־לכ־תא 7 םיהלא הוהי רצייו
רפע םדאה־תא
חפיו המדאה־ןמ
םייח תמשנ ויפאב
שפנל םדאה יהיו
׃היח 8 םיהלא הוהי עטיו
םשיו םדקמ ןדעב־ןג
רשא םדאה־תא םש
׃רצי 9 םיהלא הוהי חמציו
ץע־לכ המדאה־ןמ
בוטו הארמל דמחנ
םייחה ץעו לכאמל
תעדה ץעו ןגה ךותב
׃ערו בוט 10 ןדעמ אצי רהנו
ןגה־תא תוקשהל
היהו דרפי םשמו
׃םישאר העבראל 11 אוה ןושיפ דחאה םש
ץרא־לכ תא בבסה
םש־רשא הליוחה
׃בהזה 12 אוהה ץראה בהזו
ןבאו חלדבה םש בוט
׃םהשה 13 ינשה רהנה־םשו
בבוסה אוה ןוחיג
׃שוכ ץרא־לכ תא 14 ישילשה רהנה םשו
ךלהה אוה לקדח
רהנהו רושא תמדק
׃תרפ אוה יעיברה 15 םיהלא הוהי חקיו
והחניו םדאה־תא
הדבעל ןדע־ןגב
׃הרמשלו 16 םיהלא הוהי וציו
לכמ רמאל םדאה־לע
׃לכאת לכא ןגה־ץע 17 ערו בוט תעדה ץעמו
יכ ונממ לכאת אל
ונממ ךלכא םויב
׃תומת תומ 18 םיהלא הוהי רמאיו
םדאה תויה בוט־אל
רזע ול־השעא ודבל
׃ודגנכ 19 םיהלא הוהי רציו
תיח־לכ המדאה־ןמ
ףוע־לכ תאו הדשה
אביו םימשה
תוארל םדאה־לא
לכו ול־ארקי־המ
םדאה ול־ארקי רשא
׃ומש אוה היח שפנ 20 תומש םדאה ארקיו
ףועלו המהבה־לכל
תיח לכלו םימשה
־אל םדאלו הדשה
׃ודגנכ רזע אצמ 21 םיהלא הוהי לפיו
םדאה־לע המדרת
תחא חקיו ןשייו
רשב רגסיו ויתעלצמ
׃הנתחת 22 םיהלא הוהי ןביו
חקל־רשא עלצה־תא
השאל םדאה־ןמ
׃םדאה־לא האביו 23 תאז םדאה רמאיו
ימצעמ םצע םעפה
תאזל ירשבמ רשבו
שיאמ יכ השא ארקי
׃תאז־החקל 24 שיא־בזעי ןכ־לע
ומא־תאו ויבא־תא
ויהו ותשאב קבדו
׃דחא רשבל 25 םהינש ויהיו
ותשאו םדאה םימורע
׃וששבתי אלו

« Prev Genesis 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |