« Prev Ezekiel 28 Next »

Chapter 28

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 דיגנל רמא םדא־ןב
ינדא רמא־הכ רצ
ךבל הבג ןעי הוהי
בשומ ינא לא רמאתו
בלב יתבשי םיהלא
םדא התאו םימי
ךבל ןתתו לא־אלו
׃םיהלא בלכ 3 לאנדמ התא םכח הנה
׃ךוממע אל םותס־לכ 4 ךתנובתבו ךתמכחב
שעתו ליח ךל תישע
ףסכו בהז
׃ךיתורצואב 5 ךתלכרב ךתמכח ברב
הבגיו ךליח תיברה
׃ךליחב ךבבל 6 ינדא רמא הכ ןכל
ךתת ןעי הוהי
בלכ ךבבל־תא
׃םיהלא 7 איבמ יננה ןכל
יצירע םירז ךילע
וקירהו םיוג
יפי־לע םתוברח
וללחו ךתמכח
׃ךתעפי 8 התמו ךודרוי תחשל
בלב ללח יתוממ
׃םימי 9 םיהלא רמאת רמאה
ךגרה ינפל ינא
לא־אלו םדא התאו
׃ךיללחמ דיב 10 תומת םילרע יתומ
ינא יכ םירז־דיב
ינדא םאנ יתרבד
׃הוהי 11 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 12 הניק אש םדא־ןב
תרמאו רוצ ךלמ־לע
ינדא רמא הכ ול
םתוח התא הוהי
המכח אלמ תינכת
׃יפי לילכו 13 םיהלא־ןג ןדעב
הרקי ןבא־לכ תייה
הדטפ םדא ךתכסמ
םהש שישרת םלהיו
ךפנ ריפס הפשיו
תכאלמ בהזו תקרבו
ךב ךיבקנו ךיפת
׃וננוכ ךארבה םויב 14 חשממ בורכ־תא
רהב ךיתתנו ךכוסה
תייה םיהלא שדק
שא־ינבא ךותב
׃תכלהתה 15 ךיכרדב התא םימת
ךארבה םוימ
׃ךב התלוע אצמנ־דע 16 ולמ ךתלכר ברב
אטחתו סמח ךכות
םיהלא רהמ ךללחאו
ךכסה בורכ ךדבאו
׃שא־ינבא ךותמ 17 תחש ךיפיב ךבל הבג
ךתעפי־לע ךתמכח
ךיתכלשה ץרא־לע
ךיתתנ םיכלמ ינפל
׃ךב הוארל 18 לועב ךינוע ברמ
ךישדקמ תללח ךתלכר
ךכותמ שא־אצואו
ךנתאו ךתלכא איה
ץראה־לע רפאל
׃ךיאר־לכ יניעל 19 םימעב ךיעדוי־לכ
תוהלב ךילע וממש
ךניאו תייה
׃םלוע־דע 20 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 21 ךינפ םיש םדא־ןב
אבנהו ןודיצ־לא
׃הילע 22 ינדא רמא הכ תרמאו
ךילע יננה הוהי
יתדבכנו ןודיצ
ועדיו ךכותב
הוהי ינא־יכ
םיטפש הב יתושעב
׃הב יתשדקנו 23 םדו רבד הב־יתחלשו
ללפנו היתוצוחב
ברחב הכותב ללח
ועדיו ביבסמ הילע
׃הוהי ינא־יכ 24 תיבל דוע היהי־אלו
ריאממ ןולס לארשי
לכמ באכמ ץוקו
םיטאשה םתביבס
ינא יכ ועדיו םתוא
׃הוהי ינדא 25 הוהי ינדא רמא־הכ
תיב־תא יצבקב
םימעה־ןמ לארשי
םב וצפנ רשא
יניעל םב יתשדקנו
ובשיו םיוגה
יתתנ רשא םתמדא־לע
׃בקעיל ידבעל 26 חטבל הילע ובשיו
ועטנו םיתב ונבו
חטבל ובשיו םימרכ
לכב םיטפש יתושעב
םתא םיטאשה
יכ ועדיו םתוביבסמ
׃םהיהלא הוהי ינא

« Prev Ezekiel 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |