« Prev Ezekiel 39 Next »

Chapter 39

1 אבנה םדא־ןב התאו
הכ תרמאו גוג־לע
הוהי ינדא רמא
גוג ךילא יננה
ךשמ שאר אישנ
׃לבתו 2 ךיתאששו ךיתבבשו
יתכרימ ךיתילעהו
ךתואבהו ןופצ
׃לארשי ירה־לע 3 דימ ךתשק יתיכהו
דימ ךיצחו ךלואמש
׃ליפא ךנימי 4 לופת לארשי ירה־לע
ךיפגא־לכו התא
ךתא רשא םימעו
ףנכ ־לכ רופצ טיעל
ךיתתנ הדשה תיחו
׃הלכאל 5 לופת הדשה ינפ־לע
םאנ יתרבד ינא יכ
׃הוהי ינדא 6 גוגמב שא־יתחלשו
חטבל םייאה יבשיבו
ינא־יכ ועדיו
׃הוהי 7 עידוא ישדק םש־תאו
לארשי ימע ךותב
לחא־אלו
דוע ישדק־םש־תא
םיוגה ועדיו
שודק הוהי ינא־יכ
׃לארשיב 8 התיהנו האב הנה
אוה הוהי ינדא םאנ
׃יתרבד רשא םויה 9 ירע יבשי ואציו
ורעבו לארשי
ןגמו קשנב וקישהו
םיצחבו תשקב הנצו
חמרבו די לקמבו
עבש שא םהב ורעבו
׃םינש 10 םיצע ואשי־אלו
ובטחי אלו הדשה־ןמ
קשנב יכ םירעיה־ןמ
וללשו שא־ורעבי
וזזבו םהיללש־תא
םאנ םהיזזב־תא
׃הוהי ינדא 11 אוהה םויב היהו
םש־םוקמ גוגל ןתא
יג לארשיב רבק
םיה תמדק םירבעה
איה תמסחו
ורבקו םירבעה־תא
גוג־תא םש
הנומה־לכ־תאו
ןומה איג וארקו
׃גוג 12 לארשי תיב םורבקו
ץראה־תא רהט ןעמל
׃םישדח העבש 13 ץראה םע־לכ ורבקו
םוי םשל םהל היהו
ינדא םאנ ידבכה
׃הוהי 14 ולידבי דימת ישנאו
םירבקמ ץראב םירבע
םירבעה־תא
־לע םירתונה־תא
הרהטל ץראה ינפ
םישדח־העבש הצקמ
׃ורקחי 15 ץראב םירבעה ורבעו
הנבו םדא םצע הארו
ורבק דע ןויצ ולצא
םירבקמה ותא
׃גוג ןומה איג־לא 16 הנומה ריע־םש םגו
׃ץראה ורהטו 17 םדא־ןב התאו
הוהי ינדא רמא־הכ
ףנכ־לכ רופצל רמא
הדשה תיח לכלו
ופסאה ואבו וצבקה
רשא יחבז־לע ביבסמ
חבז םכל חבז ינא
לארשי ירה לע לודג
םתיתשו רשב םתלכאו
׃םד 18 ולכאת םירובג רשב
ץראה יאישנ־םדו
םירכ םיליא ותשת
םירפ םידותעו
׃םלכ ןשב יאירמ 19 העבשל בלח־םתלכאו
ןורכשל םד םתיתשו
יתחבז־רשא יחבזמ
׃םכל 20 ינחלש־לע םתעבשו
רובג בכרו סוס
םאנ המחלמ שיא־לכו
׃הוהי ינדא 21 ידובכ־תא יתתנו
וארו םיוגב
יטפשמ־תא םיוגה־לכ
־תאו יתישע רשא
׃םהב יתמש־רשא ידי 22 לארשי תיב ועדיו
הוהי ינא יכ
םויה־ןמ םהיהלא
׃האלהו אוהה 23 יכ םיוגה ועדיו
ולג םנועב
רשא לע לארשי־תיב
ינפ רתסאו יב־ולעמ
דיב םנתאו םהמ
ברחב ולפיו םהירצ
׃םלכ 24 םהיעשפכו םתאמטכ
רתסאו םתא יתישע
׃םהמ ינפ 25 ינדא רמא הכ ןכל
בישא התע הוהי
בקעי תיבש־תא
תיב־לכ יתמחרו
םשל יתאנקו לארשי
׃ישדק 26 םתמלכ־תא ושנו
רשא םלעמ־לכ־תאו
םתבשב יב־ולעמ
חטבל םתמדא־לע
׃דירחמ ןיאו 27 םתוא יבבושב
יתצבקו םימעה־ןמ
םהיביא תוצראמ םתא
יניעל םב יתשדקנו
׃םיבר םיוגה 28 הוהי ינא יכ ועדיו
יתולגהב םהיהלא
םיוגה־לא םתא
םתמדא ־לע םיתסנכו
םהמ דוע ריתוא־אלו
׃םש 29 ינפ דוע ריתסא־אלו
יתכפש רשא םהמ
תיב־לע יחור־תא
ינדא םאנ לארשי
׃הוהי

« Prev Ezekiel 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |