« Prev Ezekiel 21 Next »

Chapter 21

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 ךינפ םיש םדא־ןב
ףטהו הנמית ךרד
אבנהו םורד־לא
׃בגנ הדשה רעי־לא 3 בגנה רעיל תרמאו
הוהי־רבד עמש
הוהי ינדא רמא־הכ
שא ךב־תיצמ יננה
חל־ץע־לכ ךב הלכאו
שבי ץע־לכו
תבהל הבכת־אל
הב־וברצנו תבהלש
בגנמ םינפ ־לכ
׃הנופצ 4 יכ רשב־לכ וארו
היתרעב הוהי ינא
׃הבכת אל 5 ינדא ההא רמאו
יל םירמא המה הוהי
םילשמ לשממ אלה
׃אוה 6 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 7 ךינפ םיש םדא־ןב
ףטהו םלשורי־לא
אבנהו םישדקמ־לא
׃לארשי תמדא־לא 8 לארשי תמדאל תרמאו
יננה הוהי רמא הכ
יברח יתאצוהו ךילא
ךממ יתרכהו הרעתמ
׃עשרו קידצ 9 ךממ יתרכה־רשא ןעי
אצת ןכל עשרו קידצ
הרעתמ יברח
בגנמ רשב־לכ־לא
׃ןופצ 10 יכ רשב־לכ ועדיו
יתאצוה הוהי ינא
אל הרעתמ יברח
׃דוע בושת 11 חנאה םדא־ןב התאו
םינתמ ןורבשב
חנאת תורירמבו
׃םהיניעל 12 ורמאי־יכ היהו
התא המ־לע ךילא
תרמאו חנאנ
האב־יכ העומש־לא
ופרו בל־לכ סמנו
התהכו םידי־לכ
םיכרב־לכו חור־לכ
האב הנה םימ הנכלת
ינדא םאנ התיהנו
׃הוהי 13 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 14 תרמאו אבנה םדא־ןב
רמא ינדא רמא הכ
הדחוה ברח ברח
׃הטורמ־םגו 15 חבט חבט ןעמל
הל־היה־ןעמל הדחוה
שישנ וא הטרמ קרב
תסאמ ינב טבש
׃ץע־לכ 16 הטרמל התא ןתיו
ףכב שפתל
ברח הדחוה־איה
תתל הטרמ איהו
׃גרוה ־דיב התוא 17 םדא־ןב לליהו קעז
ימעב התיה איה־יכ
יאישנ־לכב איה
ירוגמ לארשי
ימע־תא ויה ברח־לא
׃ךרי־לא קפס ןכל 18 המו ןחב יכ
אל תסאמ טבש־םג־םא
ינדא םאנ היהי
׃הוהי 19 אבנה םדא־ןב התאו
ףכ־לא ףכ ךהו
התשילש ברח לפכתו
ברח איה םיללח ברח
תרדחה לודגה ללח
׃םהל 20 בל גומל ןעמל
לע םילשכמה הברהו
יתתנ םהירעש־לכ
היושע חא ברח־תחבא
׃חבטל הטעמ קרבל 21 ינמיה ידחאתה
הנא ילימשה ימישה
׃תודעמ ךינפ 22 יפכ הכא ינא־םגו
יתחנהו יפכ־לא
הוהי ינא יתמח
׃יתרבד 23 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 24 םדא־ןב התאו
םיכרד םינש ךל־םיש
לבב־ךלמ ברח אובל
ואצי דחא ץראמ
ארב דיו םהינש
׃ארב ריע־ךרד שארב 25 ברח אובל םישת ךרד
ןומע־ינב תבר תא
םלשוריב הדוהי־תאו
׃הרוצב 26 לבב־ךלמ דמע־יכ
שארב ךרדה םא־לא
םיכרדה ינש
לקלק םסק־םסקל
םיפרתב לאש םיצחב
׃דבכב האר 27 םסקה היה ונימיב
םירכ םושל םלשורי
חצרב הפ חתפל
העורתב לוק םירהל
םירכ םושל
ךפשל םירעש־לע
׃קיד תונבל הללס 28 םהל היהו
םהיניעב אוש־םוסקכ
םהל תועבש יעבש
ןוע ריכזמ־אוהו
׃שפתהל 29 ינדא רמא־הכ ןכל
םכרכזה ןעי הוהי
תולגהב םכנוע
תוארהל םכיעשפ
לכב םכיתואטח
ןעי םכיתולילע
׃ושפתת ףכב םכרכזה 30 אישנ עשר ללח התאו
ומוי אב־רשא לארשי
׃ץק ןוע תעב 31 הוהי ינדא רמא הכ
םירהו תפנצמה ריסה
תאז־אל תאז הרטעה
הבגהו הבגה הלפשה
׃ליפשה 32 הוע הוע הוע
אל תאז־םג הנמישא
ול־רשא אב־דע היה
׃ויתתנו טפשמה 33 אבנה םדא־ןב התאו
ינדא רמא הכ תרמאו
ןומע ינב־לא הוהי
תרמאו םתפרח ־לאו
החותפ ברח ברח
ליכהל הטורמ חבטל
׃קרב ןעמל 34 אוש ךל תוזחב
תתל בזכ ךל־םסקב
יראוצ־לא ךתוא
אב־רשא םיעשר יללח
׃ץק ןוע תעב םמוי 35 םוקמב הרעת־לא בשה
ץראב תארבנ־רשא
׃ךתא טפשא ךיתורכמ 36 ימעז ךילע יתכפשו
חיפא יתרבע שאב
דיב ךיתתנו ךילע
ישרח םירעב םישנא
׃תיחשמ 37 הלכאל היהת שאל
ךותב היהי ךמד
יכ ירכזת אל ץראה
׃יתרבד הוהי ינא

« Prev Ezekiel 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |