« Prev Ezra 6 Next »

Chapter 6

1 אכלמ שוירד ןידאב
תיבב ורקבו םעט םש
איזנג יד אירפס
׃לבבב המת ןיתחהמ 2 אתמחאב חכתשהו
ידמב יד אתריבב
הדח הלגמ התנידמ
הוגב ביתכ־ןכו
׃הנורכד 3 שרוכל הדח תנשב
םש אכלמ שרוכ אכלמ
אהלא־תיב םעט
אתיב םלשוריב
רתא אנבתי
ןיחבד ןיחבד־יד
ןילבוסמ יהושאו
ןיתש ןימא המור
׃ןיתש ןימא היתפ 4 ללג ןבא־יד ןיכבדנ
עא־יד ךבדנו אתלת
תיב־ןמ אתקפנו תדח
׃בהיתת אכלמ 5 אהלא־תיב ינאמ ףאו
יד אפסכו הבהד יד
קפנה רצנדכובנ
־יד אלכיה־ןמ
לביהו םלשוריב
ךהיו ןוביתהי לבבל
םלשוריב־יד אלכיהל
תיבב תחתו הרתאל
׃אהלא 6 תחפ ינתת ןעכ
רתש הרהנ־רבע
ןוהתונכו ינזוב
רבעב יד איכסרפא
ווה ןיקיחר הרהנ
׃המת־ןמ 7 תדיבעל וקבש
תחפ ךד אהלא־תיב
יבשלו אידוהי
אהלא־תיב אידוהי
׃הרתא־לע ןונבי ךד 8 אמל םעט םיש ינמו
יבש־םע ןודבעת־יד
אנבמל ךלא אידוהי
ךד אהלא־תיב
יד אכלמ יסכנמו
הרהנ רבע תדמ
אוהת אתקפנ אנרפסא
ךלא אירבגל אבהיתמ
׃אלטבל אל־יד 9 ינבו ןחשח המו
ןירכדו ןירות
הלאל ןולעל ןירמאו
חלמ ןיטנח אימש
רמאמכ חשמו רמח
םלשוריב־יד אינהכ
םהל בהיתמ אוהל
אל־יד םויב םוי
׃ולש 10 ןיברקהמ ןוהל־יד
אימש הלאל ןיחוחינ
אכלמ ייחל ןילצמו
׃יהונבו 11 יד םעט םיש ינמו
אנשהי יד שנא־לכ
חסנתי הנד אמגתפ
ףיקזו התיב־ןמ עא
התיבו יהלע אחמתי
דבעתי ולונ
׃הנד־לע 12 המש ןכש יד אהלאו
ךלמ־לכ רגמי המת
הדי חלשי יד םעו
הלבחל הינשהל
יד ךד אהלא־תיב
שוירד הנא םלשוריב
אנרפסא םעט תמש
׃דבעתי 13 תחפ ינתת ןידא
רתש הרהנ־רבע
ןוהתונכו ינזוב
שוירד חלש־יד לבקל
אנרפסא אמנכ אכלמ
׃ודבע 14 ןינב אידוהי יבשו
תאובנב ןיחלצמו
הירכזו האיבנ יגח
ונבו אודע־רב
הלא םעט־ןמ וללכשו
שרוכ םעטמו לארשי
אתששחתראו שוירדו
׃סרפ ךלמ 15 הנד התיב איצישו
חריל התלת םוי דע
תש־תנש איה־יד רדא
שוירד תוכלמל
׃אכלמ 16 לארשי־ינב ודבעו
ראשו איולו אינהכ
תכנח אתולג־ינב
הנד אהלא־תיב
׃הודחב 17 תכנחל וברקהו
הנד אהלא־תיב
ןירכד האמ ןירות
עברא ןירמא ןיתאמ
ןיזע יריפצו האמ
לארשי־לכ־לע איטחל
ןינמל רשע־ירת
׃לארשי יטבש 18 אינהכ ומיקהו
איולו ןוהתגלפב
ןוהתקלחמב
יד אהלא תדיבע־לע
רפס בתככ םלשוריב
׃השמ 19 הלוגה־ינב ושעיו
העבראב חספה־תא
׃ןושארה שדחל רשע 20 םינהכה ורהטה יכ
םלכ דחאכ םיולהו
וטחשיו םירוהט
ינב־לכל חספה
םהיחאלו הלוגה
׃םהלו םינהכה 21 לארשי־ינב ולכאיו
לכו הלוגהמ םיבשה
תאמטמ לדבנה
םהלא ץראה־יוג
יהלא הוהיל שרדל
׃לארשי 22 תוצמ־גח ושעיו
החמשב םימי תעבש
בסהו הוהי םחמש יכ
םהילע רושא־ךלמ בל
תכאלמב םהידי קזחל
יהלא םיהלאה־תיב
׃לארשי

« Prev Ezra 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |