« Prev Ezekiel 41 Next »

Chapter 41

1 לכיהה־לא ינאיביו
םיליאה־תא דמיו
ופמ־בחר תומא־שש
ופמ בחר־תומא־ששו
׃להאה בחר 2 רשע חתפה בחרו
חתפה תופתכו תומא
שמחו ופמ תומא שמח
דמיו ופמ תומא
המא םיעברא וכרא
׃המא םירשע בחרו 3 דמיו המינפל אבו
םיתש חתפה־ליא
שש חתפהו תומא
חתפה בחרו תומא
׃תומא עבש 4 וכרא־תא דמיו
בחרו המא םירשע
ינפ־לא המא םירשע
ילא רמאיו לכיהה
׃םישדקה שדק הז 5 שש תיבה־ריק דמיו
עלצה בחרו תומא
ביבס תומא עברא
׃ביבס תיבל ביבס 6 עלצ תועלצהו
שולש עלצ־לא
םימעפ םישלשו
ריקב תואבו
תועלצל תיבל־רשא
תויהל ביבס ביבס
ויהי־אלו םיזוחא
׃תיבה ריקב םיזוחא 7 הלעמל הבסנו הבחרו
יכ תועלצל הלעמל
הלעמל תיבה־בסומ
ביבס ביבס הלעמל
ןכ־לע תיבל
הלעמל תיבל־בחר
הלעי הנותחתה ןכו
הנוילעה־לע
׃הנוכיתל 8 הבג תיבל יתיארו
תודסימ ביבס ביבס
הנקה ולמ תועלצה
׃הליצא תומא שש 9 עלצל־רשא ריקה בחר
תומא שמח ץוחה־לא
תיב חנמ רשאו
׃תיבל רשא תועלצ 10 בחר תוכשלה ןיבו
ביבס המא םירשע
׃ביבס ביבס תיבל 11 חנמל עלצה חתפו
ןופצה ךרד דחא חתפ
םורדל דחא חתפו
חנמה םוקמ בחרו
ביבס תומא שמח
׃ביבס 12 ינפ־לא רשא ןינבהו
םיה־ךרד תאפ הרזגה
המא םיעבש בחר
ןינבה ריקו
ביבס בחר תומא־שמח
םיעשת וכראו ביבס
׃המא 13 ךרא תיבה־תא דדמו
הרזגהו המא האמ
היתוריקו הינבהו
׃המא האמ ךרא 14 תיבה ינפ בחרו
האמ םידקל הרזגהו
׃המא 15 ןינבה־ךרא דדמו
רשא הרזגה ינפ־לא
אהיקותאו הירחא־לע
המא האמ ופמו ופמ
ימינפה לכיההו
׃רצחה ימלאו 16 םינולחהו םיפסה
םיקיתאהו תומטאה
דגנ םתשלשל ביבס
ביבס ץע ףיחש ףסה
ץראהו ביבס
תונלחהו תונלחה־דע
׃תוסכמ 17 חתפה לעמ־לע
ימינפה תיבה־דעו
ריקה־לכ־לאו ץוחלו
ימינפב ביבס ביבס
׃תודמ ןוציחבו 18 םיבורכ יושעו
הרמתו םירמתו
בורכל בורכ־ןיב
׃בורכל םינפ םינשו 19 הרמתה־לא םדא ינפו
ריפכ־ינפו ופמ
יושע ופמ הרמתה־לא
ביבס תיבה־לכ־לא
׃ביבס 20 חתפה לעמ־דע ץראהמ
םירמתהו םיבורכה
׃לכיהה ריקו םיושע 21 העבר תזוזמ לכיהה
הארמה שדקה ינפו
׃הארמכ 22 שולש ץע חבזמה
וכראו הבג תומא
תומא־םיתש
ול ויתועצקמו
ץע ויתריקו וכראו
הז ילא רבדיו
ינפל רשא ןחלשה
׃הוהי 23 לכיהל תותלד םיתשו
׃שדקלו 24 תותלד םיתשו
םיתש תותלדל
םיתש תותלד תובסומ
יתשו תחא תלדל
׃תרחאל תותלד 25 ןהילא היושעו
לכיהה תותלד־לא
םירמתו םיבורכ
תוריקל םיושע רשאכ
ינפ־לא ץע בעו
׃ץוחהמ םלואה 26 תומטא םינולחו
ופמו ופמ םירמתו
םלואה תופתכ־לא
תיבה תועלצו
׃םיבעהו

« Prev Ezekiel 41 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |