« Prev Ezra 8 Next »

Chapter 8

1 םהיתבא ישאר הלאו
ימע םילעה םשחיתהו
אתסשחתרא תוכלמב
׃לבבמ ךלמה 2 םשרג סחניפ ינבמ
לאינד רמתיא ינבמ
׃שוטח דיוד ינבמ 3 ינבמ הינכש ינבמ
ומעו הירכז שערפ
האמ םירכזל שחיתה
׃םישמחו 4 באומ תחפ ינבמ
יניעוהילא
ומעו היחרז־ןב
׃םירכזה םיתאמ 5 הינכש ינבמ
ומעו לאיזחי־ןב
׃םירכזה תואמ שלש 6 דבע ןידע ינבמו
ומעו ןתנוי־ןב
׃םירכזה םישמח 7 היעשי םליע ינבמו
ומעו הילתע־ןב
׃םירכזה םיעבש 8 הידבז היטפש ינבמו
ומעו לאכימ־ןב
׃םירכזה םינמש 9 הידבע באוי ינבמ
ומעו לאיחי־ןב
רשע הנמשו םיתאמ
׃םירכזה 10 תימולש ינבמו
ומעו היפסוי־ןב
׃םירכזה םיששו האמ 11 הירכז יבב ינבמו
םירשע ומעו יבב־ןב
׃םירכזה הנמשו 12 ןנחוי דגזע ינבמו
האמ ומעו ןטקה־ןב
׃םירכזה הרשעו 13 םקינדא ינבמו
םתומש הלאו םינרחא
לאיעי טלפילא
םישש םהמעו היעמשו
׃םירכזה 14 יתוע יוגב ינבמו
םיעבש ומעו דובזו
׃םירכזה 15 רהנה־לא םצבקאו
הנחנו אוהא־לא אבה
השלש םימי םש
םעב הניבאו
יול ינבמו םינהכבו
׃םש יתאצמ־אל 16 רזעילאל החלשאו
היעמשל לאיראל
בירילו ןתנלאלו
ןתנלו ןתנלאלו
םלשמלו הירכזלו
ביריוילו םישאר
׃םיניבמ ןתנלאלו 17 םתוא האצואו
שארה ודא־לע
םוקמה איפסכב
םהיפב המישאו
ודא־לא רבדל םירבד
םינותנה ויחא
םוקמה איפסכב
םיתרשמ ונל־איבהל
׃וניהלא תיבל 18 ונל ואיביו
הבוטה וניהלא־דיכ
לכש שיא ונילע
יול־ןב ילחמ ינבמ
היברשו לארשי־ןב
הנמש ויחאו וינבו
׃רשע 19 ותאו היבשח־תאו
יררמ ינבמ היעשי
םהינבו ויחא
׃םירשע 20 ןתנש םיניתנה־ןמו
תדבעל םירשהו דיוד
םיניתנ םיולה
םלכ םירשעו םיתאמ
׃תומשב ובקנ 21 םוצ םש ארקאו
אוהא רהנה־לע
ינפל תונעתהל
ונממ שקבל וניהלא
ונל הרשי ךרד
ונפטלו
׃ונשוכר־לכלו 22 לואשל יתשב יכ
ליח ךלמה־ןמ
ונרזעל םישרפו
ךרדב ביואמ
ךלמל ונרמא־יכ
וניהלא־די רמאל
וישקבמ־לכ־לע
ופאו וזעו הבוטל
׃ויבזע־לכ לע 23 השקבנו המוצנו
תאז־לע וניהלאמ
׃ונל רתעיו 24 ירשמ הלידבאו
רשע םינש םינהכה
היבשח היברשל
םהיחאמ םהמעו
׃הרשע 25 םהל הלוקשאו
בהזה־תאו ףסכה־תא
תמורת םילכה־תאו
ומירהה וניהלא־תיב
וירשו ויצעיו ךלמה
לארשי־לכו
׃םיאצמנה 26 ףסכ םדי־לע הלקשאו
תואמ־שש םירככ
ףסכ־ילכו םישמחו
בהז םירככל האמ
׃רככ האמ 27 םירשע בהז ירפכו
ילכו ףלא םינכרדאל
הבוט בהצמ תשחנ
׃בהזכ תדומח םינש 28 םתא םהלא הרמאו
םילכהו הוהיל שדק
בהזהו ףסכהו שדק
יהלא הוהיל הבדנ
׃םכיתבא 29 ורמשו ודקש
ירש ינפל ולקשת־דע
םיולהו םינהכה
לארשיל תובאה־ירשו
תוכשלה םלשוריב
׃הוהי תיב 30 םינהכה ולבקו
ףסכה לקשמ םיולהו
םילכהו בהזהו
םלשוריל איבהל
׃וניהלא תיבל 31 אוהא רהנמ העסנו
שדחל רשע םינשב
תכלל ןושארה
וניהלא־דיו םלשורי
ונילע התיה
ביוא ףכמ ונליציו
׃ךרדה־לע ברואו 32 בשנו םלשורי אובנו
׃השלש םימי םש 33 לקשנ יעיברה םויבו
םילכהו בהזהו ףסכה
לע וניהלא תיבב
הירוא־ןב תומרמ־די
רזעלא ומעו ןהכה
םהמעו סחניפ־ןב
עושי־ןב דבזוי
יונב־ןב הידעונו
׃םיולה 34 לכל לקשמב רפסמב
לקשמה־לכ בתכיו
׃איהה תעב 35 יבשהמ םיאבה
ובירקה הלוגה־ינב
לארשי יהלאל תולע
רשע־םינש םירפ
םיליא לארשי־לכ־לע
םישבכ הששו םיעשת
יריפצ העבשו םיעבש
לכה רשע םינש תאטח
׃הוהיל הלוע 36 ךלמה יתד־תא ונתיו
ךלמה ינפרדשחאל
רהנה רבע תווחפו
םעה ־תא ואשנו
׃םיהלאה־תיב־תאו

« Prev Ezra 8 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |