« Prev Ezekiel 45 Next »

Chapter 45

1 ץראה־תא םכליפהבו
המורת ומירת הלחנב
ץראה־ןמ שדק הוהיל
םירשעו השמח ךרא
הרשע בחרו ךרא ףלא
אוה־שדק ףלא
׃ביבס הלובג־לכב 2 שדקה־לא הזמ היהי
שמחב תואמ שמח
ביבס עברמ תואמ
שרגמ המא םישמחו
׃ביבס ול 3 תאזה הדמה־ןמו
שמח ךרא דומת
בחרו ףלא םירשעו
־ובו םיפלא תרשע
שדק שדקמה היהי
׃םישדק 4 אוה ץראה־ןמ שדק
יתרשמ םינהכל
םיברקה היהי שדקמה
היהו הוהי־תא תרשל
םיתבל םוקמ םהל
׃שדקמל שדקמו 5 ףלא םירשעו השמחו
םיפלא תרשעו ךרא
םיולל היהי בחר
םהל תיבה יתרשמ
׃תכשל םירשע הזחאל 6 ונתת ריעה תזחאו
בחר םיפלא תשמח
םירשעו השמח ךראו
תמורת תמעל ףלא
תיב־לכל שדקה
׃היהי לארשי 7 הזמו הזמ אישנלו
שדקה תמורתל
ריעה תזחאלו
שדקה־תמורת ינפ־לא
תזחא ינפ ־לאו
המי םי־תאפמ ריעה
המידק המדק־תאפמו
דחא תומעל ךראו
םי לובגמ םיקלחה
׃המידק לובג־לא 8 ול־היהי ץראל
לארשיב הזחאל
דוע ונוי־אלו
ימע־תא יאישנ
ונתי ץראהו
לארשי־תיבל
׃םהיטבשל 9 הוהי ינדא רמא־הכ
יאישנ םכל־בר
דשו סמח לארשי
הקדצו טפשמו וריסה
םכיתשרג ומירה ושע
ינדא םאנ ימע לעמ
׃הוהי 10 קדצ־ינזאמ
קדצ־תבו קדצ־תפיאו
׃םכל יהי 11 ןכת תבהו הפיאה
תאשל היהי דחא
תבה רמחה רשעמ
הפיאה רמחה תרישעו
היהי רמחה־לא
׃ותנכתמ 12 הרג םירשע לקשהו
השמח םילקש םירשע
הרשע םילקש םירשעו
הנמה לקש השמחו
׃םכל היהי 13 רשא המורתה תאז
הפיאה תישש ומירת
םתיששו םיטחה רמחמ
רמחמ הפיאה
׃םירעשה 14 ןמשה תבה ןמשה קחו
רכה־ןמ תבה רשעמ
רמח םיתבה תרשע
םיתבה תרשע־יכ
׃רמח 15 ןאצה־ןמ תחא־השו
הקשממ םיתאמה־ןמ
החנמל לארשי
םימלשלו הלועלו
םאנ םהילע רפכל
׃הוהי ינדא 16 ויהי ץראה םעה לכ
תאזה המורתה־לא
׃לארשיב אישנל 17 היהי אישנה־לעו
החנמהו תולועה
םיגחב ךסנהו
תותבשבו םישדחבו
תיב ידעומ ־לכב
השעי־אוה לארשי
תאטחה־תא
החנמה־תאו
־תאו הלועה־תאו
דעב רפכל םימלשה
׃לארשי־תיב 18 הוהי ינדא רמא־הכ
שדחל דחאב ןושארב
רקב־ןב־רפ חקת
תאטחו םימת
׃שדקמה־תא 19 םדמ ןהכה חקלו
ןתנו תאטחה
תיבה תזוזמ־לא
תונפ עברא־לאו
חבזמל הרזעה
רעש תזוזמ־לעו
׃תימינפה רצחה 20 העבשב השעת ןכו
הגש שיאמ שדחב
םתרפכו יתפמו
׃תיבה־תא 21 רשע העבראב ןושארב
םכל היהי שדחל םוי
תועבש גח חספה
׃לכאי תוצמ םימי 22 םויב אישנה השעו
דעבו ודעב אוהה
רפ ץראה םע־לכ
׃תאטח 23 גחה־ימי תעבשו
הוהיל הלוע השעי
תעבשו םירפ תעבש
םויל םמימת םיליא
תאטחו םימיה תעבש
׃םויל םיזע ריעש 24 רפל הפיא החנמו
השעי ליאל הפיאו
׃הפיאל ןיה ןמשו 25 רשע השמחב יעיבשב
השעי גחב שדחל םוי
םימיה תעבש הלאכ
החנמכו הלעכ תאטחכ
׃ןמשכו

« Prev Ezekiel 45 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |