« Prev Exodus 10 Next »

Chapter 10

1 השמ־לא הוהי רמאיו
ינא־יכ הערפ־לא אב
ובל־תא יתדבכה
ןעמל וידבע בל־תאו
הלא יתתא יתש
׃וברקב 2 ינזאב רפסת ןעמלו
תא ךנב־ןבו ךנב
יתללעתה רשא
יתתא־תאו םירצמב
םב יתמש־רשא
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 3 ןרהאו השמ אביו
ורמאיו הערפ־לא
הוהי רמא־הכ וילא
־דע םירבעה יהלא
תנעל תנאמ יתמ
ימע חלש ינפמ
׃ינדבעיו 4 התא ןאמ־םא יכ
יננה ימע־תא חלשל
הברא רחמ איבמ
׃ךלבגב 5 ץראה ןיע־תא הסכו
תארל לכוי אלו
לכאו ץראה־תא
הטלפה רתי־תא
םכל תראשנה
לכאו דרבה־ןמ
חמצה ץעה־לכ־תא
׃הדשה־ןמ םכל 6 יתבו ךיתב ואלמו
יתבו ךידבע־לכ
רשא םירצמ־לכ
ךיתבא ואר־אל
םוימ ךיתבא תובאו
דע המדאה־לע םתויה
ןפיו הזה םויה
׃הערפ םעמ אציו 7 הערפ ידבע ורמאיו
היהי יתמ־דע וילא
חלש שקומל ונל הז
ודבעיו םישנאה־תא
םהיהלא הוהי־תא
הדבא יכ עדת םרטה
׃םירצמ 8 השמ־תא בשויו
הערפ־לא ןרהא־תאו
וכל םהלא רמאיו
הוהי־תא ודבע
ימו ימ םכיהלא
׃םיכלהה 9 ונירענב השמ רמאיו
ךלנ ונינקזבו
ונתונבבו ונינבב
ונרקבבו וננאצב
הוהי־גח יכ ךלנ
׃ונל 10 ןכ יהי םהלא רמאיו
רשאכ םכמע הוהי
םכתא חלשא
יכ ואר םכפט־תאו
׃םכינפ דגנ הער 11 אנ־וכל ןכ אל
ודבעו םירבגה
התא יכ הוהי־תא
שרגיו םישקבמ םתא
׃הערפ ינפ תאמ םתא 12 השמ־לא הוהי רמאיו
ץרא־לע ךדי הטנ
לעיו הבראב םירצמ
םירצמ ץרא־לע
בשע־לכ־תא לכאיו
רשא־לכ תא ץראה
׃דרבה ריאשה 13 והטמ־תא השמ טיו
םירצמ ץרא־לע
חור גהנ הוהיו
םויה־לכ ץראב םידק
הלילה־לכו אוהה
חורו היה רקבה
אשנ םידקה
׃הבראה־תא 14 לע הבראה לעיו
חניו םירצמ ץרא־לכ
םירצמ לובג לכב
וינפל דאמ דבכ
הברא ןכ היה־אל
אל וירחאו והמכ
׃ןכ־היהי 15 ןיע־תא סכיו
ךשחתו ץראה־לכ
לכאיו ץראה
ץראה בשע־לכ־תא
ץעה ירפ ־לכ תאו
דרבה ריתוה רשא
קרי־לכ רתונ־אלו
הדשה בשעבו ץעב
׃םירצמ ץרא־לכב 16 ארקל הערפ רהמיו
רמאיו ןרהאלו השמל
הוהיל יתאטח
׃םכלו םכיהלא 17 יתאטח אנ אש התעו
וריתעהו םעפה ךא
רסיו םכיהלא הוהיל
תומה־תא קר ילעמ
׃הזה 18 הערפ םעמ אציו
׃הוהי־לא רתעיו 19 םי־חור הוהי ךפהיו
אשיו דאמ קזח
והעקתיו הבראה־תא
ראשנ אל ףוס המי
לובג לכב דחא הברא
׃םירצמ 20 בל־תא הוהי קזחיו
חלש אלו הערפ
׃לארשי ינב־תא 21 השמ־לא הוהי רמאיו
םימשה־לע ךדי הטנ
ץרא־לע ךשח יהיו
׃ךשח שמיו םירצמ 22 ודי־תא השמ טיו
יהיו םימשה־לע
ץרא־לכב הלפא־ךשח
׃םימי תשלש םירצמ 23 שיא ואר־אל
ומק־אלו ויחא־תא
תשלש ויתחתמ שיא
ינב־לכלו םימי
רוא היה לארשי
׃םתבשומב 24 השמ־לא הערפ ארקיו
ודבע וכל רמאיו
םכנאצ קר הוהי־תא
גצי םכרקבו
׃םכמע ךלי םכפט־םג 25 התא־םג השמ רמאיו
םיחבז ונדיב ןתת
הוהיל ונישעו תלעו
׃וניהלא 26 ךלי וננקמ־םגו
הסרפ ראשת אל ונמע
דבעל חקנ ונממ יכ
וניהלא הוהי־תא
עדנ־אל ונחנאו
הוהי־תא דבענ־המ
׃המש ונאב־דע 27 בל־תא הוהי קזחיו
הבא אלו הערפ
׃םחלשל 28 ךל הערפ ול־רמאיו
ךל רמשה ילעמ
ינפ תואר ףסת־לא
ינפ ךתאר םויב יכ
׃תומת 29 תרבד ןכ השמ רמאיו
תואר דוע ףסא־אל
׃ךינפ

« Prev Exodus 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |