« Prev Ezra 7 Next »

Chapter 7

1 הלאה םירבדה רחאו
אתסשחתרא תוכלמב
ארזע סרפ־ךלמ
הירזע ־ןב הירש־ןב
׃היקלח־ןב 2 קודצ־ןב םולש־ןב
׃בוטיחא־ןב 3 הירזע־ןב הירמא־ןב
׃תוירמ־ןב 4 יזע־ןב היחרז־ןב
׃יקב־ןב 5 עושיבא־ןב
רזעלא־ןב סחניפ־ןב
ןהכה ןרהא־ןב
׃שארה 6 לבבמ הלע ארזע אוה
ריהמ רפס־אוהו
ןתנ־רשא השמ תרותב
לארשי יהלא הוהי
ךלמה ול־ןתיו
ויהלא הוהי־דיכ
׃ותשקב לכ וילע 7 לארשי־ינבמ ולעיו
םיולהו םינהכה־ןמו
םירעשהו םיררשמהו
םיניתנהו
םלשורי־לא
עבש־תנשב
׃ךלמה אתסשחתראל 8 שדחב םלשורי אביו
תנש איה ישימחה
׃ךלמל תיעיבשה 9 שדחל דחאב יכ
דסי אוה ןושארה
דחאבו לבבמ הלעמה
אב ישימחה שדחל
םלשורי־לא
הבוטה ויהלא־דיכ
׃וילע 10 ובבל ןיכה ארזע יכ
תרות־תא שורדל
דמללו תשעלו הוהי
׃טפשמו קח לארשיב 11 ןותשנה ןגשרפ הזו
ךלמה ןתנ רשא
ארזעל אתסשחתרא
רפס רפסה ןהכה
הוהי־תוצמ ירבד
׃לארשי־לע ויקחו 12 ךלמ אתסשחתרא
אנהכ ארזעל איכלמ
הלא־יד אתד רפס
׃תנעכו רימג אימש 13 יד םעט םיש ינמ
יתוכלמב בדנתמ־לכ
לארשי המע־ןמ
איולו יהונהכו
ךמע םלשוריל ךהמל
׃ךהי 14 םדק־ןמ יד לבק־לכ
יהטעי תעבשו אכלמ
ארקבל חילש
םלשורילו דוהי־לע
׃ךדיב יד ךהלא תדב 15 בהדו ףסכ הלביהלו
יהוטעיו אכלמ־יד
לארשי הלאל ובדנתה
׃הנכשמ םלשוריב יד 16 יד בהדו ףסכ לכו
תנידמ לכב חכשהת
תובדנתה םע לבב
אינהכו אמע
תיבל ןיבדנתמ
׃םלשוריב יד םההלא 17 אנרפסא הנד לבק־לכ
הנד אפסכב אנקת
ןירמא ןירכד ןירות
ןוהיכסנו ןוהתחנמו
ומה ברקתו
תיב יד החבדמ־לע
׃םלשוריב יד םכהלא 18 ךילע יד המו
בטיי ךיחא־לעו
הבהדו אפסכ ראשב
םכהלא תוערכ דבעמל
׃ןודבעת 19 ןיבהיתמ־יד אינאמו
ךהלא תיב ןחלפל ךל
הלא םדק םלשה
׃םלשורי 20 תיב תוחשח ראשו
ךל־לפי יד ךהלא
תיב־ןמ ןתנת ןתנמל
׃אכלמ יזנג 21 אתסשחתרא הנא ינמו
לכל םעט םיש אכלמ
רבעב יד אירבזג
יד ־לכ יד הרהנ
ארזע ןוכנלאשי
אתד רפס הנהכ
אימש הלא־יד
׃דבעתי אנרפסא 22 האמ ןירככ ףסכ־דע
ןירכ ןיטנח־דעו
ןיתב רמח־דעו האמ
חשמ ןיתב ־דעו האמ
אל־יד חלמו האמ
׃בתכ 23 הלא םעט־ןמ יד־לכ
אדזרדא דבעתי אימש
אימש הלא תיבל
ףצק אוהל המל־יד
אכלמ תוכלמ־לע
׃יהונבו 24 יד ןיעדוהמ םכלו
איולו אינהכ־לכ
איערת אירמז
תיב יחלפו איניתנ
ולב הדנמ הנד אהלא
טילש אל ךלהו
׃םהילע אמרמל 25 תמכחכ ארזע תנאו
ינמ ךדיב־יד ךהלא
ןינידו ןיטפש
ןינאד ןוהל־יד
רבעב יד המע־לכל
יתד יעדי־לכל הרהנ
עדי אל ידו ךהלא
׃ןועדוהת 26 אוהל אל־יד־לכו
ךהלא־יד אתד דבע
אכלמ יד אתדו
אוהל הניד אנרפסא
תומל ןה הנמ דבעתמ
שנעל־ןה ושרשל ןה
׃ןירוסאלו ןיסכנ 27 יהלא הוהי ךורב
ןתנ רשא וניתובא
ךלמה בלב תאזכ
הוהי תיב־תא ראפל
׃םלשוריב רשא 28 ינפל דסח־הטה ילעו
ויצעויו ךלמה
ךלמה ירש־לכלו
ינאו םירבגה
הוהי־דיכ יתקזחתה
הצבקאו ילע יהלא
םישאר לארשימ
׃ימע תולעל

« Prev Ezra 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |