« Prev Ezekiel 33 Next »

Chapter 33

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 רבד םדא־ןב
תרמאו ךמע־ינב־לא
איבא־יכ ץרא םהילא
וחקלו ברח הילע
דחא שיא ץראה־םע
ותא ונתנו םהיצקמ
׃הפצל םהל 3 האב ברחה־תא הארו
עקתו ץראה־לע
ריהזהו רפושב
׃םעה־תא 4 לוק־תא עמשה עמשו
רהזנ אלו רפושה
והחקתו ברח אובתו
׃היהי ושארב ומד 5 עמש רפושה לוק תא
וב ומד רהזנ אלו
רהזנ אוהו היהי
׃טלמ ושפנ 6 הארי־יכ הפצהו
האב ברחה־תא
רפושב עקת־אלו
רהזנ־אל םעהו
חקתו ברח אובתו
ונועב אוה שפנ םהמ
ומדו חקלנ
׃שרדא הפצה־דימ 7 הפצ םדא־ןב התאו
לארשי תיבל ךיתתנ
רבד יפמ תעמשו
׃ינממ םתא תרהזהו 8 עשר עשרל ירמאב
תרבד אלו תומת תומ
וכרדמ עשר ריהזהל
ונועב עשר אוה
ךדימ ומדו תומי
׃שקבא 9 עשר תרהזה־יכ התאו
הנממ בושל וכרדמ
אוה וכרדמ בש־אלו
התאו תומי ונועב
׃תלצה ךשפנ 10 רמא םדא־ןב התאו
ןכ לארשי תיב־לא
רמאל םתרמא
וניעשפ־יכ
ונילע וניתאטחו
םיקמנ ונחנא םבו
׃היחנ ךיאו 11 ינא־יח םהילא רמא
הוהי ינדא םאנ
עשרה תומב ץפחא־םא
עשר בושב־םא יכ
ובוש היחו וכרדמ
םכיכרדמ ובוש
ותומת המלו םיערה
׃לארשי תיב 12 רמא םדא־ןב התאו
תקדצ ךמע־ינב־לא
ונליצת אל קידצה
תעשרו ועשפ םויב
הב לשכי־אל עשרה
ועשרמ ובוש םויב
לכוי אל קידצו
םויב הב תויחל
׃ותאטח 13 היח קידצל ירמאב
חטב־אוהו היחי
לוע השעו ותקדצ־לע
אל ותקדצ־לכ
ולועבו הנרכזת
׃תומי וב השע־רשא 14 תומ עשרל ירמאבו
ותאטחמ בשו תומת
׃הקדצו טפשמ השעו 15 הלזג עשר בישי לבח
םייחה תוקחב םלשי
תושע יתלבל ךלה
אל היחי ויח לוע
׃תומי 16 אטח רשא ותאטח־לכ
טפשמ ול הנרכזת אל
ויח השע הקדצו
׃היחי 17 אל ךמע ינב ורמאו
ינדא ךרד ןכתי
םכרד המהו
׃ןכתי־אל 18 ותקדצמ קידצ־בושב
׃םהב תמו לוע השעו 19 ותעשרמ עשר בושבו
הקדצו טפשמ השעו
׃היחי אוה םהילע 20 ןכתי אל םתרמאו
שיא ינדא ךרד
םכתא טופשא ויכרדכ
׃לארשי תיב 21 הרשע יתשב יהיו
השמחב ירשעב הנש
ונתולגל שדחל
טילפה ילא־אב
התכה רמאל םלשורימ
׃ריעה 22 ילא התיה הוהי־דיו
אוב ינפל ברעב
יפ־תא חתפיו טילפה
רקבב ילא אוב־דע
אלו יפ חתפיו
׃דוע יתמלאנ 23 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 24 יבשי םדא־ןב
הלאה תוברחה
לארשי תמדא־לע
דחא רמאל םירמא
שרייו םהרבא היה
ונחנאו ץראה־תא
הנתנ ונל םיבר
׃השרומל ץראה 25 םהילא רמא ןכל
הוהי ינדא רמא־הכ
ולכאת םדה־לע
־לא ואשת םכניעו
וכפשת םדו םכילולג
׃ושרית ץראהו 26 םכברח־לע םתדמע
שיאו הבעות ןתישע
םתאמט והער תשא־תא
׃ושרית ץראהו 27 םהלא רמאת־הכ
הוהי ינדא רמא־הכ
רשא אל־םא ינא־יח
ולפי ברחב תוברחב
הדשה ינפ־לע רשאו
ולכאל ויתתנ היחל
תודצמב רשאו
רבדב תורעמבו
׃ותומי 28 ץראה־תא יתתנו
תבשנו המשמו הממש
וממשו הזע ןואג
ןיאמ לארשי ירה
׃רבוע 29 הוהי ינא־יכ ועדיו
הממש ץראה־תא יתתב
לע המשמו
רשא םתבעות־לכ
׃ושע 30 ינב םדא־ןב התאו
ךב םירבדנה ךמע
יחתפבו תוריקה לצא
דח ־רבדו םיתבה
שיא דחא־תא
רמאל ויחא־תא
המ ועמשו אנ־ואב
תאמ אצויה רבדה
׃הוהי 31 ךילא ואוביו
ובשיו םע־אובמכ
ועמשו ימע ךינפל
אל םתואו ךירבד־תא
םיבגע־יכ ושעי
םישע המה םהיפב
םבל םעצב ירחא
׃ךלה 32 רישכ םהל ךנהו
לוק הפי םיבגע
ועמשו ןגנ בטמו
םישעו ךירבד־תא
׃םתוא םניא 33 האב הנה האבבו
היה איבנ יכ ועדיו
׃םכותב

« Prev Ezekiel 33 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |