« Prev Ezekiel 13 Next »

Chapter 13

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 אבנה םדא־ןב
לארשי יאיבנ־לא
תרמאו םיאבנה
ועמש םבלמ יאיבנל
׃הוהי ־רבד 3 הוהי ינדא רמא הכ
םיאיבנה־לע יוה
םיכלה רשא םילבנה
יתלבלו םחור רחא
׃ואר 4 תוברחב םילעשכ
׃ויה לארשי ךיאיבנ 5 תוצרפב םתילע אל
תיב־לע רדג ורדגתו
המחלמב דמעל לארשי
׃הוהי םויב 6 בזכ םסקו אוש וזח
הוהי־םאנ םירמאה
םחלש אל הוהיו
׃רבד םיקל ולחיו 7 אוש־הזחמ אולה
בזכ םסקמו םתיזח
םירמאו םתרמא
אל ינאו הוהי־םאנ
׃יתרבד 8 ינדא רמא הכ ןכל
םכרבד ןעי הוהי
בזכ םתיזחו אוש
םכילא יננה ןכל
׃הוהי ינדא םאנ 9 ידי התיהו
םיזחה םיאיבנה־לא
בזכ םימסקהו אוש
ויהי־אל ימע דוסב
לארשי־תיב בתכבו
תמדא־לאו ובתכי אל
ואבי אל לארשי
ינא יכ םתעדיו
׃הוהי ינדא 10 ועטה ןעיבו ןעי
םולש רמאל ימע־תא
אוהו םולש ןיאו
םיחט םנהו ץיח הנב
׃לפת ותא 11 לפת יחט־לא רמא
ףטוש םשג היה לפיו
שיבגלא ינבא הנתאו
תורעס חורו הנלפת
׃עקבת 12 ריקה לפנ הנהו
םכילא רמאי אולה
רשא חיטה היא
׃םתחט 13 ינדא רמא הכ ןכל
יתעקבו הוהי
יתמחב תורעס־חור
יפאב ףטש םשגו
שיבגלא ינבאו היהי
׃הלכל המחב 14 ריקה־תא יתסרהו
לפת םתחט־רשא
ץראה־לא והיתעגהו
הלפנו ודסי הלגנו
הכותב םתילכו
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 15 יתמח־תא יתילכו
ותא םיחטבו ריקב
ןיא םכל רמאו לפת
םיחטה ןיאו ריקה
׃ותא 16 לארשי יאיבנ
םלשורי־לא םיאבנה
ןוזח הל םיזחהו
םאנ םלש ןיאו םלש
׃הוהי ינדא 17 םיש םדא־ןב התאו
ךמע תונב־לא ךינפ
ןהבלמ תואבנתמה
׃ןהילע אבנהו 18 ינדא רמא־הכ תרמאו
תורפתמל יוה הוהי
יליצא־לכ לע תותסכ
תוחפסמה תושעו ידי
המוק־לכ שאר־לע
תושפנ דדוצל
הנדדוצת תושפנה
הנכל תושפנו ימעל
׃הנייחת 19 יתא הנללחתו
ילעשב ימע־לא
םחל יתותפבו םירעש
רשא תושפנ תימהל
תויחלו הנתומת־אל
רשא תושפנ
םכבזכב הנייחת־אל
׃בזכ יעמש ימעל 20 ינדא רמא־הכ ןכל
יננה הוהי
רשא הנכיתותסכ־לא
םש תודדצמ הנתא
תוחרפל תושפנה ־תא
לעמ םתא יתערקו
יתחלשו םכיתעורז
םתא רשא תושפנה־תא
םישפנ־תא תודדצמ
׃תחרפל 21 יתערקו
םכיתחפסמ־תא
ימע־תא יתלצהו
ויהי־אלו ןכדימ
הדוצמל ןכדיב דוע
ינא־יכ ןתעדיו
׃הוהי 22 קידצ־בל תואכה ןעי
אל ינאו רקש
ידי קזחלו ויתבאכה
בוש ־יתלבל עשר
׃ותיחהל ערה וכרדמ 23 הניזחת אל אוש ןכל
הנמסקת־אל םסקו
ימע־תא יתלצהו דוע
ןתעדיו ןכדימ
׃הוהי ינא־יכ

« Prev Ezekiel 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |