« Prev Ezekiel 11 Next »

Chapter 11

1 אבתו חור יתא אשתו
רעש־לא יתא
ינומדקה הוהי־תיב
הנהו המידק הנופה
םירשע רעשה חתפב
האראו שיא השמחו
הינזאי־תא םכותב
־תאו רזע־ןב
והינב־ןב והיטלפ
׃םעה ירש 2 םדא־ןב ילא רמאיו
םיבשחה םישנאה הלא
םיצעיהו ןוא
׃תאזה ריעב ער־תצע 3 בורקב אל םירמאה
איה םיתב תונב
׃רשבה ונחנאו ריסה 4 םהילע אבנה ןכל
׃םדא־ןב אבנה 5 הוהי חור ילע לפתו
רמא ילא רמאיו
ןכ הוהי רמא־הכ
לארשי תיב םתרמא
ינא םכחור תולעמו
׃היתעדי 6 םכיללח םתיברה
םתאלמו תאזה ריעב
׃ללח היתצוח 7 ינדא רמא־הכ ןכל
רשא םכיללח הוהי
המה הכותב םתמש
ריסה איהו רשבה
איצוה םכתאו
׃הכותמ 8 ברחו םתארי ברח
םאנ םכילע איבא
׃הוהי ינדא 9 םכתא יתאצוהו
םכתא יתתנו הכותמ
יתישעו םירז־דיב
׃םיטפש םכב 10 לובג־לע ולפת ברחב
םכתא טופשא לארשי
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 11 םכל היהת־אל איה
ויהת םתאו ריסל
רשבל הכותב
לארשי לובג־לא
׃םכתא טפשא 12 ינא־יכ םתעדיו
אל יקחב רשא הוהי
אל יטפשמו םתכלה
יטפשמכו םתישע
רשא םיוגה
׃םתישע םכיתוביבס 13 יאבנהכ יהיו
הינב־ןב והיטלפו
ינפ־לע לפאו תמ
לודג־לוק קעזאו
ינדא ההא רמאו
השע התא הלכ הוהי
׃לארשי תיראש תא 14 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 15 ךיחא ךיחא םדא־ןב
ךתלאג ישנא
הלכ לארשי תיב־לכו
יבשי םהל ורמא רשא
לעמ וקחר םלשורי
הנתנ איה ונל הוהי
׃השרומל ץראה 16 רמא־הכ רמא ןכל
יכ הוהי ינדא
יכו םיוגב םיתקחרה
תוצראב םיתוציפה
שדקמל םהל יהאו
תוצראב טעמ
׃םש ואב־רשא 17 רמא־הכ רמא ןכל
יתצבקו הוהי ינדא
םימעה־ןמ םכתא
־ןמ םכתא יתפסאו
םתוצפנ רשא תוצראה
םכל יתתנו םהב
׃לארשי תמדא־תא 18 וריסהו המש־ואבו
היצוקש־לכ־תא
היתובעות־לכ־תאו
׃הנממ 19 דחא בל םהל יתתנו
ןתא השדח חורו
בל יתרסהו םכברקב
יתתנו םרשבמ ןבאה
׃רשב בל םהל 20 וכלי יתקחב ןעמל
ורמשי יטפשמ־תאו
יל־ויהו םתא ושעו
םהל היהא ינאו םעל
׃םיהלאל 21 םהיצוקש בל־לאו
םבל םהיתובעותו
םשארב םכרד ךלה
ינדא םאנ יתתנ
׃הוהי 22 םיבורכה ואשיו
םהיפנכ־תא
םתמעל םינפואהו
לארשי־יהלא דובכו
׃הלעמלמ םהילע 23 הוהי דובכ לעיו
ריעה ךות לעמ
רשא רהה־לע דמעיו
׃ריעל םדקמ 24 ינתאשנ חורו
המידשכ ינאיבתו
הארמב הלוגה־לא
לעיו םיהלא חורב
רשא הארמה ילעמ
׃יתיאר 25 תא הלוגה־לא רבדאו
רשא הוהי ירבד־לכ
׃ינארה

« Prev Ezekiel 11 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |