« Prev Ezekiel 27 Next »

Chapter 27

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 אש םדא־ןב התאו
׃הניק רצ־לע 3 יתבשיה רוצל תרמאו
תלכר םי תאובמ־לע
םייא־לא םימעה
ינדא רמא הכ םיבר
תרמא תא רוצ הוהי
׃יפי תלילכ ינא 4 ךילובג םימי בלב
׃ךיפי וללכ ךינב 5 ונב רינשמ םישורב
םיתחל־לכ תא ךל
וחקל ןונבלמ זרא
׃ךילע ןרת תושעל 6 ושע ןשבמ םינולא
ךשרק ךיטושמ
םירשא־תב ןש־ושע
׃םיתכ ייאמ 7 םירצממ המקרב־שש
תויהל ךשרפמ היה
תלכת סנל ךל
השילא ייאמ ןמגראו
׃ךסכמ היה 8 דוראו ןודיצ יבשי
ךימכח ךל םיטש ויה
המה ךב ויה רוצ
׃ךילבח 9 הימכחו לבג ינקז
יקיזחמ ךב ויה
םיה תוינא־לכ ךקדב
ךב ויה םהיחלמו
׃ךברעמ ברעל 10 ויה טופו דולו סרפ
ךתמחלמ ישנא ךליחב
ךב־ולת עבוכו ןגמ
׃ךרדה ונתנ המה 11 ךליחו דורא ינב
ביבס ךיתומוח־לע
ךיתולדגמב םידמגו
ולת םהיטלש ויה
ביבס ךיתומוח־לע
׃ךיפי וללכ המה 12 ברמ ךתרחס שישרת
לזרב ףסכב ןוה־לכ
ונתנ תרפועו לידב
׃ךינובזע 13 המה ךשמו לבת ןוי
םדא שפנב ךילכר
ונתנ תשחנ ילכו
׃ךברעמ 14 םיסוס המרגות תיבמ
םידרפו םישרפו
׃ךינובזע ונתנ 15 ךילכר ןדד ינב
תרחס םיבר םייא
ןש תונרק ךדי
ובישה םינבוהו
׃ךרכשא 16 ברמ ךתרחס םרא
ןמגרא ךפנב ךישעמ
תמארו ץובו המקרו
ונתנ דכדכו
׃ךינובזעב 17 לארשי ץראו הדוהי
יטחב ךילכר המה
שבדו גנפו תינמ
ונתנ ירצו ןמשו
׃ךברעמ 18 ברב ךתרחס קשמד
ןוה־לכ ברמ ךישעמ
רמצו ןובלח ןייב
׃רחצ 19 לזואמ ןויו ןדו
ונתנ ךינובזעב
הדק תושע לזרב
׃היה ךברעמב הנקו 20 ךתלכר ןדד
׃הבכרל שפח־ידגבב 21 רדק יאישנ־לכו ברע
ךדי ירחס המה
םיליאו םירכב
׃ךירחס םב םידותעו 22 המערו אבש ילכר
שארב ךילכר המה
ןבא־לכבו םשב־לכ
ונתנ בהזו הרקי
׃ךינובזע 23 ןדעו הנכו ןרח
רושא אבש ילכר
׃ךתלכר דמלכ 24 םיללכמב ךילכר המה
המקרו תלכת ימולגב
םימרב יזנגבו
םישבח םילבחב
׃ךתלכרמב םיזראו 25 שישרת תוינא
ךברעמ ךיתורש
דאמ ידבכתו יאלמתו
׃םימי בלב 26 ךואיבה םיבר םימב
חור ךתא םיטשה
בלב ךרבש םידקה
׃םימי 27 ךינובזעו ךנוה
ךיחלמ ךברעמ
יקיזחמ ךילבחו
ךברעמ יברעו ךקדב
ךתמחלמ ישנא ־לכו
ךלהק־לכבו ךב־רשא
ולפי ךכותב רשא
םויב םימי בלב
׃ךתלפמ 28 ךילבח תקעז לוקל
׃תושרגמ ושערי 29 םהיתוינאמ ודריו
טושמ ישפת לכ
םיה ילבח לכ םיחלמ
׃ודמעי ץראה־לא 30 ךילע ועימשהו
הרמ וקעזיו םלוקב
רפע ולעיו
רפאב םהישאר־לע
׃ושלפתי 31 החרק ךילא וחירקהו
וכבו םיקש ורגחו
דפסמ שפנ־רמב ךילא
׃רמ 32 םהינב ךילא ואשנו
ךילע וננוקו הניק
ךותב המדכ רוצכ ימ
׃םיה 33 ךינובזע תאצב
םימע תעבשה םימימ
ךינוה ברב םיבר
תרשעה ךיברעמו
׃ץרא־יכלמ 34 םימימ תרבשנ תע
ךברעמ םימ־יקמעמב
ךכותב ךלהק־לכו
׃ולפנ 35 םייאה יבשי לכ
םהיכלמו ךילע וממש
ומער רעש ורעש
׃םינפ 36 וקרש םימעב םירחס
תייה תוהלב ךילע
׃םלוע־דע ךניאו

« Prev Ezekiel 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |