« Prev Exodus 13 Next »

Chapter 13

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 רוכב־לכ יל־שדק
ינבב םחר־לכ רטפ
המהבבו םדאב לארשי
׃אוה יל 3 םעה־לא השמ רמאיו
הזה םויה־תא רוכז
םירצממ םתאצי רשא
יכ םידבע תיבמ
איצוה די קזחב
אלו הזמ םכתא הוהי
׃ץמח לכאי 4 םיאצי םתא םויה
׃ביבאה שדחב 5 ךאיבי־יכ היהו
ץרא־לא הוהי
יתחהו ינענכה
יוחהו ירמאהו
עבשנ רשא יסוביהו
ץרא ךל תתל ךיתבאל
שבדו בלח תבז
הדבעה־תא תדבעו
׃הזה שדחב תאזה 6 לכאת םימי תעבש
יעיבשה םויבו תצמ
׃הוהיל גח 7 תעבש תא לכאי תוצמ
ךל הארי־אלו םימיה
ךל הארי־אלו ץמח
׃ךלבג ־לכב ראש 8 םויב ךנבל תדגהו
רובעב רמאל אוהה
יל הוהי השע הז
׃םירצממ יתאצב 9 תואל ךל היהו
ןורכזלו ךדי־לע
ןעמל ךיניע ןיב
הוהי תרות היהת
הקזח דיב יכ ךיפב
הוהי ךאצוה
׃םירצממ 10 הקחה־תא תרמשו
םימימ הדעומל תאזה
׃המימי 11 הוהי ךאבי־יכ היהו
ינענכה ץרא־לא
ךל עבשנ רשאכ
׃ךל הנתנו ךיתבאלו 12 םחר־רטפ־לכ תרבעהו
רגש רטפ־לכו הוהיל
ךל היהי רשא המהב
׃הוהיל םירכזה 13 הדפת רמח רטפ־לכו
הדפת אל־םאו השב
רוכב לכו ותפרעו
׃הדפת ךינבב םדא 14 ךנב ךלאשי־יכ היהו
תאז־המ רמאל רחמ
קזחב וילא תרמאו
הוהי ונאיצוה די
תיבמ םירצממ
׃םידבע 15 הערפ השקה־יכ יהיו
הוהי גרהיו ונחלשל
ץראב רוכב־לכ
םדא רכבמ םירצמ
המהב רוכב־דעו
חבז ינא ןכ־לע
םחר רטפ־לכ הוהיל
רוכב ־לכו םירכזה
׃הדפא ינב 16 הכדי־לע תואל היהו
ךיניע ןיב תפטוטלו
די קזחב יכ
הוהי ונאיצוה
׃םירצממ 17 הערפ חלשב יהיו
םחנ־אלו םעה־תא
ץרא ךרד םיהלא
בורק יכ םיתשלפ
םיהלא רמא יכ אוה
םתארב םעה םחני־ןפ
ובשו המחלמ
׃המירצמ 18 םעה־תא םיהלא בסיו
ףוס־םי רבדמה ךרד
ולע םישמחו
ץראמ לארשי־ינב
׃םירצמ 19 תומצע־תא השמ חקיו
עבשה יכ ומע ףסוי
ינב־תא עיבשה
דקפ רמאל לארשי
םכתא םיהלא דקפי
יתמצע־תא םתילעהו
׃םכתא הזמ 20 ונחיו תכסמ ועסיו
׃רבדמה הצקב םתאב 21 םהינפל ךלה הוהיו
ןנע דומעב םמוי
הלילו ךרדה םתחנל
ריאהל שא דומעב
םמוי תכלל םהל
׃הלילו 22 ןנעה דומע שימי־אל
שאה דומעו םמוי
׃םעה ינפל הליל

« Prev Exodus 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |