« Prev Exodus 15 Next »

Chapter 15

1 ינבו השמ־רישי זא
הרישה־תא לארשי
ורמאיו הוהיל תאזה
הוהיל הרישא רמאל
סוס האג האג־יכ
׃םיב המר ובכרו 2 הי תרמזו יזע
הז העושיל יל־יהיו
יהלא והונאו ילא
׃והנממראו יבא 3 המחלמ שיא הוהי
׃ומש הוהי 4 וליחו הערפ תבכרמ
רחבמו םיב הרי
ועבט וישלש
׃ףוס־םיב 5 ודרי ומיסכי תמהת
׃ןבא־ומכ תלוצמב 6 ירדאנ הוהי ךנימי
הוהי ךנימי חכב
׃ביוא ץערת 7 סרהת ךנואג ברבו
ךנרח חלשת ךימק
׃שקכ ומלכאי 8 ומרענ ךיפא חורבו
דנ־ומכ ובצנ םימ
תמהת ואפק םילזנ
׃םי־בלב 9 ףדרא ביוא רמא
ללש קלחא גישא
קירא ישפנ ומאלמת
׃ידי ומשירות יברח 10 ומסכ ךחורב תפשנ
תרפועכ וללצ םי
׃םירידא םימב 11 הוהי םלאב הכמכ־ימ
שדקב רדאנ הכמכ ימ
השע תלהת ארונ
׃אלפ 12 ומעלבת ךנימי תיטנ
׃ץרא 13 וז־םע ךדסחב תיחנ
ךזעב תלהנ תלאג
׃ךשדק הונ־לא 14 ןוזגרי םימע ועמש
יבשי זחא ליח
׃תשלפ 15 יפולא ולהבנ זא
באומ יליא םודא
וגמנ דער ומזחאי
׃ןענכ יבשי לכ 16 התמיא םהילע לפת
ךעורז לדגב דחפו
רבעי־דע ןבאכ ומדי
רבעי־דע הוהי ךמע
׃תינק וז־םע 17 רהב ומעטתו ומאבת
ךתבשל ןוכמ ךתלחנ
שדקמ הוהי תלעפ
׃ךידי וננוכ ינדא 18 םלעל ךלמי הוהי
׃דעו 19 הערפ סוס אב יכ
םיב וישרפבו ובכרב
םהלע הוהי בשיו
ינבו םיה ימ־תא
השביב וכלה לארשי
׃םיה ךותב 20 האיבנה םירמ חקתו
ףתה־תא ןרהא תוחא
ןאצתו הדיב
הירחא םישנה־לכ
׃תלחמבו םיפתב 21 םירמ םהל ןעתו
האג־יכ הוהיל וריש
המר ובכרו סוס האג
׃םיב 22 לארשי־תא השמ עסיו
ואציו ףוס־םימ
וכליו רוש־רבדמ־לא
רבדמב םימי־תשלש
׃םימ ואצמ־אלו 23 אלו התרמ ואביו
םימ תתשל ולכי
םה םירמ יכ הרממ
המש־ארק ןכ־לע
׃הרמ 24 השמ־לע םעה ונליו
׃התשנ־המ רמאל 25 הוהי־לא קעציו
ץע הוהי והרויו
םימה־לא ךלשיו
םש םש םימה וקתמיו
םשו טפשמו קח ול
׃והסנ 26 עומש־םא רמאיו
הוהי לוקל עמשת
רשיהו ךיהלא
השעת ויניעב
ויתוצמל תנזאהו
ויקח־לכ תרמשו
יתמש־רשא הלחמה־לכ
םישא־אל םירצמב
הוהי ינא יכ ךילע
׃ךאפר 27 םשו המליא ואביו
תניע הרשע םיתש
םירמת םיעבשו םימ
־לע םש־ונחיו
׃םימה

« Prev Exodus 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |