« Prev Exodus 33 Next »

Chapter 33

1 השמ־לא הוהי רבדיו
התא הזמ הלע ךל
תילעה רשא םעהו
־לא םירצמ ץראמ
יתעבשנ רשא ץראה
קחציל םהרבאל
ךערזל רמאל בקעילו
׃הננתא 2 ךאלמ ךינפל יתחלשו
ינענכה־תא יתשרגו
יתחהו ירמאה
יוחה יזרפהו
׃יסוביהו 3 בלח תבז ץרא־לא
הלעא אל יכ שבדו
יכ ךברקב
התא ףרע־השק־םע
׃ךרדב ךלכא ־ןפ 4 רבדה־תא םעה עמשיו
ולבאתיו הזה ערה
וידע שיא ותש־אלו
׃וילע 5 השמ־לא הוהי רמאיו
לארשי־ינב־לא רמא
ףרע־השק־םע םתא
הלעא דחא עגר
ךיתילכו ךברקב
ךידע דרוה התעו
המ העדאו ךילעמ
׃ךל־השעא 6 לארשי־ינב ולצנתיו
׃ברוח רהמ םידע־תא 7 להאה־תא חקי השמו
ץוחמ ול־הטנו
קחרה הנחמל
ול ארקו הנחמה־ןמ
היהו דעומ להא
אצי הוהי שקבמ־לכ
רשא דעומ להא־לא
׃הנחמל ץוחמ 8 השמ תאצכ היהו
ומוקי להאה־לא
שיא ובצנו םעה־לכ
וטיבהו ולהא חתפ
ואב־דע השמ ירחא
׃הלהאה 9 השמ אבכ היהו
דומע דרי הלהאה
חתפ דמעו ןנעה
׃השמ־םע רבדו להאה 10 םעה־לכ הארו
דמע ןנעה דומע־תא
םקו להאה חתפ
ווחתשהו םעה־לכ
׃ולהא חתפ שיא 11 השמ־לא הוהי רבדו
רשאכ םינפ־לא םינפ
והער־לא שיא רבדי
הנחמה ־לא בשו
עשוהי ותרשמו
אל רענ ןונ־ןב
׃להאה ךותמ שימי 12 הוהי־לא השמ רמאיו
ילא רמא התא האר
הזה םעה־תא לעה
ינתעדוה אל התאו
ימע חלשת־רשא תא
ךיתעדי תרמא התאו
ןח תאצמ־םגו םשב
׃יניעב 13 יתאצמ אנ־םא התעו
ינעדוה ךיניעב ןח
ךעדאו ךכרד־תא אנ
ןח ־אצמא ןעמל
יכ הארו ךיניעב
׃הזה יוגה ךמע 14 וכלי ינפ רמאיו
׃ךל יתחנהו 15 ןיא־םא וילא רמאיו
םיכלה ךינפ
׃הזמ ונלעת־לא 16 אופא עדוי המבו
ןח יתאצמ־יכ
ךמעו ינא ךיניעב
ונמע ךתכלב אולה
ךמעו ינא ונילפנו
רשא םעה־לכמ
׃המדאה ינפ־לע 17 השמ־לא הוהי רמאיו
הזה רבדה־תא םג
השעא תרבד רשא
יניעב ןח תאצמ־יכ
׃םשב ךעדאו 18 אנ ינארה רמאיו
׃ךדבכ־תא 19 ריבעא ינא רמאיו
ךינפ־לע יבוט־לכ
הוהי םשב יתארקו
יתנחו ךינפל
יתמחרו ןחא רשא־תא
׃םחרא רשא־תא 20 לכות אל רמאיו
יכ ינפ־תא תארל
םדאה ינארי־אל
׃יחו 21 הנה הוהי רמאיו
תבצנו יתא םוקמ
׃רוצה־לע 22 ידבכ רבעב היהו
רוצה תרקנב ךיתמשו
ךילע יפכ יתכשו
׃ירבע־דע 23 יפכ־תא יתרסהו
ירחא־תא תיארו
׃וארי אל ינפו

« Prev Exodus 33 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |