« Prev Ezekiel 30 Next »

Chapter 30

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 תרמאו אבנה םדא־ןב
הוהי ינדא רמא הכ
׃םויל הה וליליה 3 בורקו םוי בורק־יכ
ןנע םוי הוהיל םוי
׃היהי םיוג תע 4 םירצמב ברח האבו
שוכב הלחלח התיהו
םירצמב ללח לפנב
הנומה וחקלו
׃היתדוסי וסרהנו 5 דולו טופו שוכ
בוכו ברעה־לכו
תירבה ץרא ינבו
׃ולפי ברחב םתא 6 ולפנו הוהי רמא הכ
דריו םירצמ יכמס
לדגממ הזע ןואג
הב־ולפי ברחב הנוס
׃הוהי ינדא םאנ 7 תוצרא ךותב ומשנו
וירעו תומשנ
תוברחנ םירע־ךותב
׃הנייהת 8 הוהי ינא־יכ ועדיו
םירצמב שא־יתתב
׃הירזע־לכ ורבשנו 9 ואצי אוהה םויב
םיצב ינפלמ םיכאלמ
חטב שוכ־תא דירחהל
םהב הלחלח התיהו
הנה יכ םירצמ םויב
׃האב 10 הוהי ינדא רמא הכ
ןומה־תא יתבשהו
דיב םירצמ
רצארדכובנ
׃לבב־ךלמ 11 ותא ומעו אוה
םיאבומ םיוג יצירע
וקירהו ץראה תחשל
םירצמ ־לע םתוברח
ץראה־תא ואלמו
׃ללח 12 הברח םיראי יתתנו
ץראה־תא יתרכמו
יתמשהו םיער־דיב
האלמו ץרא
הוהי ינא םירז־דיב
׃יתרבד 13 הוהי ינדא רמא־הכ
םילולג יתדבאהו
ףנמ םילילא יתבשהו
םירצמ ־ץראמ אישנו
יתתנו דוע־היהי אל
׃םירצמ ץראב הארי 14 סורתפ־תא יתמשהו
ןעצב שא יתתנו
׃אנב םיטפש יתישעו 15 יתמח יתכפשו
םירצמ זועמ ןיס־לע
ןומה־תא יתרכהו
׃אנ 16 םירצמב שא יתתנו
אנו ןיס ליחת לוח
ףנו עקבהל היהת
׃םמוי ירצ 17 תסב־יפו ןוא ירוחב
הנהו ולפי ברחב
׃הנכלת יבשב 18 םויה ךשח סחנפחתבו
תוטמ־תא םש־ירבשב
הב־תבשנו םירצמ
ןנע איה הזע ןואג
היתונבו הנסכי
׃הנכלת יבשב 19 םיטפש יתישעו
ועדיו םירצמב
׃הוהי ינא־יכ 20 הרשע תחאב יהיו
העבשב ןושארב הנש
הוהי־רבד היה שדחל
׃רמאל ילא 21 עורז־תא םדא־ןב
םירצמ־ךלמ הערפ
הנהו יתרבש
תואפר תתל השבח־אל
השבחל לותח םושל
׃ברחב שפתל הקזחל 22 ינדא רמא־הכ ןכל
הערפ־לא יננה הוהי
יתרבשו םירצמ־ךלמ
ויתערז־תא
הקזחה־תא
יתלפהו תרבשנה־תאו
׃ודימ ברחה־תא 23 םירצמ־תא יתוצפהו
םתירזו םיוגב
׃תוצראב 24 תוערז־תא יתקזחו
יתתנו לבב ךלמ
ודיב יברח־תא
תוערז־תא יתרבשו
תוקאנ קאנו הערפ
׃וינפל ללח 25 תוערז־תא יתקזחהו
תוערזו לבב ךלמ
ועדיו הנלפת הערפ
יתתב הוהי ינא־יכ
לבב־ךלמ דיב יברח
ץרא־לא התוא הטנו
׃םירצמ 26 םירצמ־תא יתוצפהו
םתוא יתירזו םיוגב
ועדיו תוצראב
׃הוהי ינא־יכ

« Prev Ezekiel 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |