« Prev Ezekiel 35 Next »

Chapter 35

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 ךינפ םיש םדא־ןב
אבנהו ריעש רה־לע
׃וילע 3 רמא הכ ול תרמאו
יננה הוהי ינדא
ריעש־רה ךילא
ךילע ידי יתיטנו
הממש ךיתתנו
׃המשמו 4 םישא הברח ךירע
היהת הממש התאו
ינא־יכ תעדיו
׃הוהי 5 תביא ךל תויה ןעי
רגתו םלוע
לארשי־ינב־תא
תעב ברח־ידי־לע
׃ץק ןוע תעב םדיא 6 םאנ ינא־יח ןכל
םדל־יכ הוהי ינדא
ךפדרי םדו ךשעא
םדו תאנש םד אל־םא
׃ךפדרי 7 ריעש רה־תא יתתנו
הממשו הממשל
רבע ונממ יתרכהו
׃בשו 8 וירה־תא יתאלמו
ךיתועבג ויללח
ךיתואגו
ךיקיפא־לכו
ולפי ברח־יללח
׃םהב 9 ךנתא םלוע תוממש
הנבשית אל ךירעו
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 10 ינש־תא ךרמא ןעי
יתש־תאו םיוגה
הנייהת יל תוצראה
םש הוהיו הונשריו
׃היה 11 םאנ ינא־יח ןכל
יתישעו הוהי ינדא
רשא ךתאנקכו ךפאכ
םב ךיתאנשמ התישע
רשאכ םב יתעדונו
׃ךטפשא 12 הוהי ינא־יכ תעדיו
יתעמש
רשא ךיתוצאנ־לכ־תא
לארשי ירה־לע תרמא
ונל הממש רמאל
׃הלכאל ונתנ 13 םכיפב ילע ולידגתו
ילע םתרתעהו
׃יתעמש ינא םכירבד 14 הוהי ינדא רמא הכ
הממש ץראה־לכ חמשכ
׃ךל־השעא 15 תלחנל ךתחמשכ
לע לארשי־תיב
ןכ הממש־רשא
היהת הממש ךל־השעא
םודא־לכו ריעש ־רה
ינא־יכ ועדיו הלכ
׃הוהי

« Prev Ezekiel 35 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |