« Prev Exodus 12 Next »

Chapter 12

1 השמ־לא הוהי רמאיו
ץראב ןרהא־לאו
׃רמאל םירצמ 2 שאר םכל הזה שדחה
אוה ןושאר םישדח
׃הנשה ישדחל םכל 3 תדע־לכ־לא ורבד
רשעב רמאל לארשי
וחקיו הזה שדחל
־תיבל הש שיא םהל
׃תיבל הש תבא 4 תיבה טעמי־םאו
חקלו השמ תויהמ
ברקה ונכשו אוה
תסכמב ותיב־לא
ולכא יפל שיא תשפנ
׃השה־לע וסכת 5 רכז םימת הש
םכל היהי הנש־ןב
םישבכה־ןמ
׃וחקת םיזעה־ןמו 6 תרמשמל םכל היהו
םוי רשע העברא דע
וטחשו הזה שדחל
להק לכ ותא
ןיב לארשי־תדע
׃םיברעה 7 םדה־ןמ וחקלו
יתש־לע ונתנו
ףוקשמה־לעו תזוזמה
־רשא םיתבה לע
׃םהב ותא ולכאי 8 רשבה־תא ולכאו
שא־ילצ הזה הלילב
םיררמ־לע תוצמו
׃והלכאי 9 אנ ונממ ולכאת־לא
יכ םימב לשבמ לשבו
ושאר שא־ילצ־םא
ויערכ־לע
׃וברק־לעו 10 ונממ וריתות־אלו
ונממ רתנהו רקב־דע
׃ופרשת שאב רקב־דע 11 ותא ולכאת הככו
םירגח םכינתמ
םכילגרב םכילענ
םכדיב םכלקמו
ןוזפחב ותא םתלכאו
׃הוהיל אוה חספ 12 םירצמ־ץראב יתרבעו
יתיכהו הזה הלילב
ץראב רוכב־לכ
םדאמ םירצמ
המהב־דעו
םירצמ יהלא־לכבו
ינא םיטפש השעא
׃הוהי 13 תאל םכל םדה היהו
םתא רשא םיתבה לע
םדה־תא יתיארו םש
םכלע יתחספו
ףגנ םכב היהי־אלו
ץראב יתכהב תיחשמל
׃םירצמ 14 םכל הזה םויה היהו
ותא םתגחו ןורכזל
םכיתרדל הוהיל גח
׃והגחת םלוע תקח 15 תוצמ םימי תעבש
םויב ךא ולכאת
ראש ותיבשת ןושארה
לכא ־לכ יכ םכיתבמ
שפנה התרכנו ץמח
םוימ לארשימ אוהה
םוי־דע ןשארה
׃יעבשה 16 ןושארה םויבו
םויבו שדק־ארקמ
שדק־ארקמ יעיבשה
־לכ םכל היהי
םהב השעי־אל הכאלמ
לכאי רשא ךא
ודבל אוה שפנ־לכל
׃םכל השעי 17 תוצמה־תא םתרמשו
הזה םויה םצעב יכ
יתאצוה
ץראמ םכיתואבצ־תא
םתרמשו םירצמ
הזה םויה־תא
׃םלוע תקח םכיתרדל 18 רשע העבראב ןשארב
ברעב שדחל םוי
םוי דע תצמ ולכאת
שדחל םירשעו דחאה
׃ברעב 19 אל ראש םימי תעבש
יכ םכיתבב אצמי
תצמחמ לכא־לכ
אוהה שפנה התרכנו
רגב לארשי תדעמ
׃ץראה חרזאבו 20 ולכאת אל תצמחמ־לכ
םכיתבשומ לכב
׃תוצמ ולכאת 21 השמ ארקיו
לארשי ינקז־לכל
וכשמ םהלא רמאיו
ןאצ םכל וחקו
וטחשו םכיתחפשמל
׃חספה 22 בוזא תדגא םתחקלו
םדב םתלבטו
םתעגהו ףסב־רשא
יתש־לאו ףוקשמה־לא
רשא םדה־ןמ תזוזמה
ואצת אל םתאו ףסב
ותיב־חתפמ שיא
׃רקב־דע 23 ףגנל הוהי רבעו
הארו םירצמ־תא
ףוקשמה־לע םדה־תא
תזוזמה יתש לעו
חתפה־לע הוהי חספו
תיחשמה ןתי אלו
םכיתב־לא אבל
׃ףגנל 24 רבדה־תא םתרמשו
ךינבלו ךל־קחל הזה
׃םלוע־דע 25 ואבת־יכ היהו
ןתי רשא ץראה־לא
רבד רשאכ םכל הוהי
הדבעה ־תא םתרמשו
׃תאזה 26 ורמאי־יכ היהו
המ םכינב םכילא
׃םכל תאזה הדבעה 27 חספ־חבז םתרמאו
חספ רשא הוהיל אוה
לארשי־ינב יתב־לע
ופגנב םירצמב
םירצמ־תא
ליצה וניתב־תאו
׃ווחתשיו םעה דקיו 28 ינב ושעיו וכליו
הוצ רשאכ לארשי
ןרהאו השמ־תא הוהי
׃ושע ןכ 29 הלילה יצחב יהיו
רוכב־לכ הכה הוהיו
רכבמ םירצמ ץראב
ואסכ־לע בשיה הערפ
רשא יבשה רוכב דע
לכו רובה תיבב
׃המהב רוכב 30 הליל הערפ םקיו
וידבע־לכו אוה
יהתו םירצמ־לכו
םירצמב הלדג הקעצ
רשא תיב ןיא־יכ
׃תמ םש־ןיא 31 ןרהאלו השמל ארקיו
ומוק רמאיו הליל
ימע ךותמ ואצ
ינב־םג םתא־םג
ודבע וכלו לארשי
׃םכרבדכ הוהי־תא 32 םכרקב־םג םכנאצ־םג
םתרבד רשאכ וחק
םתכרבו וכלו
׃יתא־םג 33 םירצמ קזחתו
םחלשל רהמל םעה־לע
ורמא יכ ץראה־ןמ
׃םיתמ ונלכ 34 וקצב־תא םעה אשיו
םתראשמ ץמחי םרט
םתלמשב תררצ
׃םמכש־לע 35 ושע לארשי־ינבו
ולאשיו השמ רבדכ
ףסכ־ילכ םירצממ
׃תלמשו בהז ילכו 36 ןח־תא ןתנ הוהיו
םירצמ יניעב םעה
ולצניו םולאשיו
׃םירצמ־תא 37 לארשי־ינב ועסיו
התכס ססמערמ
ילגר ףלא תואמ־ששכ
׃ףטמ דבל םירבגה 38 הלע בר ברע־םגו
רקבו ןאצו םתא
׃דאמ דבכ הנקמ 39 רשא קצבה־תא ופאיו
תגע םירצממ ואיצוה
ץמח אל יכ תוצמ
םירצממ ושרג־יכ
המהמתהל ולכי אלו
ושע־אל הדצ־םגו
׃םהל 40 לארשי ינב בשומו
םירצמב ובשי רשא
עבראו הנש םישלש
׃הנש תואמ 41 םישלש ץקמ יהיו
תואמ עבראו הנש
םצעב יהיו הנש
־לכ ואצי הזה םויה
ץראמ הוהי תואבצ
׃םירצמ 42 אוה םירמש ליל
םאיצוהל הוהיל
םירצמ ץראמ
הזה הלילה־אוה
םירמש הוהיל
לארשי ינב־לכל
׃םתרדל 43 השמ־לא הוהי רמאיו
תקח תאז ןרהאו
רכנ־ןב־לכ חספה
׃וב לכאי־אל 44 שיא דבע־לכו
התלמו ףסכ־תנקמ
׃וב לכאי זא ותא 45 ריכשו בשות
׃וב־לכאי־אל 46 לכאי דחא תיבב
תיבה־ןמ איצות־אל
םצעו הצוח רשבה־ןמ
׃וב ־ורבשת אל 47 ושעי לארשי תדע־לכ
׃ותא 48 רג ךתא רוגי־יכו
הוהיל חספ השעו
רכז־לכ ול לומה
ותשעל ברקי זאו
ץראה חרזאכ היהו
לכאי־אל לרע־לכו
׃וב 49 היהי תחא הרות
רגה רגלו חרזאל
׃םככותב 50 ינב־לכ ושעיו
הוצ רשאכ לארשי
השמ־תא הוהי
׃ושע ןכ ןרהא־תאו 51 םויה םצעב יהיו
הוהי איצוה הזה
ץראמ לארשי ינב־תא
׃םתאבצ ־לע םירצמ

« Prev Exodus 12 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |