« Prev Ezekiel 29 Next »

Chapter 29

1 תירישעה הנשב
רשע םינשב ירשעב
הוהי־רבד היה שדחל
׃רמאל ילא 2 ךינפ םיש םדא־ןב
םירצמ ךלמ הערפ־לע
וילע אבנהו
׃הלכ םירצמ־לעו 3 רמא־הכ תרמאו רבד
יננה הוהי ינדא
הערפ ךילע
םינתה םירצמ־ךלמ
ךותב ץברה לודגה
יל רמא רשא ויראי
׃ינתישע ינאו יראי 4 םייחח יתתנו
יתקבדהו ךייחלב
ךיראי־תגד
ךיתילעהו ךיתשקשקב
תאו ךיראי ךותמ
ךיראי תגד־לכ
׃קבדת ךיתשקשקב 5 הרבדמה ךיתשטנו
תגד־לכ תאו ךתוא
הדשה ינפ־לע ךיראי
אלו ףסאת אל לופת
ץראה תיחל ץבקת
ךיתתנ םימשה ףועלו
׃הלכאל 6 יבשי־לכ ועדיו
הוהי ינא יכ םירצמ
תנעשמ םתויה ןעי
׃לארשי תיבל הנק 7 ךפכב ךב םשפתב
םהל תעקבו ץורת
םנעשהבו ףתכ־לכ
תדמעהו רבשת ךילע
׃םינתמ־לכ םהל 8 ינדא רמא הכ ןכל
איבמ יננה הוהי
יתרכהו ברח ךילע
׃המהבו םדא ךממ 9 םירצמ־ץרא התיהו
ועדיו הברחו הממשל
ןעי הוהי ינא־יכ
ינאו יל ראי רמא
׃יתישע 10 ךילא יננה ןכל
יתתנו ךיראי־לאו
םירצמ ץרא־תא
הממש ברח תוברחל
הנוס לדגממ
׃שוכ לובג־דעו 11 לגר הב־רבעת אל
אל המהב לגרו םדא
בשת אלו הב־רבעת
׃הנש םיעברא 12 ץרא־תא יתתנו
ךותב הממש םירצמ
הירעו תומשנ תוצרא
תוברחמ םירע ךותב
םיעברא הממש ןייהת
יתצפהו הנש
םיוגב םירצמ־תא
׃תוצראב םיתירזו 13 ינדא רמא הכ יכ
םיעברא ץקמ הוהי
םירצמ־תא ץבקא הנש
וצפנ־רשא םימעה־ןמ
׃המש 14 תובש־תא יתבשו
םתא יתבשהו םירצמ
ץרא־לע סורתפ ץרא
םש ויהו םתרוכמ
׃הלפש הכלממ 15 היהת תוכלממה־ןמ
אשנתת־אלו הלפש
םיוגה־לע דוע
יתלבל םיתטעמהו
׃םיוגב תודר 16 תיבל דוע־היהי אלו
ריכזמ חטבמל לארשי
םהירחא םתונפב ןוע
ינדא ינא יכ ועדיו
׃הוהי 17 עבשו םירשעב יהיו
דחאב ןושארב הנש
הוהי־רבד היה שדחל
׃רמאל ילא 18 רצארדכובנ םדא־ןב
דיבעה לבב־ךלמ
הלדג הדבע וליח־תא
שאר ־לכ רצ־לא
ףתכ־לכו חרקמ
היה־אל רכשו הטורמ
רצמ וליחלו ול
דבע ־רשא הדבעה־לע
׃הילע 19 ינדא רמא הכ ןכל
ןתנ יננה הוהי
רצארדכובנל
ץרא־תא לבב־ךלמ
הנמה אשנו םירצמ
זזבו הללש ללשו
רכש התיהו הזב
׃וליחל 20 הב דבע־רשא ותלעפ
ץרא־תא ול יתתנ
יל ושע רשא םירצמ
׃הוהי ינדא םאנ 21 חימצא אוהה םויב
לארשי תיבל ןרק
הפ־ןוחתפ ןתא ךלו
ועדיו םכותב
׃הוהי ינא־יכ

« Prev Ezekiel 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |