« Prev Ezekiel 40 Next »

Chapter 40

1 הנש שמחו םירשעב
הנשה שארב ונתולגל
עבראב שדחל רושעב
רשא רחא הנש הרשע
םצעב ריעה התכה
ילע התיה הזה םויה
יתא אביו הוהי־די
׃המש 2 םיהלא תוארמב
ץרא־לא ינאיבה
ינחיניו לארשי
דאמ הבג רה־לא
ריע־הנבמכ וילעו
׃בגנמ 3 המש יתוא איביו
והארמ שיא־הנהו
תשחנ הארמכ
ודיב םיתשפ־ליתפו
אוהו הדמה הנקו
׃רעשב דמע 4 שיאה ילא רבדיו
ךיניעב האר םדא־ןב
םישו עמש ךינזאבו
ינא ־רשא לכל ךבל
ןעמל יכ ךתוא הארמ
הנה התאבה הכתוארה
התא־רשא־לכ־תא דגה
׃לארשי תיבל האר 5 ץוחמ המוח הנהו
ביבס ביבס תיבל
הנק שיאה דיבו
המאב תומא־שש הדמה
בחר־תא דמיו חפטו
דחא הנק ןינבה
׃דחא הנק המוקו 6 רשא רעש־לא אוביו
המידקה ךרד וינפ
דמיו ותולעמב לעיו
הנק רעשה ףס־תא
ףס תאו בחר דחא
׃בחר דחא הנק דחא 7 ךרא דחא הנק אתהו
ןיבו בחר דחא הנקו
תומא שמח םיאתה
לצאמ רעשה ףסו
תיבהמ רעשה םלוא
׃דחא הנק 8 רעשה םלא־תא דמיו
׃דחא הנק תיבהמ 9 רעשה םלא־תא דמיו
וליאו תומא הנמש
םלאו תומא םיתש
׃תיבהמ רעשה 10 ךרד רעשה יאתו
הפמ השלש םידקה
תחא הדמ הפמ השלשו
תחא הדמו םתשלשל
׃ופמו הפמ םליאל 11 בחר־תא דמיו
תומא רשע רעשה־חתפ
שולש רעשה ךרא
׃תומא הרשע 12 תואתה ינפל לובגו
תחא־המאו תחא המא
אתהו הפמ לובג
ששו ופמ תומא־שש
׃ופמ תומא 13 גגמ רעשה־תא דמיו
בחר וגגל אתה
תומא שמחו םירשע
׃חתפ דגנ חתפ 14 םיליא־תא שעיו
ליא־לאו המא םישש
ביבס רעשה רצחה
׃ביבס 15 רעשה ינפ לעו
ינפל־לע ןותאיה
ימינפה רעשה םלא
׃המא םישמח 16 תומטא תונלחו
לאו םיאתה־לא
המינפל המהילא
ביבס ביבס רעשל
תומלאל ןכו
ביבס ביבס תונולחו
ליא־לאו המינפל
׃םירמת 17 רצחה־לא ינאיביו
הנהו הנוציחה
יושע הפצרו תוכשל
ביבס ביבס רצחל
תוכשל םישלש
׃הפצרה־לא 18 ףתכ־לא הפצרהו
ךרא תמעל םירעשה
הפצרה םירעשה
׃הנותחתה 19 ינפלמ בחר דמיו
ינפל הנותחתה רעשה
ץוחמ ימינפה רצחה
םידקה המא האמ
׃ןופצהו 20 וינפ רשא רעשהו
רצחל ןופצה ךרד
וכרא דדמ הנוציחה
׃ובחרו 21 ופמ השולש ואתו
וליאו ופמ השלשו
תדמכ היה ומלאו
םישמח ןושארה רעשה
שמח בחרו וכרא המא
׃המאב םירשעו 22 ומלאו ונולחו
רעשה תדמכ ורמתו
ךרד וינפ רשא
עבש תולעמבו םידקה
ומליאו וב־ולעי
׃םהינפל 23 ימינפה רצחל רעשו
ןופצל רעשה דגנ
רעשמ דמיו םידקלו
׃המא האמ רעש־לא 24 םורדה ךרד ינכלויו
ךרד רעש־הנהו
וליא דדמו םורדה
תודמכ ומליאו
׃הלאה 25 ול םינולחו
ביבס ביבס ומליאלו
הלאה תונלחהכ
ךרא המא םישמח
םירשעו שמח בחרו
׃המא 26 ותולע העבש תולעמו
םהינפל ומלאו
ופמ דחא ול םירמתו
־לא ופמ דחאו
׃וליא 27 ימינפה רצחל רעשו
דמיו םורדה ךרד
ךרד רעשה־לא רעשמ
׃תומא האמ םורדה 28 רצח־לא ינאיביו
םורדה רעשב ימינפה
רעשה־תא דמיו
׃הלאה תודמכ םורדה 29 ומלאו וליאו ואתו
הלאה תודמכ
ומלאלו ול תונולחו
םישמח ביבס ביבס
בחרו ךרא המא
׃תומא שמחו םירשע 30 ביבס ביבס תומלאו
םירשעו שמח ךרא
שמח בחרו המא
׃תומא 31 רצח־לא ומלאו
םירמתו הנוצחה
תולעמו וליא־לא
׃ולעמ הנומש 32 רצחה־לא ינאיביו
םידקה ךרד ימינפה
רעשה־תא דמיו
׃הלאה תודמכ 33 ומלאו ולאו ואתו
הלאה תודמכ
ומלאלו ול תונולחו
ךרא ביבס ביבס
בחרו המא םישמח
׃המא םירשעו שמח 34 רצחל ומלאו
םירמתו הנוציחה
ופמו ופמ ולא־לא
׃ולעמ תולעמ הנמשו 35 רעש־לא ינאיביו
תודמכ דדמו ןופצה
׃הלאה 36 ומלאו ולא ואת
ביבס ול תונולחו
םישמח ךרא ביבס
שמח בחרו המא
׃המא םירשעו 37 רצחל וליאו
םירמתו הנוציחה
ופמו ופמ וליא־לא
׃ולעמ תולעמ הנמשו 38 החתפו הכשלו
םש םירעשה םיליאב
׃הלעה־תא וחידי 39 םינש רעשה םלאבו
םינשו ופמ תונחלש
טוחשל הפמ תונחלש
הלועה םהילא
׃םשאהו תאטחהו 40 הצוחמ ףתכה־לאו
רעשה חתפל הלועל
םינש הנופצה
ףתכה־לאו תונחלש
םלאל רשא תרחאה
׃תונחלש םינש רעשה 41 הפמ תונחלש העברא
הפמ תונחלש העבראו
הנומש רעשה ףתכל
םהילא תונחלש
׃וטחשי 42 תונחלש העבראו
תיזג ינבא הלועל
יצחו תחא המא ךרא
יצחו תחא המא בחרו
תחא המא הבגו
וחיניו םהילא
רשא םילכה־תא
םב הלועה־תא וטחשי
׃חבזהו 43 דחא חפט םיתפשהו
ביבס תיבב םינכומ
תונחלשה־לאו ביבס
׃ןברקה רשב 44 רעשל הצוחמו
םירש תוכשל ימינפה
רשא ימינפה רצחב
ןופצה רעש ףתכ־לא
םורדה ךרד םהינפו
רעש ףתכ־לא דחא
ךרד ינפ םידקה
׃ןפצה 45 הז ילא רבדיו
הינפ רשא הכשלה
םינהכל םורדה ךרד
׃תיבה תרמשמ ירמש 46 הינפ רשא הכשלהו
םינהכל ןופצה ךרד
חבזמה תרמשמ ירמש
קודצ ־ינב המה
יול־ינבמ םיברקה
׃ותרשל הוהי־לא 47 ךרא רצחה־תא דמיו
האמ בחרו המא האמ
חבזמהו תעברמ המא
׃תיבה ינפל 48 םלא־לא ינאביו
םלא לא דמיו תיבה
שמחו הפמ תומא שמח
בחרו הפמ תומא
ופמ תומא שלש רעשה
׃ופמ תומא שלשו 49 םירשע םלאה ךרא
יתשע בחרו המא
תולעמבו המא הרשע
וילא ולעי רשא
םיליאה־לא םידמעו
׃הפמ דחאו הפמ דחא

« Prev Ezekiel 40 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |