« Prev Genesis 18 Next »

Chapter 18

1 הוהי וילא אריו
אוהו ארממ ינלאב
םחכ להאה־חתפ בשי
׃םויה 2 אריו ויניע אשיו
םישנא השלש הנהו
אריו וילע םיבצנ
חתפמ םתארקל ץריו
׃הצרא וחתשיו להאה 3 אנ־םא ינדא רמאיו
ךיניעב ןח יתאצמ
לעמ רבעת אנ־לא
׃ךדבע 4 םימ־טעמ אנ־חקי
םכילגר וצחרו
׃ץעה תחת ונעשהו 5 םחל־תפ החקאו
רחא םכבל ודעסו
ןכ־לע־יכ ורבעת
םכדבע־לע םתרבע
השעת ןכ ורמאיו
׃תרבד רשאכ 6 הלהאה םהרבא רהמיו
ירהמ רמאיו הרש־לא
תלס חמק םיאס שלש
׃תוגע ישעו ישול 7 םהרבא ץר רקבה־לאו
ךר רקב־ןב חקיו
רענה־לא ןתיו בוטו
׃ותא תושעל רהמיו 8 בלחו האמח חקיו
השע רשא רקבה־ןבו
םהינפל ןתיו
םהילע דמע־אוהו
׃ולכאיו ץעה תחת 9 היא וילא ורמאיו
רמאיו ךתשא הרש
׃להאב הנה 10 בושא בוש רמאיו
היח תעכ ךילא
ךתשא הרשל ןב־הנהו
חתפ תעמש הרשו
׃וירחא אוהו להאה 11 םינקז הרשו םהרבאו
לדח םימיב םיאב
חרא הרשל תויהל
׃םישנכ 12 הברקב הרש קחצתו
יתלב ירחא רמאל
הנדע יל־התיה
׃ןקז ינדאו 13 הוהי רמאיו
הז המל םהרבא־לא
ףאה רמאל הרש הקחצ
ינאו דלא םנמא
׃יתנקז 14 רבד הוהימ אלפיה
ךילא בושא דעומל
׃ןב הרשלו היח תעכ 15 אל רמאל הרש שחכתו
הארי יכ יתקחצ
׃תקחצ יכ אל רמאיו 16 םישנאה םשמ ומקיו
םדס ינפ־לע ופקשיו
םמע ךלה םהרבאו
׃םחלשל 17 הסכמה רמא הוהיו
רשא םהרבאמ ינא
׃השע ינא 18 היהי ויה םהרבאו
םוצעו לודג יוגל
ייוג לכ וב וכרבנו
׃ץראה 19 ןעמל ויתעדי יכ
וינב־תא הוצי רשא
וירחא ותיב־תאו
הוהי ךרד ורמשו
טפשמו הקדצ תושעל
הוהי איבה ןעמל
תא םהרבא־לע
׃וילע רבד־רשא 20 תקעז הוהי רמאיו
הבר־יכ הרמעו םדס
הדבכ יכ םתאטחו
׃דאמ 21 האראו אנ־הדרא
ילא האבה התקעצכה
אל־םאו הלכ ושע
׃העדא 22 םישנאה םשמ ונפיו
םהרבאו המדס וכליו
ינפל דמע ונדוע
׃הוהי 23 רמאיו םהרבא שגיו
קידצ הפסת ףאה
׃עשר־םע 24 םישמח שי ילוא
ריעה ךותב םקידצ
אשת־אלו הפסת ףאה
םישמח ןעמל םוקמל
׃הברקב רשא םקידצה 25 רבדכ תשעמ ךל הללח
קידצ תימהל הזה
קידצכ היהו עשר־םע
טפשה ךל הללח עשרכ
השעי אל ץראה־לכ
׃טפשמ 26 הוהי רמאיו
םדסב אצמא־םא
ךותב םקידצ םישמח
־לכל יתאשנו ריעה
׃םרובעב םוקמה 27 רמאיו םהרבא ןעיו
יתלאוה אנ־הנה
ינדא־לא רבדל
׃רפאו רפע יכנאו 28 םישמח ןורסחי ילוא
השמח םקידצה
השמחב תיחשתה
רמאיו ריעה־לכ־תא
אצמא־םא תיחשא אל
׃השמחו םיעברא םש 29 רבדל דוע ףסיו
ילוא רמאיו וילא
םיעברא םש ןואצמי
השעא אל רמאיו
׃םיעבראה רובעב 30 רחי אנ־לא רמאיו
ילוא הרבדאו ינדאל
םישלש םש ןואצמי
השעא אל רמאיו
׃םישלש םש אצמא־םא 31 אנ־הנה רמאיו
רבדל יתלאוה
ילוא ינדא־לא
םירשע םש ןואצמי
תיחשא אל רמאיו
׃םירשעה רובעב 32 רחי אנ־לא רמאיו
הרבדאו ינדאל
ילוא םעפה־ךא
הרשע םש ןואצמי
תיחשא אל רמאיו
׃הרשעה רובעב 33 רשאכ הוהי ךליו
םהרבא־לא רבדל הלכ
׃ומקמל בש םהרבאו

« Prev Genesis 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |